Det senaste från oss

Här hittar du de senaste nyheterna från oss, som kan vara intressanta och nyttiga för dig och ditt företag. Klicka på nyheten om du vill läsa mer.

 

Förlängda krisåtgärder för företagen

2020-11-10

Krisåtgärderna för företag fortsätter. Förlängd korttidspermittering och förlängt omställningsstöd är två av åtgärderna som presenterats i dag.

Tidningen Resultat kunde i förmiddags berätta att omställningsstödet förlängs tre månader. Under eftermiddagen kom beskedet från regeringen att även andra stödåtgärder förlängs, däribland korttidspermitteringen. Korttidspermitteringar som beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst fram till 30 juni 2021.

Stödet kommer fortsatt att vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen under perioden fram till sista juni nästa år. ”I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.” skriver regeringen på sin webbplats.

För december i år är subventioneringsgraden 75 procent enligt befintliga regler.

För att säkerställa att det bara är arbetsgivare som uppfyller kraven som får stöd kommer en striktare hantering vid ansökan om godkännande att införas. På så sätt hoppas regeringen också förhindra missbruk av stödet.

Regeringen meddelade också att den kommer att föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Företag som lägger sitt företag vilande under 2021 kommer också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras.

Även det anstånd med skatteinbetalningar som infördes i mars i år kommer att förlängas. Möjligheten att få anstånd gäller exempelvis inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Enligt Skatteverket har cirka 100 000 anståndsbeslut fattats hittills och regeringen uppger att den kommer att föreslå att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.

Ytterligare stöd som presenterades under eftermiddagen var det förlängda omställningsstödet och omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Charlotta Marténg

https://www.tidningenresultat.se/forlangt-omstallningsstod-for-coronadrabbade-foretag/

https://www.tidningenresultat.se/stod-for-enskilda-foretagare-gar-att-soka-fran-mandag/

Läs mer

Förlängt omställningsstöd för coronadrabbade företag

2020-11-10

Omställningsstödet förlängs. Företag kommer att kunna söka stödet även för augusti, september och oktober.

I dag kom beskedet om omställningsstödet, som inte var helt oväntat. Flera medier rapporterar att stödåtgärden förlängs efter en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Företag som tappat minst hälften av sin omsättning under augusti, september och oktober jämfört med samma period förra året kommer att kunna söka stöd. Som mest 30 miljoner kronor.

I den senaste överenskommelsen som gjorts innebär också att företag kan få anstånd med skatteinbetalningen i ett år. Det handlar till exempel om arbetsgivaravgifter och moms.

 

Charlotta Marténg

Läs mer

Företrädaransvaret kan komma att ändas

2020-11-10

Det skatterättsliga företrädaransvaret har under åren fått kritik. Nu har en utredning presenterat ett förslag som kan innebära att ansvaret förändras. Så här påverkas du.

Den, eller de, som företräder en juridisk person kan bli personligen betalningsansvariga för skatteskulder som företaget har, det så kallade skatterättsliga företrädaransvaret. Reglerna har under åren fått kritik från olika håll för att ha varit för hårda och för att ha tvingat företag i konkurs även om de haft en chans att överleva.

Förra hösten tillsatte regeringen en utredning som fick i uppdrag att se över det skatterättsliga företrädaransvaret. Utredningen har nu lämnat över sitt betänkande till regeringen.

Framför allt är det tre slutsatser som dras:

 • att de subjektiva rekvisiten ska kompletteras med en föreskrift om vad som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om företrädaren varit grovt oaktsam,
 • att den nuvarande regeln om befrielse från betalningsskyldighet får en ny utformning med ett delvis utökat tillämpningsområde, och
 • att en företrädare efter ansökan ska, om inte särskilda skäl talar emot det, beviljas ett rådrum på tvåmånader då företrädaren inte riskerar personligt betalningsansvar.

Vad innebär då det här? Tanken med framför allt den sista punkten är att företag som kan vara livskraftiga på sikt ska få en chans att överleva och att företrädaren/företrädarna får ytterligare tid på sig att lösa företagets ekonomiska problem.

− Förslaget innebär välkomna steg framåt i denna lag som länge kritiserats hårt, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Han anser att förslaget behöver förbättras och vidgas innan det införs.

− Ändringarna är tyvärr förhållandevis begränsade. Det gäller i första hand definitionen på vad som anses grovt oaktsamt. Att bara skriva in nuvarande hårda tillämpning i lagen räcker inte. För rådgivare av olika slag som även sitter i bolagsstyrelser är det oerhört viktigt att veta hur långt deras ansvar sträcker sig, säger Hans Peter Larsson.

Var utredningens slutsatser väntade?
− Utredningens direktiv var väldigt begränsande så det var väntat att ett slopande av reglerna inte kunde föreslås, vilket hade varit det bästa. Företrädaransvaret för skatter hade då blivit detsamma som för andra skulder. Nu behåller staten sin gräddfil. Men möjligheten till två månaders rådrum för att klara ut och lösa företagets problem och skulder var en konstruktiv överraskning, säger Hans Peter Larsson.

Innan några förändringar av ansvaret blir verklighet ska utredningen ta formen av en lagrådsremiss och sedan slutligen landa som en proposition som ska antas av riksdagen.

Hur troligt är det att utredningens förslag blir genomförda?
− Jag tror och hoppas att de genomförs, helst med en lite mer företagsvänlig definition av vad som är grovt oaktsamt. Den föreslagna regeln om två månaders rådrum, efter ansökan, utan vidare ansvar är bra. När nya regler införts får det utvärderas efter något år. Kanske kan reglerna därefter helt slopas i ett nästa steg. Det vore bra för rådgivare och näringsliv, säger Hans Peter Larsson.

Charlotta Marténg

 

Läs mer: Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn, SOU 2020:60

 

Läs mer

Så kan en ny skattereform påverka företagare

2020-11-10

Höjda gränsbelopp i 3:12-reglerna och fortsatta sänkningar på aktiebolagsskatten. Det är två förslag i nationalekonomen Klas Eklunds rapport om en ny skattereform.

Under fredagen 6 november presenterade seniora nationalekonomen Klas Eklund ESO-rapporten Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform. En 260 sidor lång fristående rapport som ska ses som ett inspel till kommande offentliga utredningar.

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR, noterar följande punkter i rapporten som är intressanta ur ett företagar- och entreprenörsperspektiv.

 • 3:12-reglerna. Höjning av skatt på gränsbeloppet från 20 till 25 procent. 3:12-reglerna behöver även ses över som helhet, för att utreda om löneunderlaget i huvudregeln är för generös.
 • Fortsatta sänkningar på aktiebolagsskatten, men begränsade avdrag för räntor på lån för bolag.
 • Klas Eklund är i grunden positiv till både en förmögenhetsskatt och en skatt på arv och gåvor. Men på grund av gränsdragningsproblem och risk för utflyttning av entreprenörer, avstår han från att lägga fram några sådana förslag.

Vidare, noterar Hans Peter Larsson, är Klas Eklund positiv till ett system med fungerande personaloptioner som främst gynnar tillväxtinriktade bolag, även om inga sådana förslag finns.

− Klas Eklund öppnar för en utredning av både förmögenhetsskatten och skatten på arv och gåva. Men bara en utredning kring dessa skatter vore olycklig i sig och skulle dessutom skapa stor oro bland företagare. Dessa skatter bör absolut inte återinföras. Det är däremot positivt att skatten på arbete sänks rakt över och främst för välkvalificerad arbetskraft, säger Hans Peter Larsson.

 

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

 

Läs mer: Sammanfattning av rapporten om ny skattereform

https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2020/10/Klas-Eklunds-bilder.pdf

 

Läs mer

Låt företaget växa med kvalificerade personaloptioner

2020-11-10

Genom att erbjuda nyckelkom­petens en möjlighet att ta del av en framtida vinst är det lättare att rekrytera och behålla personal.

Reglerna om så kallade kva­lificerade personaloptioner infördes i januari 2018. Små, unga företag kan ge sina an­ställda personaloptioner med bättre villkor och därigenom öka sin konkurrenskraft. Ge­nom att erbjuda nyckelkom­petens en möjlighet att ta del av en framtida vinst är det lättare att rekrytera och behålla personal, och därmed ökar även företagets möjligheter att växa. Skillnaden på kvalificerade personaloptioner och andra personaloptioner är att den anställde inte förmånsbeskattas när optio­nen utnyttjas. Arbetsgivaren behöver heller inte betala arbetsgivaravgifter.

När aktien, som köpts genom att personaloptionen utnyttjades, sedan säljs sker också beskattningen. Då som inkomst av kapital.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen nyli­gen avgjort ett ärende som rör just kvalificerade personaloptioner. Domen välkomnas av många, då domstolen gjort en tolkning utifrån lagens syfte. I korthet innebär beskedet från Högsta förvalt­ningsdomstolen att det är okej för onoterade bolag, så länge de uppfyller kraven i lagstiftningen, att använda teckningsoptioner vid leverans av aktier. Den anställde kommer då att vara garanterad ett kommande förvärv av aktier och bolaget behöver inte teckna omkringliggande avtal med aktieägare där de förbinder sig att rösta för en nyemission på en framtida bolagsstämma.

− Högsta förvaltningsdomstolen har gjort en utvidgande tolkning av lagen. Det är positivt! Det vore magstarkt om Skatteverket nu skulle söka begränsa denna. Genom domen ökar säkerheten för anställda samtidigt som företagets kostnader för olika juridiska avtal minskar. Detta underlättar för alla, även rådgivare. Förhoppningsvis kan dessa optioner nu börja användas bredare, säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR samt skatteansvarig på FAR.

Läs mer: HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN MÅL NR. 406-20

Läs mer: SKATTERÄTTSNÄMNDENS FÖRHANDSBESKED DNR 48-19/D

Charlotta Marténg

 

TECKNINGSOPTIONER VS PERSONALOPTIONER

Utöver kvalificerade personaloptioner finns även teckningsoptioner och ”vanliga” personaloptio­ner. De har olika upplägg och beskattas på olika sätt.

Teckningsoptioner

Ger den anställde rätt att köpa aktier i före­taget till ett visst pris under en bestämd tid.

Villkoren måste formuleras rätt och pris­sättningen vara marknadsmässig för att optionen ska bedömas som ett värdepapper skattemässigt. I så fall sker ingen beskatt­ning varken när optionerna förvärvas eller när de utnyttjas.

Den anställde beskattas i inkomstslaget kapital när hen säljer optionerna eller aktierna som teck­nats med stöd av optionerna.

 

Personaloptioner

 • Kan ges till anställda gratis utan förmånsbeskattning och ger rätt att i framtiden köpa aktier i företaget till ett visst pris.
 • När optionerna utnyttjas för att teck­na aktier blir den anställde beskattad i inkomstslaget tjänst för skillnaden mellan aktiernas marknadsvärde och vad den anställde har betalat för op­tionen och aktien. Arbetsgivaren ska även betala sociala avgifter beräknat på denna mellanskillnad.
 • När aktierna säljs beskattas den anställde i inkomstslaget kapital på kapitalvinsten.

 

 

KVALIFICERADE PERSONALOPTIONER

■ Sedan den 1 januari 2018 kan ett företags medarbetare utan ersättning förvärva optioner som ger rätt att teckna aktier utan att förmånsbeskattas.

■ Beskattningen sker i inkomstslaget kapital först när den underliggande aktien säljs.

■ Företaget behöver inte betala sociala avgifter för värdet av optionerna.

■ Vid utnyttjandet av optionerna, som måste ske tre till tio år efter förvärvet, ska kon­trolluppgift lämnas.

■ För att dessa så kallade kvalificerade personaloptioner ska kunna utges måste före­taget, den anställde och optionerna uppfylla ett antal villkor.

 

Håll koll på 3:12!

Driver du ett fåmansföretag? Då kan de underliggande aktierna – det vill säga aktierna som den anställde köper med stöd av kvalificerade personaloptioner – omfattas av 3:12-reglerna vid försäljning. I så fall kan den anställde ändå bli beskattad i inkomstsla­get tjänst.

 

VILKA OMFATTAS AV SKATTELÄTTNADERNA?

 

■ Företaget

 • För att få utge kvalificerade personaloptioner ska bolaget ha bedrivit verksamhet i högst tio år, ha färre än 50 anställda och ha en nettoomsättning eller balansom­slutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor.
 • När optionerna förvärvas får inte 25 procent eller mer av kapital- eller röstan­delarna kontrolleras av offentliga organ, och inga andelar i företaget får vara noterade på någon reglerad marknad. Företaget får inte heller vara i ekonomiska svårigheter.

 

■ Medarbetaren

 • De kvalificerade personaloptionerna ska utnyttjas för köp av aktier tidigast tre år och senast tio år efter förvärvet.
 • Under intjänandeperioden – det vill säga de tre första åren efter förvärvet – ska optionsinnehavararen vara anställd i företaget och ha en genomsnittlig arbetstid på minst 30 timmar per vecka. Under samma period ska medarbetarens totala lön från företaget uppgå till minst 13 inkomstbasbelopp.
 • Den som tilldelas en option får inte kontrollera mer än fem procent av aktierna eller rösterna i bolaget.

 

■ Optionerna

 • Värdet på optionerna får vara som högst tre miljoner kronor per innehavare när optionerna förvärvas, och högst 75 miljoner kronor för bolaget totalt.
 • Värderingen baseras på en extern transaktion om en sådan har genomförts under de senaste tolv månaderna innan personaloptionerna förvärvas, alternativt substansvärdet enligt senast fastställda balansräkning. Om en fastställd balans­räkning saknas ska värdet på en andel bestämmas till andelens kvotvärde

 

Charlotta Marténg

Läs mer

Vilket ansvar har suppleanten i ett aktiebolag?

2020-11-10

Ett aktiebolags styrelse består av flera olika roller, bland annat suppleanter. Men vad gäller för den som sitter som suppleant. Vilket ansvar har suppleanten? Så här svarar Resultats experter.

 

 

Har jag något ansvar som suppleant i ett aktiebolag?

 

 

En suppleant ska ersätta en ordinarie ledamot om denna avgår, entledigas, avlider, förlorar sin behörighet eller är frånvarande på grund av sjukdom eller annan frånvaro, exempelvis utlandsvistelse. En styrelsesuppleant bör hålla sig uppdaterad om vad som händer i företaget för att kunna ersätta en ordinarie ledamot. Huvudregeln är att en suppleant endast ansvarar för beslut och åtgärder som hen varit delaktig i. Det är alltså mycket ovanligt att det behövs någon insats från suppleanten och de har normalt inga befogenheter. I det fall det skulle krävas aktivitet från suppleanten är det viktigt att kolla upp vilket ev. ansvar som kan utkrävas.

 

Kim Lavin, auktoriserad revisor

Läs mer

Får jag dra av inköp för personalens hemarbete?

2020-11-10

Går det att göra momsavdrag för kontorsutrustning inköpt till personal som arbetar hemma? Så här svarar Resultats experter.

 

Min personal har arbetat hemifrån och för att ta mitt ansvar för arbetsmiljön har jag köpt viss kontorsutrustning, till exempel stolar, till dem. Har jag rätt att göra momsavdrag för dessa inköp? 

 

Du får sällan göra momsavdrag för inköp till en bostad. Avdragsförbudet gäller bland annat vid inköp av kontorsutrustning som ska användas av anställda i bostaden. Om utrustningen endast tillfälligtvis ska användas av de anställda för hemarbete under pandemin gäller dock inte avdragsförbudet. Detta för att det förutsätter att utrustningen inte stannar i de anställdas hem utan flyttas till ordinarie kontor inom en nära framtid. I dessa fall kan ni alltså ha rätt till avdrag för momsen på inköpet.

 

Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

Läs mer

Tänk på det här när du redovisar i coronatider

2020-10-20

Pandemin ställer nya krav på hela samhället. Också när företag ska sköta sin redovisning dyker en rad frågor upp. Vi bad Kevin Kristoffersson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, på Frejs, svara på några viktiga frågor.

 

Upplysningarna bör ge läsaren en tydlig bild av om bolaget har förutsättningar för att fortsätta driften. Kevin Kristoffersson säger att allt egentligen kokar ner till ”fortsatt drift”.

– Going concern som termen lyder på engelska, säger han.

 

Finns det krav om att informera om covid-19 under allmänt om verksamheten i årsredovisningen?

– Nej, inte under ”Allmänt om verksamheten”, däremot ska enlig K3 såväl viktiga förhållanden och väsentliga händelser, förväntad framtida utveckling och väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer tas upp i förvaltningsberättelsen och enligt K2 under ”Väsentliga händelser”.

För de flesta företag faller covid-19 in under båda dessa rubriker.

 

Kan du ge exempel på någon upplysning som bör finnas med?

– Vi kan till exempel ta ett företag som bokar artister och dylikt. Där finns en uppenbar osäkerhet kring vad som kommer att gälla framöver beträffande begränsningen på maximalt 50 personer i samma lokal.

 

Ska man upplysa även om bolaget inte påverkats av covid-19?

– Först och främst har jag svårt att se att något företag går helt opåverkat genom coronakrisen. Men om så skulle vara fallet tycker jag absolut att företaget ska upplysa om det, eftersom coronakrisen är en sådan stor och speciell händelse som påverkar det mesta i samhället.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret – vad bör framgå där med anledning av coronakrisen?

– Företaget bör beskriva hur coronakrisen har påverkat bolaget och vilka åtgärder företaget har vidtagit för att motverka den.

 

Vad bör framgå under noten Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång?

– Det är egentligen en fortsättning på Väsentliga händelser under räkenskapsåret, där bolaget utvecklar vad som har hänt efter året i relation till covid-19, hur företagets åtgärder har fallit ut och om företaget har ändrat något i sin strategi.

Björn Dickson

 

Rör det här dig och ditt företag? Diskutera frågan med din revisor/rådgivare!

Läs mer

Krav på digital inlämning närmar sig

2020-10-20

Mycket talar för att det inom några år blir obligatoriskt för alla bolag att lämna in årsredovisningen digitalt. Så ser det redan ut i grannländerna Norge och Danmark. I Sverige kan i dag K2- och K3-bolag lämna in digitalt, och under första kvartalet 2021 kommer även K3 koncern att kunna lämnas digitalt.

Under hösten kommer Bolagsverket att lämna in en hemställa, en begäran, till regeringen med en önskan om att digital inlämning av årsredovisningar blir obligatoriskt. På myndigheten finslipas nu de sista detaljerna i skrivelsen. Önskemålet att digital inlämning ska bli lagkrav ligger helt i linje med det uppdrag myndigheten fick av regeringen redan 2016, och som sedan kompletterats med ett tilläggsuppdrag 2018.

− Det kortsiktiga målet har varit att skapa en frivillig digital ingivning av årsredovisningar, medan det långsiktiga målet hela tiden har varit att den digitala ingivningen ska bli obligatorisk för företagen, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

Hon konstaterar att det inte handlar om några hemligheter, utan att detta är något som Bolagsverket pratat om i flera olika sammanhang och som även framgår tydligt av regeringsuppdraget.

− Vi ser ju gärna att det här bli verklighet så snabbt som möjligt, men tekniken och taxonomin måste så klart finnas på plats och det är där Bolagsverket tittar på hur man kan lösa det, säger Nina Brede.

Sedan ett par år tillbaka har det varit möjligt för K2- och K3-bolag att frivilligt lämna in sin årsredovisning och eventuellt revisionsberättelse digitalt. Planen är att ett obligatorium ska omfatta alla bolag, oavsett om de redovisar enligt K2, K3 eller K4. På EU-nivå finns ESEF, European Single Electronic Format, ett enhetligt rapporteringsformat som rör värdepappersmarknaden och ställer krav på att deras års- och koncernredovisningar upprättas i formatet XHTML, ESEF-formatet i rapporteringen till Finansinspektionen. För att underlätta för bolagen kan och bör samma format ligga till grund för taxonomin som ska användas för bolagens årsredovisning till Bolagsverket menar Nina Brede.

− Vi måste identifiera vilka begrepp som saknas och se hur gapet mellan EU-lagstiftning och den svenska lagstiftningen ser ut och bygga taxonomi och teknik utifrån det så att vi bygger över gapet, säger hon.

Tanken med krav på obligatorisk digital ingivning är att det ska bli enklare och säkrare för företagen. Och acceptansen och intresset för att lämna in årsredovisningen digitalt har ökat kraftigt det senaste året. Från 1 januari 2020 till 14 oktober 2020 har Bolagsverket fått in över 85 000 årsredovisningar digitalt. I fjol fick myndigheten in knappt 40 000 under hela året.

− Det är mycket glädjande att vi redan har passerat det dubbla! Men vi ska upp till minst 100 000 ingivningar digitalt per år, säger Nina Brede.

Charlotta Marténg

 

Läs mer

Varför lämna in årsredovisningen digitalt?

2020-10-20

Snabbare, säkrare och enklare. Tre skäl som talar för varför digital inlämning av årsredovisningen ska ersätta pappret.

Förra året fick Bolagsverket in knappt 40 000 årsredovisningar digitalt. Tjänsten är öppen för bolag som redovisar enligt K2- eller K3-regelverket. Men i år har något hänt. Till och med 14 oktober hade myndigheten fått in mer än dubbelt så många, 85 000 årsredovisningar digitalt.

Verksamhetsutvecklare Nina Brede är glad över utvecklingen men ännu inte helt nöjd. Målet är minst 100 000 ingivningar digitalt under 2020. På Bolagsverkets webb går det att följa utvecklingen för digital inlämning av årsredovisningar (se länk nedan).

− Vi ser att acceptansen för digitala ingivningar har ökat och vi märker det i kontakten med företagare och programleverantörer, säger hon.

När Bolagsverket genomförde en undersökning uppgav majoriteten av dem som testat digital inlämning att de inte kunde tänka sig att gå tillbaka till att lämna in på papper igen. Fördelarna övervägde.

När Nina Brede ska svara på frågan om vilken den främsta fördelen för företagen är konstaterar hon att det finns tre saker som gör att den digitala ingivningen slår årsredovisning på papper med hästlängder.

− Enkelheten, snabbheten och säkerheten, säger hon.

 • Risken för slarvfel minskar genom att många programvaruleverantörer har implementerat ett stöd som gör att vissa uppgifter redan är ifyllda, som exempelvis styrelseledamöter och organisationsnummer. Alltså är det enklare att upprätta årsredovisningen.
 • Då VD eller styrelseledamot får en kvittens direkt när årsredovisningen skickas in slipper hen ringa till Bolagsverket för att fråga om årsredovisningen kommit fram. Kvittensen är också enkel att dela med övriga styrelseledamöter. Alltså är inlämningen säkrare och risken att årsredovisningen kommer på villovägar minskar.
 • Allt som behövs för att signera i inlämningstjänsten är ett mobilt bank-id vilket gör att styrelseledamot/VD kan befinna sig var som helst i världen så länge hen har internetuppkoppling och de slipper skicka runt fysiska papper. Alltså är hanteringen mer flexibel och går snabbare.

Det kan dock finnas vissa skillnader mellan leverantörerna vilket stöd de erbjuder vid upprättandet.

Charlotta Marténg

Länk: Bolagsverket – följ inlämningen av årsredovisningar digitalt

 

Läs mer

Klart med förlängt omställningsstöd

2020-10-20

Omställningsstödet förlängs och omfattar även maj, juni och juli. Från och med måndag ska stödet gå att söka hos Skatteverket.

I början av september kunde Resultat berätta om att regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna ville se ett förlängt omställningsstöd, som även omfattade maj, juni och juli. Eftersom stödet ses som ett statsstöd måste det godkännas av EU-kommissionen för att kunna genomföras, något som nu har skett.

Under fredagen har TT rapporterat att regeringen meddelat att stödet ska gå att söka från Skatteverket från och med måndag, 19 oktober. Information som ännu inte finns på skatteverket.se.

För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019.

Omställningsstödet ska precis som tidigare kunna ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj till och med juli 2020.

”För stödperioden maj 2020 ges omställningsstöd med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för stödperioden juni och juli 2020 ges omställningsstöd med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag.” skrev regeringen i ett pressmeddelande 4 september.

Charlotta Marténg

Läs mer

Bolagsverket inför nya betalningsrutiner

2020-10-20

Från 12 december inför Bolagsverket nya rutiner för alla som betalar registreringsavgifter till myndighetens bankgiro.

Den största förändringen i Bolagsverkets nya betalningsrutiner vad gäller registreringsavgifter är att den som betalar på något annat sätt än direkt i en av Bolagsverkets e-tjänster, i samband med ett ärende, ska vänta på ett meddelande från myndigheten med OCR-nummer och belopp innan betalning till bankgiro 5050-0255.

Det är kontaktperson som anges i ärendet som kommer att få meddelandet. Därför är det viktigt att uppge en kontaktperson och en korrekt e-postadress, för att få meddelandet om betalning så fort som möjligt, skriver Bolagsverket på webben.

Att betala i Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se samtidigt som man lämnar in sitt ärende är fortfarande snabbast och enklast. Det kommer att fungera precis som idag – och där används redan OCR. De flesta ärenden går som vanligt att betala med internetbank eller kort i e-tjänsten ”Betala ett inskickat ärende”, oavsett om ärendet är skickat digitalt eller på papper.

Den som har depositionskontor ska från mitten av oktober använda unika OCR-nummer i samband med att kontot fylls på. Bolagsverket kontaktar alla som berörs.

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer: Bolagsverkets webb

https://bolagsverket.se/om/oss/nyheter/arkiv/nyhetsarkiv-2020/fran-den-12-december-2020-ska-du-anvanda-ocr-nummer-nar-du-betalar-till-oss-1.21298

 

 

 

Läs mer

5 tips – så skyddar du företaget mot dataintrång

2020-10-20

Cyberattackerna ökar i tider av oro. Men det finns knep du kan ta för att skydda företaget. Det här ska du tänka på.

Oktober är europeisk informationssäkerhetsmånad, där Polisen, Skatteverket och andra myndigheter uppmärksammar cyberhot med kampanjen Tänk Säkert. Men dataintrång kan lika gärna ske när som helst. Något som är tydligt är att de har ökat i tider av covid-19.

– Vi har sett en ökad aktivitet av cybersäkerhetsincidenter, såsom intrång och attacker, under pandemin i takt med att organisationer och anställda kommit att bli mer sårbara när man arbetar på andra sätt. I tider av oror kan det utnyttjas, säger Sam Graflund Wallentin, specialist på cybersäkerhet på PwC.

För företagare gäller det att ständigt hålla ett vaksamt öga på verksamheten. Vissa perioder på året finns däremot en större risk att drabbas olika typer av oönskade IT-attacker. Att komma ihåg är även att när e-handeln ökar finns möjligheter för cyberkriminella att lura köpare på kortuppgifter, skicka falska fakturor men även skicka falska kampanjer som innehåller skadlig kod eller bilagor. Vanligast i den här typen av brottslighet är att luras via mejl.

– I slutet av året drabbas många. Men även på sommaren, då färre personer arbetar och frågor kring cybersäkerhet hamnar i skymundan. Just därför bör man se över rutiner kring tekniska system och medarbetarnas kompetens, påpekar Sam Graflund Wallentin.

5 tips – så skyddar du företaget mot dataintrång

 1. Hur försvarar vi företaget från phishingattacker?
  Skadlig kod och andra bedrägerier via mejl är en mycket vanlig ingångsväg varför det är viktigt att ha rutiner, medvetenhet och tekniska lösningar för att filtrera, upptäcka och hantera phishing-mejl. En oerhört allvarlig typ av skadlig kod som kan komma denna väg är ransomware, som i värsta fall kan stjäla data och kryptera hela IT-miljön och kräva lösensumma för att låsas upp.

 

 1. Hur kontrollerar vi administratörskonton?
  De som gör dataintrång vill åt byråns administratörsrättigheter, för då kan de komma åt de allra känsligaste uppgifterna och in i föetagets olika system och databaser. Fråga er: Hur kan vi begränsa användningen och bevaka dessa konton systematiskt?
 2. Hur ser vi till att våra applikationer och enheter är uppdaterade?
  Kan vi som företag mäta hur många av våra applikationer system och servrar som är uppdaterade och när det görs? Målet är att alla system alltid vara uppdaterat med det senaste.
 3. Hur ser vi till att våra partners och leverantörer skyddar informationen vi delar med dem?
  Alla verksamheter har på något sätt en relation till leverantörer, exempelvis IT-leverantörer. De behandlar vår och våra kunders information. Men man måste alltid fråga sig: Hur säkerställer vi att leverantörerna uppfyller säkerhetskraven? Vilket land sitter de i? Se till att ha standarder och att leverantörerna skickar säkerhetsrapporter.
 4. Hur kontrollerar vi åtkomst till våra system och vår data?
  Byrån behöver ha en ansats med hur man jobbar med administratörsrättigheter internt, det vill säga, med alla användarnas behörigheter och rättigheter till data och system. Man brukar prata om att principer om minsta behörighet ska styra och att man endast ska ha behörigheter för de uppgifter man utför. En annan handlar om att separera ansvar för uppgifter. Exempelvis att inköp behöver attesteras av annan person än den som utför köpet. Ytterligare en aspekt avser hur anställdas behörigheter ska följa dess anställning, med andra ord, byter man roll eller slutar ska behörigheterna ändras.

Sofia Hadjipetri Glantz

 

 

 

Läs mer

Så får du företaget att sticka ut på LinkedIn

2020-10-20

Hur ska du göra för att ditt företag ska få uppmärksamhet och synas på LinkedIn? Resultat rådfrågar Charlotte Hågård, LinkedIn-proffs och karriärexpert som hjälper företag och privatpersoner att jobba med sina varumärken.

För den som vill nå ut med sin verksamhet eller hålla kolla på kollegor, sin bransch och konkurrenter är LinkedIn en självklar plattform. Det är världens största sociala yrkes- och karriärsnätverk med hundratals miljoner användare. Användandet av Linkedin i Sverige har totalt sett legat på runt

30 procent de senaste tre åren, enligt rapporten Svenskarna och internet 2019.

Men hur ska du som företagare nåt ut i bruset? Resultat har vänt sig till Charlotte Hågård, LinkedIn-proffs och karriärexpert som hjälper företag och privatpersoner att jobba med sina varumärken för att får svar på ett par frågor.

 Hur lyckas jag som företagare hitta nya kunder på LInkedIn?
− Alla på LinkedIn är potentiella kunder. Börja med att vara aktiv och bjuda in dina kunder och leverantörer till ditt personliga nätverk och till din företagssida (så skapar du en företagssida, se tips nedan). Se till att du nätverkar med följarna. Att skapa intressant innehåll ger mervärde för kunden. Posta innehåll både på din personliga profil och företagssidan, som ju är kopplad till din personliga profil.

Hur får jag kunder i min målgrupp att hitta mitt företag?
− Som individ behöver du jobba med profil, nätverk och innehåll. När du jobbar med din företagssida behöver du hitta följare och skapa intressanta inlägg för din målgrupp – och du behöver synas. Ge tips och bjud på din kunskap! Du måste lägga mycket tid på LinkedIn, men det ger också fler leads, det vill säga besökare som kan bli nya kunder, än andra sociala medier. Alla tjänster du erbjuder ska finnas som sökord på din företagssida och på din personloga profil. Använd dig av hashtags. Tagga de du pratar om.

Om jag inte är riktigt bekväm med sociala medier, hur börjar jag?
− Börja med att se till att uppdatera din personliga profil. Aktivera sekretessinställningar, så att inte alla förändringar du gör skjuts ut. Du kan börja med att förbereda dig i ett word-dokument. Hur skriver jag? Vad har jag för mål och målgrupp? Vilka är mina ideala besökare? De saker du vill berätta ska vara relevanta. Bjud in leverantörer, kunder och kontakter i ditt personliga nätverk. Börja gå in 10 minuter, tre gånger i veckan. Har du drömkunder? Om det är företag, följ dem! Om det är kunder, lägg till! Sedan kan du sakta med säkert dela något. Tänk igenom vad du vill dela med dig av för kunskap och tips. Parallellt med detta kan du starta din företagsprofil.

Finns det något jag som företagare bör undvika göra på LinkedIn?
− Det är inte populärt att vara för säljig. Berätta vad du gör, utan att vara krängig. Skryt inte. Klaga inte. Detta är ett positivt professionellt yrkesnätverk.

Går det att få snabba resultat eller är detta ett långsiktigt arbete?
− Man måste gneta på. Du kan inte göra ett inlägg var tredje månad, det är för sällan. 80 procent som går in på företagssida, kommer dit via en personlig sida. Visst är det bra om du kan uppdatera med relevant innehåll varje dag. Men ett par gånger i veckan räcker alldeles utmärkt. Skriv om sådant du kan. Som företagare bör du även se till att medarbetarna delar innehållet via sina egna konton.

 

 

Vilka är de hetaste trenderna på LinkedIn just nu för företagare?
− Både korta och långa inlägg funkar bra. Men allra populärast är alltid inlägg om människor. Dela gärna med dig av din kunskap. Men glöm inte att presentera nya medarbetare, uppmärksamma en kollega som har gjort något bra, eller fira ett pris, exempelvis. Det kommer ständigt nya funktioner på LinkedIn, som att bjuda in till events, ökad funktionalitet på din företagssida (som att du nu kan se vem som följer den) och möjligheten att göra livesändningar direkt i flödet från din profil.

 

7 tips – så skapar du en lyckad företagssida på LinkedIn

 • Att starta en LinkedIn-sida är lätt och kostnadsfritt. Tänk igenom hur du ska presentera företaget och vilka sökord du vill använda.
 • Du behöver en strategi. Vilken är din idealmålgrupp och vad du vill skriva om? Blanda inlägg!
 • Gör även en plan för dina inlägg. Hur ofta ska du skriva och vilka typ av inlägg. Vilka dagar ska du posta. Du måste bestämma dig för: Ska du ha bilder till dina inlägg? Eller ska du ha korta videoinlägg?
 • När du väl börjar komma igång och du får kommentarer: Svara på allt!
 • När du delar med dig av något, gör det både på din företagssida och på din privata profil. I slutet av varje privat inlägg du gör skriver du: Följ gärna vår företagssida. Folk kommer att göra det.
 • I dag kan man även lägga upp events koppla till företagssidan. Det kan vara webbinarier, workshops eller annat som företaget anordnar.
 • Viktigast av allt. Du måste ha en närvaro på LinkedIn! Det räcker inte bara med att skapa själva företagssidan.

 

Sofia Hadjipetri Glantz

 

 

Läs mer

Fler aktiviteter omfattas av friskvårdsbidraget

2020-10-20

Friskvårdsbidraget gör inte bara personalen mer hälsosam utan även arbetsplatsen mer attraktiv. Efter två domar i somras har listan över aktiviteter som godkänns för friskvårdsbidrag utökats. Det här gäller.

 

 

Många arbetsgivare strävar efter att skapa en arbetsplats som ger möjlighet till ett hållbart arbetsliv. Då är ofta friskvårdstimme och friskvårdsbidrag två faktorer som nämns. I somras kom två domar i Högsta förvaltningsdomstolen, som rörde just vilka aktiviteter som kan godkännas för friskvårdsbidrag. Domstolen beslutade att även fortsättningskurs i hästkörning respektive träning i fält- och westernskytte utgör skattefria personalvårdsförmåner och därmed kan omfattas av friskvårdsbidrag.

Efter domarna har Skatteverket utökat listan rejält över aktiviteter som kan bekostas av arbetsgivaren.

– Det här är stora förändringar, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket till Resultat.

Agility, enduro, motocross och speedway är, utöver ovan nämnda, aktiviteter som nu kan bekostas med friskvårdsbidrag. Också startavgifter i motionslopp finns med på listan.

– Vi på Skatteverket tyckte inte att det fanns stöd i skattelagstiftningen för att godkänna sådana aktiviteter som skattefria eftersom de inte var av enklare slag. Men efter domarna i Högsta förvaltningsdomstolen är det avgörande att det finns ett inslag av motion när en motionsaktivitet bekostas av friskvårdsbidraget, säger Pia Blank Thörnroos.

Det är alltid arbetsgivaren som bestämmer om de anställda ska få friskvårdsbidrag och för vad, så länge som aktiviteten finns med på Skatteverkets lista över godkända aktiviteter.

Skatteverket ser friskvårdsbidrag som utlägg som den anställde har för arbetsgivarens räkning. Därför är det den anställde som betalar och lämnar kvitto till arbetsgivaren, som i sin tur betalar ut bidrag till den anställde.

En arbetsgivare kan inte ge friskvårdsbidrag genom att ge till exempel ett subventionerat träningskort till den anställde och därefter göra ett avdrag på lönen.

– Nej, då skulle det inte längre handla om en förmån. Då handlar det i stället om att den anställde går ner i lön, säger Pia Blank Thörnroos.

Däremot kan en arbetsgivare köpa in friskvård och ge till de anställda.

– En arbetsgivare kan till exempel välja att köpa gymkort till de anställda. Det räknas som en naturaförmån. Men det måste vara lika för alla anställda för att vara skattefritt, säger Pia Blank Thörnroos.

Det gäller både när förmånen utges via friskvårdsbidrag eller som naturaförmån. Arbetsgivaren kan inte välja att låta den som är föräldraledig eller sjukskriven vara utan friskvårdsbidrag eller naturaförmån.

Rätten till skattefri friskvård gäller också för deltidsanställda. Då kan arbetsgivaren minska bidraget i proportion till arbetstiden. Om arbetsgivaren ger 2 000 kronor i bidrag till varje heltidsarbetande kan den som arbetar halvtid få 1 000 kronor i bidrag.

Pia Blank Thörnroos har sett friskvårdsbidraget förändras sedan det introducerades i slutet av 1980-talet.

– Då började det med skattefri gympa i arbetsgivarens lokaler. Sedan dess har samhället utvecklats oerhört mycket. Ett naturligt nästa steg vore att förenkla reglerna för skattefri friskvård. De har hunnit bli komplicerade med åren, säger Pia Blank Thörnroos.

Björn Dickson

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 5704-19, 5705-19

 

Även träningsappar kan ge bidrag

 

Internettjänster som man använder för att träna omfattas nu av det friskvårdsbidrag som företag kan ge skattefritt till sina anställda. Det framgår av ett nytt ställningstagande från Skatteverket.

Tidigare har endast enklare appar som exempelvis för stegräkning omfattats. Nu kan friskvårdsbidraget även användas för att bekosta internetbaserade träningsprogram som yoga, viktminskning och rökavvänjning.

– Skatteverket har gjort en förnyad bedömning mot bakgrund av den utveckling som vi har sett i samhället, där allt fler använder olika former av internettjänster som ger rådgivning som liknar den som man kan få på exempelvis ett gym, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Ställningstagandet innebär en ökad möjlighet att använda friskvårdsbidraget.

– Det blir enklare och tydligare för företagen och de anställda om alla internettjänster behandlas på samma sätt skattemässigt, oavsett var de används, säger Pia Blank Thörnroos.

 

 

Läs mer

Redovisning av hållbarhet påverkar ditt företag

2020-10-20

Omkring 1 600 företag träffas direkt av lagen om hållbarhetsredovisning. Men alla svenska företag kommer att beröras – förr eller senare. Därför är det viktigt att se över sin hållbarhetsredovisning.

 

De större företag som berörs direkt förväntas säkerställa hållbarhet i alla led. Därför påverkas också deras underleverantörer som ofta är små och medelstora företag.

– Som mindre företag är det därför viktigt att inte vänta tills kunderna skickar ut underlag för självdeklarationer om hållbarhet som man inte kan besvara. Då kommer paniken och man riskerar att prioritera fel saker. Det kan bli en dyr läxa, säger Therese Svensk som är grundare av Pure Act, ett företag som kallar sig hållbarhetsbyrå.

Lagstiftningen har haft effekt på arbetet kring hållbarhet. Men Therese Svensk tror att effekten skulle bli ännu bättre om de större företagen var tydligare i sin kommunikation med underleverantörer och partnerföretag, så att de kan förbereda sig på nya krav och förväntningar.

– Det skulle underlätta de större företagens arbete och samtidigt stärka de mindre företagens hållbarhetsprofil, säger Therese Svensk.

Revisorernas roll i arbetet med hållbarhetsredovisningen har vållat mycket diskussion. Alla revisorer har inte fått den utbildning i ämnet som de skulle behöva.

– Det pågår också diskussioner kring revisorernas granskning, om den är tillräcklig. De kollar att alla delar i hållbarhetslagen ingår. Men de granskar inte alltid kvaliteten på arbetet bakom, säger Therese Svensk.

Hon rekommenderar en genomgång med utgångspunkt från FN:s globala mål för att hållbarhetsarbetet ska bli effektivt.

Therese Svensk säger att det är viktigt att inte bara rapportera det positiva som görs, utan också företagets negativa påverkan när det gäller hållbarhet. Annars blir man inte trovärdig.

– Sanningen kommer alltid fram och då kan varumärket ta skada.

Det är ganska vanligt att företag inte inkluderar medarbetarna i hållbarhetsarbetet.

– Att medarbetarna är med på tåget är A och O för att det ska bli någon förändring, säger Therese Svensk.

Hållbarhetsredovisning anses kanske inte ha samma tyngd som den ekonomiska redovisningen. Men den är ändå mycket viktig.

– Ett företag med bra hållbarhetsarbete som redovisas på ett tydligt sätt kan lättare attrahera medarbetare. Det här är också sådant som allt fler företag ser som ett grundkrav hos de företag som de ska göra affärer med.

– Finansiärer lägger också mer vikt vid hållbarhetsrapporten eftersom många tror att det inte kommer att finnas någon marknad för företag som inte tar hållbarhet på allvar, säger Therese Svensk.

Hon tycker att företagen ska gå en bit längre än vad lagen kräver.

– Själva hållbarhetsrapporten ska innehålla samtliga kriterier i hållbarhetslagen. Men det är bra att också få med några relevanta nyckeltal som visar utvecklingen över tid.

Björn Dickson

 

Mycket mer än bara miljö

 • Sedan 1 december 2016 gäller den nya lagstiftningen om företagens hållbarhetsredovisning.
 • En hållbarhetsredovisning ska innehålla upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
 • Lagen gäller företag som under två år i rad uppfyller minst två av följande gränsvärden: Mer än 250 anställda. Mer än 175 miljoner kronor i balansomslutning. Mer än 350 miljoner kronor i nettoomsättning.

 

Ålder: 29 år.

Gör: Grundare av Pure Act som hjälper företag att rapportera enligt hållbarhetslagen.

Familj: Sambo.

 

Foto: Sofie Essayh

 

Läs mer

Viktig dom gav fängelse för bristande bokföring

2020-10-20

Viktig dom gav fängelse för bristande bokföring

 

Bristfälliga verifikationer kan ge fängelse enligt en dom från Högsta domstolen. Det här ska en verifikation innehålla.

 

En man har dömts av Högsta domstolen till sex månaders fängelse och näringsförbud i tre år för grovt bokföringsbrott. Domen är central och principiellt viktig, säger Henrik Lundin, strategisk ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten.

Mannen var ende företrädare för ett byggföretag. I bolagets bokförings fanns bland annat 14 verifikationer i form av fakturor från två bolag. Tre av fakturorna gällde enligt fakturatexten uthyrning av personal. Men i fakturorna stod det inte var arbetet hade utförts. Det stod inte hur många timmar som hade fakturerats eller priset per fakturerad timme.

Nio av fakturorna gällde levererade byggtjänster eller utfört byggarbete. Av fakturorna framgick varken var arbetena hade utförts, vilket eller vilka byggprojekt de avsåg, antalet fakturerade timmar eller timpris.

I två av dessa fakturor stod det att fakturering skett enligt avtal eller entreprenörskontrakt. Men de avtalen fanns inte tillgängliga. Två andra av de angivna fakturorna saknade information om när arbetena hade utförts.

Utöver dessa tolv fakturor ingick en faktura som helt saknade specifikation och en som enligt texten gällde byggmaterial men som saknade uppgift om vilket material som det handlade om och på vilka byggen som materialet skulle användas.

Mannen fälldes i både tingsrätten och Svea hovrätt. Nu har Högsta domstolen fastställt de tidigare domarna. Högsta domstolen skriver att verifikationerna inte uppfyllde bokföringslagens krav. Bokföringsskyldigheten i bolaget har således åsidosatts anser domstolen.

– Domen slår fast att en verifikation måste visa underliggande affärshändelser. Man kan inte bokföra en verifikation med helt ospecificerade affärshändelser, säger Henrik Lundin på Ekobrottsmyndigheten.

Domen från Högsta domstolen kom i somras.

Björn Dickson

Högsta domstolen B 3596-18.

 

Fakta: Det här ska en faktura innehålla

Enligt bokföringslagen ska en faktura (verifikation) bland annat innehålla uppgift om

 • datum, när den sammanställts
 • kund, till vem fakturan är ställd
 • affärshändelsen, när den inträffat
 • specifikation, vad fakturan avser
 • belopp.

 

Enligt mervärdesskattelagen ska en faktura dessutom bland annat innehålla uppgift om

 • ett unikt löpnummer för varje faktura
 • säljarens registreringsnummer till moms
 • säljarens och köparens namn och adress
 • varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • den eller de momssatser som gäller
 • den moms som ska betalas.

Källa: Skatteverket

Läs mer

Fortsatta lättnader i sjukförsäkringen

2020-09-10

Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna och kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Det är två av de coronarelaterade åtgärderna som kan förlängas till årsskiftet.

För att mildra effekterna av coronapandemin infördes tidigare i år vissa åtgärder på sjukförsäkringsområdet och för tillfällig föräldrapenning. Nu vill regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna förlänga dessa fram till 31 december 2020.

Det handlar om följande åtgärder:

·         Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr

·         Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag

·         Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala

·         Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall

·         Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

Läs mer

Omställningsstödet förlängs tre månader

2020-09-10

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna vill förlänga omställningsstödet så att det även omfattar maj, juni och juli.

 

För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019.

Omställningsstödet ska precis som tidigare kunna ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj till och med juli 2020.

För stödperioden maj 2020 ges omställningsstöd med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för stödperioden juni och juli 2020 ges omställningsstöd med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag.

Det befintliga omställningsstödet fick godkänt av EU-kommissionen och eftersom stödet nu utökas ses det som ett nytt statsstöd som även det måste få godkänt. Regeringen arbetar för att förändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt.

 

Läs mer

2020-07-06

Håll koll på nya lagar och regler

Som vanligt börjar en rad nya lagar och regler gälla under sommaren. Framför allt är det åtgärder med anledning av coronaviruset som slår igenom.

1 juli och 1 augusti är datum då ett antal nya lagar träder i kraft. Flertalet av dem har Resultat rapporterat om tidigare, då de kommer från vårändringsbudgeten för 2020 och från de extrabudgetar regeringen lagt och riksdagen antagit för att hjälpa företag och privatpersoner i coronakrisen. En del av lagarna träder formellt i kraft 1 juli eller 1 augusti men har tillämpats sedan en tid tillbaka.

Tillfälligt skattefri parkering och skattefria gåvor

1 april till sista december i år får anställda och uppdragstagare parkera skattefritt vid sin arbetsplats. Det gäller oavsett om förmånen ges ut av en arbetsgivare, uppdragsgivare eller annan part. Skattefriheten omfattar även gåvor från arbetsgivaren för upp till ett värde om 1 000 kronor. Det gäller utöver befintliga skattefria gåvor, så som exempelvis julklappar. Skattefriheten för gåvor gäller från 1 juni och under resten av 2020. Men lagändringen trädde i kraft 1 juli.

Anstånd med avdragen skatt

Sedan 7 april har Skatteverket kunnat bevilja tillfälliga anstånd med avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms för företag som drabbas av likviditetsproblem. Sedan 1 juni får Skatteverket återkalla beviljade anstånd om skatter och avgifter.

Omställningsstöd till företag

Företag som omsatte minst 250 000 kronor 2019 och som på grund av coronaviruset tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april i år (jämfört med samma period förra året) kan söka omställningsstöd. Stödet ska bidra till att täcka företagets fasta kostnader. Det minsta beloppet som betalas ut per företag är 5 000 kronor, det högsta är 150 miljoner kronor. Stödet har gått att söka från 22 juni och till och med 31 augusti 2020.

Ändrade regler för investeraravdraget

Investeraravdraget är ett statligt stöd som betalas ut till den som köpt andelar i ett mindre företag i samband med nyemission eller företagets bildande. Från och med 1 augusti ändras reglerna för avdraget. De nya reglerna innebär att man bara får göra avdrag för investeringar i företag som varit verksamma på en marknad i högst sju år. Man får inte göra avdrag för investeringar i företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter.

Rapporteringsplikt för skatterådgivare

Skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska lämna uppgifter om dessa upplägg till Skatteverket. Regeringen förbereder nu ändringar för att genomföra detta i svensk rätt.

Höjt takbelopp för uppskov med vinst vid försäljning av privatbostad

Taket för uppskovsbeloppet höjs från 1 450 000 kronor till 3 000 000 kronor vid försäljning av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter som sker från och med 1 juli 2020.

Läs mer

Revisorsintyg krävs för omställningsstöd

2020-06-23

För att få omställningsstöd krävs ett intyg från en revisor. Om stödet är lägre än 100 000 kronor krävs yttrandet endast om Skatteverket begär in det.

I går fattade riksdagen beslut om att införa omställningsstödet och i dag publicerades de föreskrifter som gäller. Samtidigt uppdaterade Skatteverket sin rättsliga vägledning kring omställningsstödet.

Stödet, som går att söka från och med måndag klockan 12.00, kommer att hanteras av Skatteverket. För att få ta del av stödet måste företagets nettoomsättning minskat med minst 30 procent under mars och april 2020, jämfört med samma månader föregående år. Nedgången ska vara orsakad av coronaviruset. Stödet gäller företag godkända för F-skatt, och även stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund undantagna från skattskyldighet.

Om företaget har skulder hos Kronofogden, eller är på obestånd enligt konkurslagen går det inte att få ta del av stödet. Företaget får heller inte ha sin hemvist i länder som OECD och EU anser är icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt.

Är omställningsstödet högre än 100 000 kronor krävs att företaget tillsammans med ansökan lämnar ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. Är stödet lägre behövs yttrandet bara om Skatteverket begär in det.

I revisorsintyget ska följande uppgifter finnas med enligt Skatteverket:

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverket om omställningsstöd

Läs mer: Förordningen

Läs mer: Resultat: Så här gör du för att få omställningsstödet

Läs mer

Så här gör du för att få omställningsstödet

2020-06-18

Från och med måndag går det att söka det nya omställningsstödet. Stödet söks via Skatteverkets webb och ska betalas ut inom en vecka.

Resultat har tidigare berättat om det omställningsstöd som ska införas för företag som har tappat stor del av sin omsättning under mars och april 2020 på grund av coronaviruset. På onsdagseftermiddagen sa riksdagen ja till det förslag som lagts fram.

Stödet kommer att hanteras av Skatteverket och går att söka från och med 22 juni klockan 12.00 via ”mina sidor” på Skatteverket.se. På myndighetens webb finns mer information om vilka företag som själva stödet och vilka företag som kan få omställningsstöd.

Stöd för vilka företag?

För att få ta del av stödet måste företagets nettoomsättning minskat med minst 30 procent under mars och april 2020, jämfört med samma månader föregående år. Nedgången ska vara orsakad av coronaviruset. Stödet gäller företag godkända för F-skatt, och även stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund undantagna från skattskyldighet.

Om företaget har skulder hos Kronofogden, eller är på obestånd enligt konkurslagen går det inte att få ta del av stödet. Företaget får heller inte ha sin hemvist i länder som OECD och EU anser är icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt.

Vem ska underteckna ansökan?

Den som är behörig företrädare för företaget kan ansöka om stödet och det är viktigt att komma ihåg att den som söker stöd ska försäkra på heder och samvete att lämnade uppgifter är korrekta. Det går också att utse ett omställningsstödsombud. Ombudet behöver ha ett svenskt personnummer och e-legitimation.

Hur stort stöd kan jag få?

Det beror på hur mycket nettoomsättningen minskat. Lägsta stödet är 5 000 kronor och det högsta är 150 miljoner kronor. Tanken är att stödet ska bidra till att täcka företagets fasta kostnader så som exempelvis hyra, leasing och räntor. På skatteverket.se finns en beräkningshjälp för den som vill få en första uppskattning om företaget är berättigat till stöd.

Kan jag bli återbetalningsskyldig?

Ja och nej. Omställningsstödet behöver inte betalas tillbaka då det är ett stöd, skriver Skatteverket på webben. Till skillnad från ett lån eller ett uppskov. Men om en granskning skulle visa att ansökan innehåller felaktiga uppgifter och att företaget inte har rätt till stödet kan hela eller delar av beloppet krävas tillbaka.

När får jag pengarna?

Ambitionen från Skatteverket är att pengarna ska betalas ut cirka en vecka efter att ansökan kommit in. Det förutsätter dock att ansökan är komplett och korrekt. Utbetalningen sker till företagets skattekonto.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverket om omställningsstödet

Läs mer

Tillväxtverket klargör frågan om koncernbidrag

2020-06-15

Koncernbidrag avseende verksamhetsåret 2019 bör inte påverka möjligheten att få stöd för 2020. Beskedet kom från Tillväxtverket under fredagen.

Under fredagen kom ett pressmeddelande från Tillväxtverket som många har väntat på. Myndigheten klargör vad som gäller kring koncernbidrag och stöd för korttidsarbete.

Tillväxtverket skriver i pressmeddelandet att den grundläggande förutsättningen för att ett företag ska ha rätt till stöd för korttidsarbete är att företaget har allvarliga ekonomiska svårigheter. Huvudregeln är därför att ett företag inte kan uppbära stöd för korttidsarbete och samtidigt göra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna. Enligt lagen om stödet för korttidsarbete ska det ske en bedömning i det enskilda fallet och det åligger stödsökande att visa att den har rätt till stöd.

Tidigare har Tillväxtverket meddelat att värdeöverföringar som skett fram till det att korttidsstödet började gälla 16 mars 2020, inte är ett hinder för att beviljas stöd för korttidsarbete.

Tillväxtverket gör vidare bedömningen att arbetsgivare som regel inte bör lämna koncernbidrag avseende det räkenskapsår under vilket företaget får stöd. Koncernbidrag för räkenskapsåret 2019 påverkar inte möjligheten att erhålla stöd. För bolag med brutet räkenskapsår gäller samma sak för koncernbidrag som avser räkenskapsår fram till den 16 mars 2020.

− Det är ett bra besked som är mycket efterlängtat av både företagen och FAR:s medlemmar. Nu vet vi vad som gäller i frågan om koncernbidrag och vår bransch kan agera för att hjälpa företagen att ta del av stödet och minska risken för återbetalningsskyldighet, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

 

Pernilla Halling/Charlotta Marténg

 

Läs mer: Tillväxtverkets pressmeddelande

 

 

Läs mer

Så gör du med momsen vid kundförluster

2020-06-09

Hur ska momsen hanteras vid kundförluster med anledning av coronakrisen? Skatteverket har tillfälligt ändrat reglerna för att underlätta för företagen.

Fakturan är skickad men plötsligt kommer beskedet att kunden inte kan betala. Tyvärr en situation som blivit vardag för många företag i och med coronakrisen. När en kund på grund av bristande betalningsförmåga inte kan betala en faktura kan det leda till en kundförlust för företaget. Det kan föra med sig att företaget får minska den utgående momsen med ett belopp motsvarande den utgående moms som tidigare redovisats i momsdeklarationen.

Men för att beskattningsunderlaget ska få sättas ned krävs att säljaren kan visa att det är sannolikt att denne inte kommer att få betalt. Med anledning av coronakrisen har Skatteverket nu luckrat upp de tidigare kraven så att det under en begränsad tid blir lättare för företaget att sätta ned beskattningsunderlaget.

För att en köpare ska anses sakna betalningsmöjlighet ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Köparen ska vara en beskattningsbar person.
 • Fakturan ska ha utfärdats mellan 1 februari 2020 och 31 december 2020.
 • Det ska ha gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning.
 • En skriftlig betalningspåminnelse ska ha skickats ut.
 • Säljaren och köparen ska inte vara i intressegemenskap.

Om samtliga kriterier är uppfyllda kan säljaren sätta ned beskattningsunderlaget och behöver inte på något annat sätt visa att köparen saknar betalningsförmåga.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: Skatteverkets ställningstagande

Läs mer: Skatteverket om kundförluster

Läs mer

Koncernbidrag kan innebära nej till statligt stöd

2020-05-19

Påverkar koncernbidrag möjligheten att få statligt stöd vid korttidspermittering? Tillväxtverket förtydligar nu informationen.

Det statliga stödet vid korttidspermittering, eller korttidsarbete som den korrekta termen är, har blivit mycket omdiskuterat. Framför allt har det handlat om vilka företag som kan få ta del av stödet, om utdelning får göras och om koncernbidrag räknas som utdelning.

På måndagen publicerade Tillväxtverket ett förtydligande på sin webb. Myndigheten har gjort en fördjupad juridisk analys kring värdeöverföringar som till exempel aktieutdelningar och koncernbidrag, för att säkerställa rättssäkerheten kring stödet.

− Vi har varit tydliga redan innan ansökningarna öppnade att aktieutdelningar inte är lämpligt att göra samtidigt som man uppbär stödet. Vi förtydligar nu informationen ytterligare, säger Tim Brooks, chef för avdelningen Företag på Tillväxtverket, i en kommentar.

När ansökan görs till Tillväxtverket intygar företaget att det befinner sig i en ekonomisk kris på grund av coronapandemin. Det är också det underlaget som ligger till grund när det preliminära beslutet fattas. Enligt Tillväxtverket kan ett bolag som anser sig ha tillräcklig likviditet och ställning i övrigt för att göra utbetalningar inte bedömas ha rätt till stöd. Det gäller oavsett om det är en utbetalning till aktieägare eller annan som i praktiken innebär att förmögenheten i bolaget minskar.

Om koncernbidrag skriver Tillväxtverket:

”Koncernbidrag bör bedömas på samma sätt som utdelning i sammanhanget av beviljande av korttidsstöd. Bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare det vill säga stödmottagaren. Det här innebär även att bolag som ingår i en koncernstruktur bedöms var för sig.”

Enligt Tillväxtverkets bedömning ska värdeöverföringar som skett fram till 16 mars 2020 inte påverka företagets möjlighet att få stöd. Dock kommer en längre tidsperiod än enbart de månader som företaget tar emot stöd att beaktas. Bedömningen är att det i huvudsak är stödperioden som gäller, men samtidigt bör hela räkenskapsåret beaktas för att kontrollera att stödet inte uppenbarligen missbrukats genom till exempel värdeöverföringar i nära anslutning till stödperioden.” skriver Tillväxtverket på webben.

Tillväxtverket betonar att som lagtexten är formulerad i dagsläget gäller samma regler för alla typer av bolag. Oavsett storlek. För att mindre bolag ska kunna undantas från möjligheten till värdeöverföringar samtidigt som man uppbär stöd krävs en lagändring.

Charlotta Marténg

Läs mer: Tillväxtverket om stöd vid korttidsarbete

Läs mer

Regeringen ändrar sig – uttryckligt förbud behövs inte

2020-05-19

Regeringen har ändrat sig och ställer sig bakom Lagrådet. Ett förbud mot utdelningar behöver inte uttryckligen skrivas in i lagen. Nu ska frågan behandlas av riksdagen.

I går överlämnade regeringen propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset till riksdagen. Den omfattar flera av de nytillkomna stödåtgärder som presenterats den senaste tiden och som tidningen Resultat berättat om. Bland annat möjlighet till korttidspermittering på 80 procent, tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda, sänkt avgiftsnivå på anstånden och möjlighet till utökade kontroller för Skatteverket.

De föreslagna ändringarna väntas träda i kraft 1 juni i år och kommer inom kort att behandlas av riksdagen, efter att ha passerat finansutskottet.

I propositionen återfinns också frågan som väckt mycket debatt den senaste tiden. Vad krävs för att få ta del av det statliga stödet för korttidspermittering. Eller rättare sagt, vad för företagen inte göra? Är det okej för ett företag att göra utdelningar och ändå ta del av stödet, vad gäller för koncernbidrag?

Ett förslag fanns från regeringen om att lägga till ett förtydligande om vilka företag som har rätt till statligt stöd vid permittering. Där ingick inte i klartext företag som gör utdelning. Men texten möttes av kritik från Lagrådet som menade att skrivningen inte tillförde något utan snarare riskerade att bli svårtolkad hos Tillväxtverket.

I propositionen som regeringen nu lämnat över till riskdagen har regeringen lyssnat på Lagrådet och ställer sig bakom dess synpunkter. Regeringen framhåller att det bara är företag som verkligen behöver det, alltså de som har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter i spåren av corona, som ska ha rätt till stöd men gör bedömningen att det i lagstiftningen inte behöver anges att aktieutdelning och andra utbetalningar särskilt ska beaktas vid bedömningen av detta. Denna möjlighet att undanta företag som lämnar utdelning från att få stöd finns redan i gällande rätt konstaterar regeringen.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, tror inte att sista ordet i frågan är sagt och menar att alla turerna visar hur svårt det är att lagstifta i en fråga som denna om man inte skriver väldigt tydliga kommentarer till lagtexten.

− Nu får vi se vad Finansutskottet säger denna gång när de ska behandla den nu föreslagna propositionen från regeringen, säger han.

Hans Peter Larsson rekommenderar företag att löpande följa hur tillämpande myndighet, Tillväxtverket, tolkar lagen.

− På Tillväxtverkets webb har informationen dock ändrats under resans gång, från att endast ”större utdelningar” uteslutit stöd till nu alla utdelningar. Den uppföljande kontrollen av stödet, beslutet om detta är ju bara är preliminärt när pengarna utbetalas, görs av Skatteverket. Hur de tolkar lagen vet vi inte ännu, säger han.

Charlotta Marténg

Länk:  Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset

Läs mer

Företag som gör aktieutdelningar får inget krisstöd

2020-05-11

Permitteringsstöd till företag som gör aktieutdelningar stoppas. Nu skrivs det i klartext in i lagen.

Efter ett möte på torsdagen mellan Tillväxtverket och finansutskottet meddelade regeringen att krisstöd till bolag som gör aktieutdelningar stoppas.

Regeringen skickar nu en remiss till lagrådet med förtydligande om vilka företag som har rätt till det statliga permitteringsstödet. Och där ingår alltså inte de företag som gör utdelningar.

Tillväxtverket skriver på sin webb att de kommer att titta närmare på konsekvenser av detta, särskilt för de många små företag som har sökt stödet.

I lagrådsremissen skriver regeringen att det redan från början var klart att aktieutbetalningar inte skulle tillåtas för att få stöd. Skillnaden från tidigare är att förtydligandet nu står svart på vitt i lagtexten. Men fortfarande finns frågor som inte fått svar, anser Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

– Det pågår en dialog mellan Tillväxtverket och finansdepartementet i de frågor som alltjämt är oklara. Vi får avvakta utfallet av denna. Frågorna på detaljnivå är inte alltid helt lätta, men likafullt ofta mycket viktiga för företag och rådgivare, säger Hans Peter Larsson.

Han hänvisar vidare till specialmotiveringen i lagtexten: ”Med andra liknande utbetalningar avses i vart fall (red. kursiv) förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna.”

– Vad kan till exempel rymmas i uttrycket ”i vart fall” i specialmotiveringen? Inte heller i frågan om koncernbidrag fick vi svar i lagrådsremissen. Det finns också oklarheten för de mindre företag som har sökt stödet, vilket ju framgår från informationen på Tillväxtverkets webb, säger Hans Peter Larsson.

Beslut om permitteringsstöd som Tillväxtverket hittills har fattat är preliminära och kommer att granskas. Det innebär att bolag som lämnat felaktiga uppgifter kan bli återbetalningsskyldiga.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juni 2020.

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer

Moms i coronatider – en vägledning

2020-05-06

Coronakrisen medför stora utmaningar för företagen. Ett av många problem som företagen ställs inför är momshanteringen. Vad ska man tänka på? Här följer en vägledning om moms i coronatider.

 

En uppmärksammad del i de stödåtgärder som staten har infört är möjligheten att ansöka om anstånd med inbetalning av moms. Men innan man ansöker måste man sätta sig in i regelverket och ta reda på vad den totala kostnaden blir och om det finns alternativ.

Det är inte gratis att få anstånd med momsen.

– I ett senare skede ska momsen betalas med ränta, säger Anna Gerson, skatterådgivare på Grant Thornton.

Ett annat stöd är bidrag till hyresvärdar som ger rabatt till vissa hyresgäster. Om hyresvärden är frivilligt skattskyldig för uthyrning påverkar bidraget momsen.

– Stödet ses som ett bidrag kopplat till priset som man ska redovisa moms på. Här kan man se över sin skyldighet att fakturera hyresgästen sådan moms som denne i sin tur kan dra, säger Anna Gerson.

På Grant Thorntons webbsida tar Anna Gerson upp en rad situationer som beskriver många företags verklighet i dessa tider.

Det kan handla om tjänsteföretag vars kunder försvinner.

– Det kan vara ett konferenshotell där kunderna ställer in planerade evenemang, säger Anna Gerson.

Om kunden avbokar mot en avgift är det viktigt att känna till att avbokningsavgifter som är lägre än det avtalade priset är momsfria. Men om avgiften är lika hög som ursprungspriset ska säljaren redovisa moms på hela ersättningen.

Det kan också hända att konferensgästerna helt enkelt inte dyker upp. Då räknas det som att säljaren ändå har tillhandahållit en tjänst och moms ska redovisas på ersättningen.

Det är inte mindre komplicerat för företag som säljer varor.

När en köpare inte kan betala för varor krävs det att det är fråga om en konstaterad kundförlust för att man ska få tidigare redovisad moms tillbaka. Säljaren måste kunna visa att tillräckliga indrivningsförsök har gjorts.

Om köparen kan men inte vill betala är fordran tvistig. Då kan momsen på det belopp som kunden inte betalar sättas ner bara om en kreditfaktura utfärdas.

Om köparen går i konkurs måste säljaren kontakta konkursförvaltaren och bevaka sin fordran.

– Här krävs att man är aktiv, säger Anna Gerson.

Hon påminner om att ackord sedan 1 mars 2020 inte räknas som konstaterad kundförlust. För att kunna få tillbaka moms vid ackord måste säljaren ställa ut en kreditfaktura. Köparen blir då skyldig att justera sitt momsavdrag.

Ett annat scenario är att köparen låter bli att hämta beställda varor. Om varorna ses som avskilda för köparens räkning kan säljaren bli skyldig att redovisa moms till dess att köpet går tillbaka och kreditfaktura utfärdas. Detta alltså trots att köparen inte har hämtat varorna.

Det händer också att köpare vill avbryta en beställning trots att tillverkningen av varorna redan är igång. Om parterna kommer överens om att köparen ska kompensera säljaren för kostnaderna räknas sådan ersättning i många fall som ett momsfritt skadestånd.

Björn Dickson

 

Anstånd med moms

Alla företag, oavsett företagsform kan begära anstånd med momsinbetalningar. Detta oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis.

Reglerna började gälla 30 mars respektive 6 april 2020 beroende på hur momsen redovisas. Reglerna kan tillämpas retroaktivt.

 

Kostnaden för anstånd

Vid anstånd med moms enligt de nya reglerna kommer både en anståndsavgift på 0,3 procent per månad och en kostnadsränta på 1,25 procent, beräknat på årsbasis, att tas ut. Avdrag medges inte heller för dessa kostnader, till skillnad för ränta på ett banklån.

Det gör det svårt att se vilken den verkliga kostnaden blir för anståndet.

 

Läs mer

Lönefrågor i coronatider – det här gäller

2020-05-06

Är lönen semestergrundande vid korttidspermittering? Hur påverkas tjänstepensionen? Resultat reder ut vad som gäller.

 

Det dröjer innan världen och Sverige är tillbaka i en normal ekonomi. Nya initiativ för att underlätta för företagen tillkommer. En nyhet är att staten kan ta en ännu större del av personalkostnaden. Ulrika Frantsi, Director Payroll Services, och Maria Manholm, Senior Manager Payroll Services, på Grant Thornton hjälper oss med en orientering i det aktuella läget för arbetsgivare i coronatider.

 • Januaripartierna har kommit överens om att staten tar en ännu större del av personalkostnaden för de företag som vill korttidspermittera personal.

Enligt ett tidigare beslut kunde företagen låta personalen gå ned i arbetstid med 60 procent. Från början av maj blir det enligt förslaget en ny permitteringsgrad på 80 procent.

 • Hela lönen är semesterlönegrundande vid korttidspermitteringen.
 • Det är viktigt att företagen gör en ansökan hos Tillväxtverket direkt när man beslutar om att permittera och är klar med avtal och förhandlingar.
 • Man ska också komma ihåg att skicka en anmälan om avstämning senast två veckor efter den tredje stödmånadens utgång.

Om anmälan inte kommer in i tid blir företaget skyldigt att återbetala hela det utbetalda stödet. I avstämningen ska man rapportera det faktiska utfallet för korttidsarbetet för stödperioden.

Det innebär bland annat att man justerar arbetad tid för anställda som stödet omfattar, om den verkliga arbetstiden skiljer sig från den arbetstid som företaget har sökt medel för, till exempel på grund av frånvaro.

Avstämningen kan resultera i att företaget kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att det tvärtom blir skyldigt att återbetala stöd som har betalats ut, utöver det som motsvarar den verkliga arbetstiden.

 • Vid korttidsarbete påverkas tjänstepensionen olika beroende på om man har ITP1 eller ITP2.

När det gäller ITP1 och Fora rapporteras faktiskt utbetald bruttolön. Det som ska rapporteras är lönen efter sänkning med 4, 6 eller 7,5 procent beroende på permitteringsgrad.

Eftersom det är en mindre och tillfällig sänkning så påverkar det i slutänden inte tjänstepensionen så mycket.

När det gäller ITP2 kan man välja om man gör en tillfällig sänkning av den rapporterade årsinkomsten. Man bör tänka på att ITP2 är en förmånsbestämd försäkring. Därför finns det risk att arbetsgivaren måste betala kompletterande premier när årslönen höjs igen.

 • En anställd som frivilligt isolerar sig på grund av rädsla för coronasmitta har inte rätt till sjuklön. Man har bara rätt till sjuklön vid sjukdom.
 • En arbetsgivare kan inte berätta för andra att en anställd har satts i karantän. Det handlar om integritetskänslig information. Bara den närmaste chefen får den informationen och chefen har tystnadsplikt.

Ulrika Frantsi och Maria Manholm säger att det är mycket viktigt att sköta tidrapporteringen av korttidsarbetet, och i nästa steg lönerapporteringen. Om man inte sköter detta korrekt finns risken att man mister bidraget.

– Där spelar vi lönekonsulter en viktig roll, säger de.

Björn Dickson

Läs mer

Omställningsstöd baserat på omsättningstapp införs

2020-05-04

Företag ska kunna få stöd baserat på omsättningstapp. Stödet ska administreras av Skatteverket och företag kan bli återbetalningsskyldiga om felaktiga uppgifter lämnas.

Nu har ytterligare en stödåtgärd presenteras, ett omsättningsstöd baserat på omsättningstapp. Stödet liknar det som finns i Danmark och Norge och beskrivs av finansminister Magdalena Andersson som ett väldigt träffsäkert stöd.

− Vi har jobbat med att hitta ett stöd som är både träffsäkert och rättssäkert och jag är väldigt glad att vi har hittat det här nu, säger Magdalena Andersson.

För att företaget ska kvalificera sig för stödet krävs en omsättning på över 250 000 kronor och ett tapp på minst 30 procent. Företaget måste ha F-skatt och näringsverksamhet i Sverige och motsvarande krav som gäller vid stödet för korttidspermittering gäller även omställningsstödet.

− Stödet omfattar inte företag som är föremål för rekonstruktioner, är på obestånd eller har skatteskulder, säger Emil Källström, Centerpartiet.

Enligt regeringen och samarbetspartierna riktar sig stödet till en stor del av Sveriges företag, runt 180 000 företag beräknas kunna ta del av det. Stödet är utformat så att det:

 • Baseras på fasta kostnader i mars och april 2020.
 • Subventionsgraden är beroende på omsättningstapp.
 • Ett tak är satt på 150 miljoner kronor per företag.

Utbetalningen sker via Skatteverket och myndigheten kommer att återkräva stöd som betalats ut på felaktiga grunder. Skatteverket kan granska ett företags verksamhet såväl vid ansökan som vid kontroll i efterhand. Om osanna uppgifter lämnats kan företagaren komma att dömas till böter eller fängelse.

Charlotta Marténg

Läs mer: Regeringens pressmeddelande om omställningsstödet

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Så ställer du upp faktureringen med hyresrabatt

2020-04-28

Skatteverket har uppdaterat sin vägledning om faktureringsskyldighet. På sin webb ger myndigheten ett exempel på hur faktureringen till hyresgästen kan ställas upp, så att det blir rätt med hyresrabatten.

EU gav klartecken till regeringens förslag att införa en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher. Stödet betalas ut av länsstyrelsen och ges med 50 procent av den överenskomna nedsättningen. Dock högst till ett belopp som motsvarar 25 procent av den ursprungliga hyran. Stödet har gett upphov till frågor kring moms och redovisning. 17 april publicerade Skatteverket ett förtydligande av en vägledning där myndigheten skriver att stödet är ett bidrag direkt kopplat till priset. Bidraget ska därför ingå i ersättningen vid beräkningen av beskattningsunderlaget.

22 april publicerade Skatteverket ytterligare ett förtydligande av en vägledning kopplat till coronavirusets utbrott och hyresrabatten. Denna gång om faktureringsskyldigheten. På sin webb ger myndigheten ett exempel på hur underlaget för fakturering till hyresgästen kan ställas upp.

Skatteverket skriver att det är hyresgästen som ska betala momsen på stödet från staten vid bidrag som är direkt kopplat till priset, exklusive mervärdesskatt. Om fastighetsägaren ansöker och får statligt stöd i efterhand ska fastighetsägaren fakturera sin hyresgäst moms med 25 procent på stödet. Enligt Skatteverkets exempel kan fastighetsägaren också välja att fakturera det framtida stödet redan i sin ursprungliga faktura till hyresgästen.

 

Läs mer: Skatteverkets rättsliga vägledning

Läs mer

7 tips – så skriver du effektiva mejl

2020-04-28

Effektiv kommunikation via mejl är avgörande för att få distansarbete att fungera. Tydlighet och att vända sig till rätt personer är a och o.

 

Hemmajobb innebär att kommunikation via mejl blir viktigare än någonsin. Men fortfarande gör många misstag som man skulle tro försvann efter internets barndom på 1990-talet. Några tips om vad som funkar, och inte funkar, när man mejlar kan vara användbara.

Ett skräckexempel: HR-avdelningen skickar mejl till alla på kontoret. ”Dags att komma in med semesterönskemål.” Anders klickar på ”Svara alla” och alla hans 123 kolleger får meddelande om att Anders vill ha semester under veckorna 27–30.

– Jag blir väldigt irriterad när folk klickar på ”Svara alla” så att alla inom organisationen får mejl som de hellre hade sluppit. Tänk på att svara till den som behöver informationen, inte till alla andra som bara blir trötta och irriterade, säger Mats Danielsson.

Han är moderat ordförande för kommunstyrelsen i Eksjö men minst lika känd som skribent, talare och expert på e-postetikett.

I dessa dagar är det nog många som blir lika irriterade som Mats Danielsson.

För alla som har flyttat hem med kontoret är effektiv kommunikation via e-post avgörande för att få arbetet att funka.

Många gör också misstaget att klicka på ”Sänd” alldeles för tidigt. Det kan finnas obegripliga formuleringar och rena korrekturfel kvar när mejlet går iväg.

Mats Danielssons tips är att skriva in adressaten som det allra sista man gör innan man skickar iväg sitt meddelande. Då minskar risken att man i hastigheten skickar iväg mejlet innan det är riktigt klart.

– Ta den lilla tid som behövs för att läsa igenom mejlet en extra gång, innan du skickar iväg det. För sedan är det för sent, säger Mats Danielsson.

Som kommunpolitiker har Mats Danielsson mångas ögon på sig och måste tänka sig noga för innan han skickar iväg ett mejl. De mejl som han skickar i kommunala ärenden kan läsas av journalister och av alla andra medborgare.

– Jag måste räkna med att allt som jag skickar med mejl kan läsas av vem som helst. Men det gäller i många andra fall också. Ett mejl vidarebefordras lätt och kan hamna hos fel person, säger Mats Danielsson.

Därför har han ytterligare en uppmaning:

– Skriv ingenting som du inte kan stå för efteråt!

Björn Dickson

 

7 tips för en bra mejlkultur

 • Klicka inte på ”Svara alla” om det inte är särskilt motiverat. Sänd meddelandet till dem som verkligen berörs, de andra blir bara irriterade över onödiga mejl.
 • Var tydlig i ärenderaden så att mottagaren vet om det är viktigt att reagera snabbt.
 • Håll dig kort.
 • Besvara mejl inom ett dygn.
 • Skriv inte mejl till någon som du är arg på. Vänta tills ilskan har lagt sig. Då slipper du skicka sådant som du ångrar senare.
 • Vänta lite innan du klickar på ”Sänd”. Läs igenom mejlet en gång till.
 • Om du skickar med en bilaga – kolla en gång till att du verkligen har bifogat den.
Läs mer

Så här fungerar hyresrabatten

2020-04-23

Stödet för sänkta hyror i utsatta branscher är nu på plats. Ansökan kan göras från 1 juli.

 

I förra veckan gav EU klartecken för regeringens förslag att införa en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher, något tidningen Resultat tidigare berättat om.

Nu är detaljerna kring stödet på plats. Stödet riktas till vissa branscher, som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Även butikshandel, logiverksamhet, och vissa konsumenttjänster som tandläkare, hår- och kroppsvård omfattas.

Hyresvärden ska sluta avtal med hyresgästen om sänkt fast hyra, och hyresgästen måste under perioden 1 april till och med 30 juni varit verksam i någon av branscherna som omfattas av stödet. Det är hyresvärden som söker stödet. Det görs i efterhand och går att söka från 1 juli 2020. Kompensationen ges med max 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten. Dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Sebastian Sjöö, jurist på PwC i Örebro, har tidigare sagt till Resultat att en hyresvärd måste göra en noggrann avvägning i varje enskilt fall, med utgångspunkt i såväl den egna likviditetssituationen som i framtidsutsikterna för hyresgästens verksamhet.

En hyresgäst som drabbats av likviditetsproblem till följd av coronapandemin kan mycket väl vara en stabil hyresgäst på lång sikt.

– I en sådan situation kan det vara en god idé för hyresvärden att redan nu inleda en dialog med hyresgästen om uppskov eller efterskänkning av delar av hyran. Det kan ju vara väldigt bråttom för en företagare som plötsligt står utan intäkter, säger Sebastian Sjöö.

Charlotta Marténg
Björn Dickson

Läs mer: Regeringens förslag

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Besked från EU: Klartecken till hyresrabatt

2020-04-23

På onsdagskvällen 15 april gav EU-kommissionen grönt ljus till det statliga stöd till rabatterade hyror som regeringen har aviserat. Före helgen väntas alla detaljer vara på plats.

 

Resultat skrev i går om förslaget om hyresrabatt. Några timmar efter att artikeln publicerats kom beskedet från EU, som ger klartecken till hyresrabatten. I och med beskedet från EU-kommissionen vet hyresvärdar och hyresgäster vad de ska utgå från när de förhandlar om nedsatt hyra i coronatider.

Stödet ska sökas hos länsstyrelsen i västra Götaland som väntas gå ut med information kring detta under torsdagen, 16 april.

Beskedet från EU har dröjt. Redan den 26 mars presenterade regeringen ett förslag om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher.

I ett pressmeddelande säger nu EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager:

“Det svenska stödpaketet på 453 miljoner euro som vi har godkänt kommer att hjälpa dessa sektorer att betala hyran i dessa svåra tider”.

För många företagare är läget akut. Både lokalhyresgäster och deras hyresvärdar är ofta pressade i det extraordinära läge som råder.

Det som regeringen har meddelat är följande:

 • Regeringen avsätter 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för företag inom utsatta branscher.
 • Det handlar om sektorer som sällanköpshandel, hotell och restauranger. Regeringen nämner också konsumenttjänster som tandläkare, fysioterapeuter och frisörer.
 • Den hyresvärd som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd.
 • Kompensationen blir maximalt 50 procent av den rabatt som hyresvärden ger. Kompensationen kan inte bli mer än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Det innebär till exempel att om hyran är 100 000 kronor och hyresvärden sänker hyran till 50 000 kronor kan hyresvärden få 25 000 kronor i ersättning från staten.

 • Hyresvärden ska söka kompensationen i efterhand via länsstyrelsen. Ansökan ska skickas in till länsstyrelsen senast den 31 augusti 2020.
 • Ansökan ska göras digitalt. Informationen om hur man gör läggs ut på Länsstyrelsernas webbplatser när förordningen är på plats.

Björn Dickson

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Resultat sammanfattar stödåtgärderna – personalfrågor och lokaler

2020-04-23

Förslagen om stödåtgärder har varit många. Resultat sammanfattar de viktigaste åtgärderna du behöver känna till. Här kan du läsa om det som rör personalen och lokalerna.

Antalet varsel och antalet konkurser rusar i spåren av coronavirusets framfart. Flera stödpaket har arbetats fram av politikerna i dialog med myndigheter, näringslivet och branschorganisationer.

För dig som företagare är det viktigt att ha en plan för företagets ekonomi. Diskutera frågan med din revisor/auktoriserade redovisningskonsult för att få hjälp att reda ut om, och i så fall vilka, stödåtgärder som kan vara tillämpliga för just ditt företag.

Tidningen Resultat har tagit hjälp av Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR för att sammanfatta stöden som finns i nuläget.

PERSONAL

Kostnader för personal är en stor post för många företag. Inom området har bland annat följande åtgärder presenterats:

Nedsatta arbetsgivaravgifter för anställda.

Gäller under perioden 1 mars – 30 juni, deklarationerna för mars, april, maj och juni. Under denna period sänks arbetsgivaravgiften till 10,21 procent för de första 30 anställda på en lön om högst 25 000 kronor per anställd och kalendermånad. För den del av lönen som överstiger 25 000 kronor betalas fulla arbetsgivaravgifter. Skattelättnaden kan som mest uppgå till 5 300 kronor per anställd och månad.

”Även på permitteringslöner betalas arbetsgivaravgifter, men även där kan de sättas ned. Företaget räknar själv ut de arbetsgivaravgifter som ska betalas och betalar in dessa. Redan inlämnade deklarationer kan rättas, kommenterar Hans Peter Larsson.”

Motsvarande regler gäller för enskilda näringsidkare och ägare till handelsbolag.

Stöd vid korttidsarbete

Stöd vid korttidsarbete (det som tidigare hette korttidspermittering) handläggs av Tillväxtverket. Stödet kan ges i sex månader med möjlighet till tre månaders förlängning och är preliminärt. Ett av villkoren är att utdelning eller liknande inte får ha lämnats, men exakt vad det omfattar eller hur stor utdelning det handlar om har inte preciserats.

Arbetsgivaren kan minska arbetstiden med 20, 40, 60 eller 80 procent och lönetaket för stödet är 44 000 kronor i månaden. Det högsta stödet är 26 030 kronor per person och månad om lönen ligger över 44 000 kronor i månaden och arbetstidsminskningen är 60 procent.

”Notera att möjligheten att permittera till 80 procent endast gäller under tiden 1 maj till 31 juli. I kombination med de sänkta arbetsgivaravgifterna bär staten 86 procent av personalkostnaderna i maj och juni, men inte i juli då den sänkta arbetsgivaravgiften i nuläget inte gäller, säger Hans Peter Larsson.”

För att kunna nyttja åtgärden måste avtal med anställda måste finnas, antingen genom kollektivavtal eller genom direkt avtal med anställda. Saknas kollektivavtal kan hjälp av en arbetsrättsjurist behövas då frågan är arbetsrättslig.

Stödet som betalas ut är preliminärt och ges vid ”tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som företaget inte hade kunnat förutse eller undvika” utan att detta närmare preciseras. Arbetsgivaren ska ha gjort vad denne kan för att minska personalkostnaden genom att säga upp personal som inte är tillsvidareanställd och som inte är verksamhetskritisk. Skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning får heller inte föreligga, och inga ”större utdelningar” får lämnas enligt Tillväxtverket.

”Det finns många frågor kring dessa regler och situationen försvåras eftersom stödet är preliminärt och kan komma att återkrävas om villkoren inte uppfylls. Kraven som ställs av riksdagen är högre än de som Tillväxtverket nämner på sin webb, vilket kan påverka bedömningen när stöden följs upp, kommenterar Hans Peter Larsson.”

Övriga personalrelaterade frågor

Lättnader har införts i villkoren för att gå med i en arbetslöshetskassa och ha rätt till arbetslöshetsersättning. Företagare som tillhör en a-kassa kan lägga företaget vilande. Även kraven på när och hur ett företag får läggas i vila har lättat.

 

Lokalerna

Ett stöd där hyresvärden sänker hyran för en hyresgäst har presenterats. Stödet innebär att en hyresvärd som sänkt hyran för en hyresgäst i särskilt utsatta branscher kan söka stöd för upp till 50 procent av den nedsatta hyran. Hyresvärden ansöker om kompensationen i efterhand hos Länsstyrelsen. Detta statsstöd måste godkännas av EU.

 

Charlotta Marténg

Läs även: Resultat sammanfattar stödåtgärderna lån och skatter

 

Då situationen kan ändras snabbt är det en god idé att söka information hos grundkällan, så som riksdag/regeringen och berörda myndigheter, exempelvis Skatteverket, Bolagsverket, Tullverket och Tillväxtverket. På verksamt.se samlas också information från flera myndigheter, där finns också en hel del av informationen översatt till engelska.

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Resultat sammanfattar stödåtgärderna – lån och skatter

2020-04-23

Förslagen om stödåtgärder har varit många. Resultat sammanfattar de viktigaste åtgärderna du behöver känna till. Här kan du läsa om det som rör lån och skatter.

Antalet varsel och antalet konkurser rusar i spåren av coronavirusets framfart. Flera stödpaket har arbetats fram av politikerna i dialog med myndigheter, näringslivet och branschorganisationer.

För dig som företagare är det viktigt att ha en plan för företagets ekonomi. Diskutera frågan med din revisor/auktoriserade redovisningskonsult för att få hjälp att reda ut om, och i så fall vilka, stödåtgärder som kan vara tillämpliga för just ditt företag.

Tidningen Resultat har tagit hjälp av Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR för att sammanfatta stöden som finns i nuläget.

Skatter

Skatter – uppskov

Aktiebolag kan få anstånd med inbetalning av anställdas preliminärskatt och arbetsgivaravgifter i upp till ett år. Åtgärden omfattar tre månadsinbetalningar. Inbetalningar i februari och mars 2020 kan återbetalas. Den som skjuter upp sin skatt kommer att få betala en avgift samt ränta på beloppet. Kostnaden för anståndet blir den så kallade basräntan på 1,25 procent för de första sex månaderna och därefter tillkommer en avgift per månad som sammanlagt gör att kostnaden hamnar på 3,1 procent.

Skulden omfattas inte av företrädaransvaret, så även om bolaget vid ett senare tillfälle inte kan betala räntan blir inte bolagets ägare personligen betalningsansvariga. Ansökan görs enklast digitalt genom Skatteverkets coronasida på webben, där myndigheten samlat all information.

”För att få anstånd får företaget inte misskött sin ekonomi eller ha större skatteskulder, kommenterar Hans Peter Larsson.”

Anstånd med moms

Företag som redovisar momsen helårsvis kan få momsen från 2019 återbetald från 27 december 2019. Företag som redovisar moms månadsvis eller kvartalsvis kan få anstånd med tre månaders moms. Anståndet kan göras retroaktivt från och med januari 2020.

Ändrad preliminärskatt

Företagare som driver enskild firma eller handelsbolag kan både ändra sin debiterade preliminärskatt genom att begära jämkning och även begära förtidsåterbetalning av redan debiterad preliminärskatt.

”Hela vinsten för 2019 upp till en miljon kronor kan därefter sättas av till periodiseringsfond utan något tak. Den skattepliktiga vinsten för 2019 blir då noll kronor. Glöm inte att utan senare avdragsgilla kostnader kommer fonden att beskattas, kommenterar Hans Peter Larsson.”

 

Lån

Det finns möjlighet för företag att låna pengar från olika håll.

 • Almi får tre miljarder för att öka utlåningen till små och medelstora företag.
 • Svensk Exportkredit ges ökade möjligheter att ge krediter till svenska exportföretag.
 • Exportkreditnämnden ges ökade möjligheter att lämna garantier för betalning vid köp av svenska varor och tjänster.
 • Banker har fått ökade ramar för utlåning. Till del med garantier från Riksbanken. Mer information från banken i denna del.

Charlotta Marténg

Läs även: Resultat sammanfattar stödåtgärderna personalkostnader och lokaler

 

 

Då situationen kan ändras snabbt är det en god idé att söka information hos grundkällan, så som riksdag/regeringen och berörda myndigheter, exempelvis Skatteverket, Bolagsverket, Tullverket och Tillväxtverket. På verksamt.se samlas också information från flera myndigheter, där finns också en hel del av informationen översatt till engelska.

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Besked om utökat stöd för korttidsarbete

2020-04-15

Stödet för korttidsarbete kan komma att bli ännu generösare. Arbetsgivare ska kunna minska arbetstiden med upp till 80 procent, mot nuvarande 60 procent.

På tisdagseftermiddagen presenterade regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna utökade ekonomiska åtgärder för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Det handlar om att växla upp stödet för korttidsarbete.

Från att ha kunnat minska arbetstiden med 60 procent för sina anställda ska det från 1 maj bli möjligt att minska arbetstiden med upp till 80 procent. För arbetsgivare som kan utnyttja stödet fullt ut, samt kombinerar det med stöd i form av nedsatta arbetsgivaravgifter innebär det en halvering av kostnaderna enligt ett räkneexempel från regeringen.

Sedan möjligheten att ansöka om stöd för korttidsarbete öppnades har Tillväxtverket, som handlägger ansökningarna, fått in cirka 24 000 ansökningar. Av dessa har över 16 000 ansökningar redan beslutats.

Samtidigt som stödet växlas upp vill regeringen och samarbetspartierna se skärpta kontroller för att stödet inte ska missbrukas. Skatteverket får ökade resurser och Tillväxtverket har redan sedan tidigare fått hjälp av handläggare från Skatteverket för att motverka fusk. Tillväxtverket kommer också att gå vidare med rättsliga åtgärder i de fall de upptäcker missbruk av stödet.

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR, tycker att det är bra att det tillsätts resurser för att se till att stödet inte missbrukas. För honom är det en fråga om konkurrensneutralitet.

− Men det kräver att villkor och regler för att erhålla stöd är klara och tydliga. Det är de inte i dag. Tillväxtverkets information är föredömligt enkel men lämnar alltför många frågor obesvarade. Ersättningen är därtill preliminär i första skedet och följs upp senare. Här måste verket tillsammans med regeringen nu gå vidare med förtydliganden så att fler företag vågar söka stöd och andra inte vilseleds att tro att man är berättigad till stöd. Detta är även en rättssäkerhetsfråga, säger Hans Peter Larsson.

Regeringen ska nu lägga fram sitt förslag för snabbremiss innan riksdagen fattar beslut. Planen är att stödet ska införas 1 maj och gälla under tre månader, maj, juni och juli 2020.

Charlotta Marténg

 

Läs mer: Se regeringens presentationsbilder från presskonferensen

 Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Årsredovisning och årsbokslut – tänk på det här

2020-04-03

Corona påverkar på flera fronter. Bokföringsnämnden har publicerat tips på sin webb om vad man bör tänka på när årsredovisning och årsbokslut upprättas.

Coronakrisen väcker många frågor. Inte minst på området redovisning. Den statliga myndigheten Bokföringsnämnden, BFN, har uppdaterat sin webb med frågor och svar inom området årsredovisning och årsbokslut.

www.bfn.se skriver myndigheten att balansräkningen ska visa företagets ställning på balansdagen, det vill säga räkenskapsårets sista dag. Har företagets tillgångar minskat i värde innan räkenskapsårets utgång behöver nedskrivningsreglerna och reglerna om lägsta värdets princip beaktas. Det kan till exempel bli aktuellt för kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar.

”Det finns inga krav på att lämna upplysningar om väsentliga händelser i ett årsbokslut” skriver BFN.

 • Årsredovisningen ska däremot innehålla upplysningar om väsentliga händelser. Som väsentlig händelse räknas exempelvis:
 • beslutade viktiga förändringar i verksamheten,
 • viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat,
 • den omständigheten at tett aktiebolag har upprättat kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det, och
 • den omständigheten att företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet.

Upplysningarna ska lämnas på olika ställen beroende på när den väsentliga händelsen inträffat. Är det under räkenskapsåret ska upplysningen lämnas i förvaltningsberättelsen, är det efter räkenskapsårets slut ska upplysningarna lämnas i not.

Mer information om hur du ska göra finns på www.bfn.se

Läs mer

Bra att veta om anstånd med skatten

2020-04-03

Ska du söka anstånd med skatt, moms eller arbetsgivaravgifter? Då kan det här vara bra att veta.

Nu har lagen som gör det möjligt att söka tillfälligt anstånd med skattebetalningarna trätt i kraft. Företag som drabbas ekonomiskt av effekterna av coronaviruset kan, som Resultat tidigare berättat, skjuta upp inbetalningen av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms för att förbättra sin likviditet.

Lagen började gälla 30 mars och det är möjligt att få anstånd för redovisningsperioder under perioden januari – september 2020. På webben har Skatteverket publicerat en tabell som visar hur många redovisningsperioder det går att få anstånd med:

Skatt Din redovisningsperiod Hur många perioder kan jag få anstånd för?
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt Kalendermånad Tre redovisningsperioder
Moms Kalendermånad Tre redovisningsperioder
Moms Kvartalsvis (tre månader) En redovisningsperiod

 

Reglerna om tillfälligt anstånd kommer också utvidgas och även gälla moms som ska redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, till exempel den 12 maj.

Det går att få tillfälligt anstånd i upp till ett år från den dag Skatteverket beviljar anståndet. En fråga som diskuterats är den ränta och avgift som tas ut på anståndsbeloppet. Räntan och avgiften beslutas av riksdagen och mycket talar för att den kommer att ändras, som en del i stödåtgärderna för att hålla företagen igång.

För närvarande är räntan 1,25 procent. Räntan läggs till beloppet du har fått i anstånd och betalas samtidigt som skatten och anståndsavgiften på 0,3 procent. Avgiften tas ut per påbörjad kalendermånad från och med månaden efter att anståndet beviljas till och med den månad anståndet ska betalas.

Skatteverket rekommenderar att ansökan om tillfälligt anstånd görs via Mina sidor på skatteverket.se. Det är det snabbaste och enklaste sättet. Företagaren själv eller företagarens ombud kan ansöka om anståndet via Mina sidor. För den som hellre ansöker utan att vara inloggad eller på en blankett väntas en längre ansökningstid.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverket om tillfälligt anstånd

 

 

Resultat tipsar:

På webben informerar myndigheterna om aktuella stödåtgärder för företagen, och hur man som företagare ska gå till väga för att ta del av dem. I dessa tider när regeringen och samarbetspartierna löpande presenterar krispaket är det en god idé att som företagare hålla sig uppdaterad genom att läsa informationen hos berörda myndigheter och/eller diskutera frågan med sin revisor/rådgivare.

Läs mer

Så hanterar du sjuklönekostnaden i AGI

2020-04-03

Regeringen kommer med ständigt nya initiativ för att lätta företagens börda. Vi vände oss till Maria Manholm Auktoriserad Lönekonsult FAR, på Grant Thornton för vägledning. Ett viktigt råd: Vänta med arbetsgivardeklarationen för mars till den 6 april.

 

Maria Manholm, Senior Manager Payroll Services på Grant Thornton, understryker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring de förslag som nu ligger inför beslut och kring vilken påverkan de får.

– Jag får många frågor från kunderna nu och det är jag tacksam för, det är faktiskt bättre att stämma av en gång för mycket än att göra fel. I en extraordinär situation kan ett misstag lätt leda till följdfel, säger Maria Manholm.

 

Hur gör jag som företagare när mina anställda blir sjuka?

Följ de vanliga rutinerna på företaget kring sjukanmälan. Regeringen har lagt fram ett förslag på slopat krav på läkarintyg, vilket innebär att den som är sjuk kan vara hemma från arbetet i 14 dagar utan att uppvisa läkarintyg till arbetsgivaren. Om förslaget går igenom gäller reglerna retroaktivt från den 13 mars. Riksdagen planerar att fatta beslut om detta 2 april.

 

Har den anställde rätt till smittbärarpenning?

Smittbärarpenning betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra. Detta beslutas av läkare.

Mer information finns på Försäkringskassans webb.

 

Ska man göra något särskilt i arbetsgivardeklarationen?

Sjuklönekostnad inklusive arbetsgivaravgifter rapporteras som vanligt i ruta 499 i arbetsgivardeklarationen. Det är viktigt att stämma av att alla inställningar i lönesystemet ligger rätt men det är inget som ska ändras.

 

Vänta med att lämna in arbetsgivardeklaration för mars till 6 april. Då väntas de nya reglerna om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivar­avgifterna och den allmänna löneavgiften som regeringen har föreslagit träda i kraft. Förslaget innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar under perioden den 1 mars–den 30 juni 2020.

 

Förslaget gällande tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter kommer påverka inställningarna i arbetsgivardeklarationen om beslutet tas. Förslaget om nedsättning avser löner upp till 25 000 kronor motsvarande ett maxbelopp på 5 300 kronor per anställd. Nedsättningen av arbetsgivaravgiften sker via AGI-rapporteringen, fält 062 på individuppgiften. Det kommer då att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent. AGI står för arbetsgivardeklaration på individnivå.

 

Hur fungerar det i praktiken med slopandet av karensavdraget?

Det slopade karensavdraget gäller från 11 mars till och med 31 maj 2020. Arbetsgivaren drar karensavdraget från lönen och den anställde får i efterhand söka ersättning från Försäkringskassan. Ersättning ges på sjukpenningnivå, den anställde kan få maximalt 804 kronor per dag från Försäkringskassan. För arbetsgivaren är det alltså Ingen skillnad i hanteringen.

 

Hur fungerar det när staten tar över kostnaden för sjuklönen?

Regeringen och januaripartierna föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklönekostnader under april och maj. Arbetsgivaren betalar ut sjuklön som vanligt på lönen.

 

Rapporteringen ska göras via ruta 499 på arbetsgivardeklarationen, ingen ansökan behövs utan Försäkringskassan beräknar ersättningen via Skatteverkets skattekonto. Arbetsgivaren kompenseras i efterhand för sjuklönekostnader genom kreditering av företagets skattekonto. Hur lång tid det tar att få igen ersättningen är ännu inte klart.

 

Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av reglerna för sjuklön och träffas av förslaget. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller delvis andra regler. För den gruppen förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1, så att det gäller dag 1–14. Det innebär att de får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar.

 

Förslaget om sjuklön gäller för sjuklöner för april och maj månad, det innebär att företagen själva får stå för sjuklönekostnaderna innan dess. Däremot är förslaget om nedsättning av arbetsgivaravgifter tänkt att gälla retroaktivt från och med 1 mars.

Björn Dickson

 

Publicerad i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Nya stödåtgärder för småföretagen presenterade

2020-03-26

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter, anstånd med inbetalning av årsmomsen och inrättande av en statlig företagsakut. Det är några av åtgärderna i det senaste stödpaketet som presenterats.

På onsdagseftermiddagen hölls en presskonferens där regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterade ytterligare ett krispaket med fokus mot småföretagen.

Det handlar bland annat om en generell och tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

 • Arbetsgivaravgifterna sätts ned för 30 personer för att företag ska kunna behålla personal och omfattar lönesummor upp till 25 000 kronor per anställd och månad.
 • Arbetsgivaren ska enbart betala ålderspensionsavgift på 10,21 procent.
 • Nedsättningen gäller för löneutbetalningar för mars till och med juni.
 • På motsvarande sätt sätts egenavgifterna ner.

Att tillämpningen sker retroaktivt handlar om att arbetsgivaravgifterna för mars annars fallit ut i början av april och från statens håll vill man skapa en lättnad för företagen här och nu.

En annan åtgärd som lyftes fram är anstånd även med årsmomsen, en åtgärd som främst är tänkt att stötta de riktigt små företagen. Företag som inte ingått i stödåtgärder som tidigare presenterats. Företagen ska under våren betala förra årets moms men kan nu söka anstånd med det på samma sätt som företag som ska redovisa moms månads- eller kvartalsvis.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna meddelade också att en statlig företagsakut inrättas. Syftet är att de 500 miljarder som Riksbanken tidigare aviserat inte ska fastna i systemet utan skapa trygghet hos företagarna. Modellen är densamma som företagsakuten på 1990-talet, men anpassad till 2020 och riskdelningen ska vara 70/30 där staten står för 70 procent. Löptiden på lånen ska vara tre år och under de första tolv månaderna ska inga ränteinbetalningar göras.

Enligt det nya krispaketet ska småföretagare också kunna begära tillbaka skatt som betalats in för 2019. Skatten ska kunna betalas in senare eller kvittas mot framtida förluster. Detta är inget som sker automatiskt utan företagen kommer att behöva begära det hos Skatteverket. Ett sätt är att göra om förra årets preliminärskatt. Information från Skatteverket kommer att komma inom den närmaste tiden, och är du osäker på hur just du bör göra kan du diskutera frågan med din revisor eller rådgivare.

Det kommer också att bli lättare att låta sitt företag vara vilande. Företag som läggs vilande under 2020 kommer att undantas från regeln att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

I åtgärdspaketet ingår också en rabatt på hyror. Detta ska ske genom att fem miljarder kronor avsätts för hyresstöd till företag i utsatta branscher. Syftet är att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran under andra kvartalet.

Regeringen meddelade också att Skatteverket fått in ett stort antal ansökningar om likviditetsförstärkning genom anstånd med skatten. Förslaget, som lagts tidigare, var tänkt att träda i kraft 7 april men har nu tidigarelagts och kommer att gälla från och med 30 mars.

Charlotta Marténg

 

Läs mer: Regeringens webb

Läs mer: Skatteverket

Läs mer: Tillväxtverket

Läs mer: Riksbanken

Läs mer

Även ägare av aktiebolag omfattas av stödet

2020-03-24

Tillväxtverket har uppdaterat sin information om korttidsarbete. Även ägare av aktiebolag omfattas och kan söka stödet.

Genom korttidsarbete (det som tidigare hette korttidspermittering) kan arbetsgivaren minska sina lönekostnader med hälften och arbetstagaren ändå behålla 90 procent av lönen. Det genom att staten kraftigt subventionerar kostnaderna som en åtgärd för att minska de negativa effekterna av coronaviruset.

På Tillväxtverkets webb finns information om vad som gäller kring korttidsarbete och informationen uppdateras löpande. Stödet kommer att gå att söka från 7 april, men tillämpas från 16 mars och gäller under hela 2020.

Av den uppdaterade informationen hos Tillväxtverket framgår nu att alla – utom ägare av enskild firma – omfattas av möjligheten att söka stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Omfattas ensamföretagare av stödet?

På webben skriver Tillväxtverket: ”Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på lagen om korttidsarbete som omfattar företag med anställda och täcker därmed inte egenföretagare utan anställda. Dessa företagare är dock väldigt viktiga för svenskt näringsliv. Vi på Tillväxtverket tar fram kunskap om hur det påverkar svenskt näringsliv och har en dialog med vår uppdragsgivare regeringen och föreslås åtgärder för att underlätta för egenföretagare som drabbas av konsekvenserna av coronaviruset.”

För vad och vilka får man ersättning?

 • Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast anställda som var avlönade 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.
 • Stödet gäller för de anställda som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.
 • Anställda som tillhör arbetsgivarens familj är ej stödberättigade. Som familj räknas make/maka/sambo, barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll.

 

Läs mer: Tillväxtverket om korttidsarbete

Läs mer

Korttidspermittering – så funkar det

2020-03-20

Genom korttidspermittering kan arbetsgivaren minska sina lönekostnader med 50 procent. Samtidigt kan arbetstagaren behålla 90 procent av lönen.

Många arbetsgivare, framför allt inom restaurang-, hotell- och turismnäringen, är hårt pressade av coronavirusets ekonomiska effekter, då kundunderlaget minskat kraftigt. Även övriga branscher påverkas kraftigt. För att hjälpa livskraftiga företag att undgå konkurs har staten valt att gå in och täcka upp till tre fjärdedelar av kostnaden som uppstår vid korttidspermittering. Det betyder att arbetstagaren kan gå ner i arbetstid och trots det få ut över 90 procent av sin lön.

Tillväxtverket har på sin webb samlat information om korttidspermittering, vad som gäller och hur man som företagare ska gå tillväga. Stödet kommer att finnas tillgängligt från 7 april, men ska tillämpas redan från 16 mars, och det ska gälla under hela 2020.

Vad behöver du som företagare göra?

Förbered dig genom att se till att stöd för korttidspermittering finns i centrala och/eller lokala kollektivavtal. Saknas kollektivavtal? Se till att skriftligt avtal, med stöd för korttidspermittering, finns med minst 70 procent av arbetstagarna.

Vilka anställda omfattas?

Stödet gäller endast anställda som varit avlönade tre månader före ansökan om stöd, men anställda som tillhör arbetsgivarens familj är inte berättigade till stöd.

Hur ansöker jag?

7 april öppnar ansökan och då kommer rutiner att finnas för hur företag ska ansöka. Fram till dess kommer Tillväxtverket löpande att uppdatera sin information om hur ansökan ska gå till. Ansökan sker via tillvaxtverket.se och stödet kan betalas ut först efter att ansökan godkänts av myndigheten.

Följande räkneexempel har tidigare presenterats av regeringen:

”Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.”

Charlotta Marténg

 Läs mer: Tillväxtverket om korttidspermittering

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Rör detta dig eller ditt företag? Diskutera frågan med din revisor/rådgivare!

Läs mer

Lättare att få anstånd med skatten

2020-03-20

Det kommer att bli enklare att få anstånd med skatten på grund av coronapandemin. I reglerna som ska träda i kraft 7 april slopas villkoret att man måste visa att pengarna kan betalas tillbaka efter anståndets utgång.

Företagare som för tillfället har betalningssvårigheter på grund av coronaviruset har redan nu möjlighet att söka anstånd med betalning av skatten enligt befintliga regler. Så här skriver Skatteverket på sin webb:

”Skatteverket gör bedömningen att följderna av coronaviruset skulle kunna vara ett sådant
synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med betalning enligt de nuvarande reglerna. Detta innebär att om den skattskyldiga kan visa att betalning kan ske efter en kortare tids anstånd kan Skatteverket medge anstånd med betalningen. Ansökan görs skriftligt och skickas till den skattskyldigas skatteenhet.”

Ett av förslagen som regeringen presenterat för att stötta företag som drabbas ekonomiskt av coronapandemin rör just möjligheten till anstånd med betalning. En lagrådsremiss, som ska snabbehandlas, har lagts fram och den nya lagen som ska göra det lättare att få anstånd träder i kraft 7 april i vår.

Enligt de nya reglerna ska Skatteverket ges möjlighet att bevilja anstånd med inbetalning av arbetsgivarens sammanlagda skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms som gäller redovisningsperioder som infaller under januari till och med september 2020.

”Anståndet får beviljas för högst tre redovisningsperioder för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter respektive mervärdesskatt. För mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod. Anståndstiden får bestämmas till längst ett år.” står det i lagrådsremissen.

Reglerna för när man kan få anstånd lättas upp genom regeringens förslag. Bland annat slopas kravet på att kunna visa att betalning kan ske efter att anståndstiden löpt ut, och att betalningsproblemen är tillfälliga.

– Det finns inga sådana villkor i de nya reglerna, vare sig i den föreslagna lagtexten eller i motiveringen till denna. När det gäller den nya möjligheten till anstånd som föreslås träda i kraft 7 april så ska anstånd beviljas om inte särskilda skäl talar emot. Det finns inga villkor om att man måste visa att betalning ska kunna ske efter anståndets utgång gällande dessa bestämmelser, säger Anders Bäck, enhetschef på Skatteverket.

Av lagrådsremissen framgår att en anståndsavgift, som beräknas till 0,3 procent på beviljat anståndsbelopp, ska tas ut per kalendermånad från och med månaden efter att anståndet beviljas till och med den månad då anståndet ska betalas. Avgiften ska betalas senast den dag då anståndsbeloppet ska vara betalt.

Charlotta Marténg

Rör det här dig och/eller ditt företag? Diskutera frågan med din revisor eller rådgivare!

Läs mer: Skatteverket om anstånd

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Ny affärsområdeschef för redovisning/lön

2020-03-02

Ny affärsområdeschef för redovisning/lön

 

Idag har vi glädjen att hälsa Anna Olsson välkommen till oss på Guide Revision! Anna gör idag sin första dag som ansvarig för affärsområdet redovisning/lön.

 

Annas uppgift kommer vara att leda och utveckla redovisnings-/löneaffären, leda och utveckla våra konsulter och att tillföra kompetens inom redovisnings-, skatte-, transaktionsfrågor mm.

 

Anna har en bakgrund som auktoriserad revisor på en av de stora revisionsbyråerna. De senaste tio åren har hon arbetat med ekonomi och ledarskap i olika roller som ekonomichef/CFO och koncernredovisningschef.

 

Vi är mycket glada och stolta över att knyta Anna till oss, då vi vet att hon är full av positiv energi, hon är lösningsorienterad och hon har samlat en bred och djup kompetens som vi och våra kunder kommer att ha stor nytta av. Välkommen Anna!

Läs mer

Undvik personligt betalningsansvar – håll koll på ditt aktiekapital

2020-01-24

Håll koll på ditt aktiekapital och kontrollbalansräkningen! Annars kan du bli personligen betalningsansvarig för bolagets skulder. Uppmaningen är än viktigare nu när aktiekapitalkravet sänkts.

 

1 januari i år sänktes aktiekapitalkravet från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Som tidningen Resultat tidigare berättat är syftet från riksdag och regering att fler ska starta bolag. Men inte bara nya aktiebolag påverkas. Det gör även befintliga, privata, aktiebolag som från och med årsskiftet kan minska sitt aktiekapital. Några saker krävs då, bland annat att beslut om minskningen tas på en bolagsstämma och att det innehåller vissa formella uppgifter. Beslutet ska även registreras hos Bolagsverket.

 

Viktigt att tänka på för den som har ett aktiebolag är kontrollbalansräkningen och företrädaransvaret. När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning, annars kan det personliga betalningsansvaret slå till.

 

När kontrollbalansräkningen är upprättad har företrädarna åtta månader på sig att återställa aktiekapitalet.

 

 • Det kan göras på olika sätt, exempelvis positiv resultatutveckling, kapitaltillskott eller skuldsavskrivning, säger Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, och ägare av Stabilisator.

Om bolagets företrädare inte lyckas återställa kapitalet ska de ansöka hos tingsrätten om likvidation. Görs inte det kommer bolaget att drivas vidare under personligt ansvar för styrelsen och bolagets företrädare. Det innebär i korta drag att den som sitter i bolagets styrelse personligen blir ansvarig för att bolagets skatter betalas in till Skatteverket.

 

 • När kravet på aktiekapital har sänkts till 25 000 kronor betyder ju det att redan vid 12 500 kronor har ett bolag förbrukat hälften av sitt aktiekapital och måste därmed upprätta en kontrollbalansräkning. De flesta verksamheter har nästan alltid kostnader innan intäkterna börjar komma. I de sammanhanget är 12 500 kronor inte mycket. Ett nystartat bolag behöver ofta exempelvis mobiltelefon, marknadsföring och dator med mera, säger Petra Örjegren.

Hon betonar att det här innebär att merparten av styrelser för nya företag nästan omgående får ett personligt ansvar för sina skulder. Om de inte är noga med sin kontrollbalansräkning och att återställa aktiekapitalet inom rätt tid.

 

 • Ett stort problem är att denna regel inte är så känd bland nya företaget. De vet inte att de behöver göra en första kontrollbalansräkning, missar det och fortsätter därför att driva sin verksamhet under personligt betalningsansvar. Eftersom många företagare dessutom har hand om sin egen bokföring i början, för att spara pengar, får de heller inte rådgivning just kring detta, säger Petra Örjegren.

Den kritiska punkten är alltså när styrelsen borde insett att halva aktiekapitalet är förlorat. Om man då inte upprättar en kontrollbalansräkning hjälper det inte att skylla på okunskap. Det är inte något domstolarna tar hänsyn till när det personliga betalningsansvaret sätts i fokus.

 

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst

2019-12-18

Styrelsearvode ska i normalfallet beskattas som inkomst av tjänst. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och ser därmed ingen anledning att ändra praxis.

 

2017 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som fått långtgående konsekvenser. Domen fastställde ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden om att styrelsearvoden i normalfallet inte kan faktureras från eget aktiebolag utan ska beskattas som tjänst. Domen ledde till att Skatteverket ändrade sin praxis från 2009. Ändringen gällde både för fakturering från juridisk person och från enskild näringsverksamhet. Styrelsearvoden ska normalt beskattas i inkomstslaget tjänst.

 

Reglerna mötte en hel del kritik. Sommaren 2018 prövade Skatterättsnämnden på nytt frågan, och kom till slutsatsen att det inte fanns något skäl att frångå praxis. Slutsatsen var alltså densamma: inkomster från styrelseuppdrag ska tas upp till beskattning som inkomst av tjänst av ledamoten som uppfört uppdraget.

 

Det är det förhandsbeskedet som nu prövats av Högsta förvaltningsdomstolen, denna gång i plenum. Det innebär att samtliga justitieråd deltagit, något som är mycket ovanligt. Beskedet från Högsta förvaltningsdomstolen är även denna gång att Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställs.

 

Domstolen skriver att frågan om att ändra praxis uppkommit och att styrelseuppdrag genom rättspraxis som råder särbehandlas i förhållande till andra uppdrag av personlig karaktär. Domstolen konstaterar också att det inte behöver innebära att alla styrelseuppdrag ska behandlas på samma sätt, och att det går att anlägga olika synsätt på frågan om vem som ska beskattas för styrelseuppdraget.

 

”Oavsett hur man ser på den saken så kan det emellertid konstateras att presumtionen om beskattning hos ledamoten och som inkomst av tjänst har gällt sedan länge och får anses ha bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen relativt nyligen genom rättsfallet HFD 2017 ref.41.” skriver domstolen.

 

Rätten menar att det inte framkommit något som gör att en ändring av praxis framstår som angelägen. Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställs därmed och i det här fallet ska styrelsearvodet beskattas som inkomst av tjänst. Rätten var inte enig vid beslutet.

 

Charlotta Marténg

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Högsta förvaltningsdomstolen 3978-18

Skatterättsnämnden 107-17/D

Läs mer

Julklappar – det här gäller

2019-12-10

450 kronor inklusive moms. Så mycket får julklappen till dina anställda kosta. I alla fall om den ska vara skattefri.

 

Är du ute i sista minuten? Har du inte hunnit fixa julgåvor till dina anställda? Då kan det vara bra att känna till var gränserna går för att julklapparna ska vara skattefria för de anställda. Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga. Men det finns några undantag, så som julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor.

 

450 kronor, inklusive moms, är vad klapparna får kosta. Och du behöver inte räkna in dina kostnader för administration och transporter av gåvorna. Med gåvans värde menas i sammanhanget marknadsvärdet inklusive momsen. Om värdet skulle överstiga 450 kronor räknas gåvan som skattepliktig från första kronan.

 

Att skänka pengar till välgörande ändamål i stället för att ge presenter till sina anställda är också ett alternativ. Då ska du komma ihåg att om du som arbetsgivare på begäran av den anställda – i stället för julklapp – skänker pengar till ideell verksamhet ska den anställda beskattas för gåvans värde som lön. I ett sådant fall jämställs nämligen gåvan med kontanter.

 

Men om det är du som arbetsgivare som bestämmer att du ska skänka pengar i stället för att köpa julklappar, då räknas inte gåvan som skattepliktig för de anställda. Arbetsgivaren får i det fallet inte heller göra avdrag för gåvorna.

 

Läs mer: Skatteverket om vad som gäller kring julgåvor

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Sänkt aktiekapital för privata aktiebolag

2019-12-10

Aktiekapitalet för privata aktiebolag sänks till 25 000 kronor. De nya reglerna gäller från 1 januari 2020.

 

Nu har riksdagen fattat beslut om sänkt aktiekapital för privata aktiebolag. Syftet med lagändringen är att Sverige ska följa andra EU-länder vad det gäller aktiekapitalets storlek. Dessutom hoppas riksdagen att fler ska starta aktiebolag. Men den som vill starta ett aktiebolag med 25 000 kronor i aktiekapital måste vänta till nästa år.

 

Det går inte att förbereda en start genom att skicka in en anmälan om registrering tidigare. Beslut om att bilda aktiebolaget och anmälan till Bolagsverket kan tidigast ske 1 januari 2020, säger Elisabeth Lagerqvist, chefsjurist på Bolagsverket i ett pressmeddelande.

 

För redan befintliga privata aktiebolag blir det möjligt att minska sitt aktiekapital. I dessa fall måste beslutet om minskningen tas på en bolagsstämma och innehålla vissa formella uppgifter. När beslutet är fattat ska det registreras hos Bolagsverket.

Om skälet till minskningen är återbetalning till aktieägare eller avsättning till fritt eget kapital måste bolaget ansöka om tillstånd hos Bolagsverket för att få verkställa minskningen meddelar myndigheten.

– När Bolagsverket fått in en komplett ansökan om tillstånd utfärdar vi en kallelse på bolagets borgenärer. Borgenärerna får då en möjlighet att inom två månader motsätta sig ansökan, säger Elisabeth Lagerqvist.

Bolagsverket får endast lämna tillstånd till att minska aktiekapitalet om ingen borgenär motsätter sig ansökan. Om någon borgenär motsätter sig ansökan så överlämnar Bolagsverket ärendet till domstol skriver Bolagsverket i pressmeddelandet.

 

 

 

Läs mer

Uttag inför årsskiftet

2019-12-10

Har du koll på uttagen inför årsskiftet? Om inte är det hög tid att ta itu med frågan nu.

För ägarledda bolag, så kallade fåmansbolag, är uttag inför årsskiftet en högaktuell fråga. Resultat har tagit hjälp av Ulrika Lundh Eriksson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR på PwC i Göteborg för att ta reda på vad som gäller.

 • I grunden kan man säga att 3:12-regelverket styr. Antingen är man inne i det och då finns det en del att tänka på, eller så faller man utanför regelverket och då är det lite enklare, säger Ulrika Lundh Eriksson.

I stora drag handlar det om att bädda för kommande utdelning och frågorna som då uppstår är: Om jag jobbar och tjänar pengar hur mycket bör jag ta ut i lön och hur mycket kan/bör jag ta ut i utdelning?

Alternativet till löneuttag i år kan ju vara en aktieutdelning under nästa år, under förutsättning att det finns möjlighet till det och att ett utdelningsbeslut fattas på bolagsstämman. Det går inte bara att plocka ut pengar ur bolaget utan att ha koll på vilken typ av uttag det är fråga om, säger Ulrika Lundh Eriksson.

Det kan dock vara bra att hålla i huvudet att även om löneuttag blivit mer förmånligt på senare år och ägaruttag genom aktieutdelning fått en lindrigare beskattning så ger ett löneuttag värdefulla förmåner i det statliga trygghetssystemet. Frågan om lön kontra utdelning kan därför påverkas av var i livet man befinner sig. För en småbarnsförälder kanske det är viktigare att tjäna in pengar i trygghetssystemet, än vad det är för en ägare som planerar att pensionera sig och sälja bolaget inom kort.

Ulrika Lundh Eriksson tycker att frågorna om lön och uttag är något som företagaren bör fundera på minst en gång om året, ungefär som när vinterkläderna gås igenom inför säsongen bör också bolagets ekonomi ses över. Hon rekommenderar företagare att de sätter sig ned med sin rådgivare för att få koll på hur det ser ut i bolaget.

 • Beskattningsreglerna som finns gynnar löneintensiva bolag men det är viktigt att hålla koll på nivåerna och de brytpunkter som finns, säger Ulrika Lundh Eriksson.

Om bolaget har anställda, utöver ägaren, gäller det att ha koll på löneregeln. För att få tillämpa löneregeln vid beräkningen av utrymmet för lågt beskattad aktieutdelning har lagstiftaren infört krav på att den enskilde ägaren – förutsatt att hen äger minst fyra procent av andelskapitalet – tar ut en årslön av en viss nivå, det så kallade individuella lönekravet. För kalenderåret 2019 ligger lönekravet på 386 400 kronor plus fem procent av företagets totala lönesumma, dock med ett maxkrav på 618 240 kronor.

 • Uppfylls inte lönekraven kan man inte utnyttja löneregeln alls, säger Ulrika Lundh Eriksson.

Charlotta Marténg

Läs mer

När Skatteverket ringer på – så hanterar du en skatterevision

2019-11-28

Att inte följa sin revisor eller rådgivares råd vid en skatterevision kan straffa sig ordentligt. Behåll lugnet och ta hjälp tidigt.

 

Det kan vara frestande att snabbt kasta sig över förfrågan från Skatteverket för att svara på myndighetens frågeställningar gällande skatterevision. Men det kan bli direkt ödesdigert.

 

– Svara inte på något du inte förstår implikationerna eller konsekvenserna av. Ibland kan ett svar formulerat på fel sätt skapa nya och större problem. Försök förstå vad Skatteverket egentligen behöver och frågar efter, poängterar Sven Cristea, auktoriserad revisor och delägare KPMG.

 

Han har bistått vid många skatterevisioner. Och är alltid tydlig i sina råd. Han exemplifierar med en kund som hade två verksamheter, den ena fullt momspliktig och den andra momsfri – där större delen av kostnaderna togs i det momspliktiga bolaget, vilket innebar att kunden drog av för mycket ingående moms.

 

– I varje revisionsmemo från oss hade kunden fått informationen att de löpte en hög latent skatterisk på grund av hur de hanterade moms. Och vi berättade vad den risken kunde innebära i form av storlek på både skatt och skattetillägg. Mycket för vår del handlar också om att utbilda företagen och entreprenörer i de här frågorna – och vilka konsekvenserna kan bli om de går emot våra råd.

 

Kunden i fråga valde att inte följa råden. Och mycket riktigt. När företaget blev föremål för skatterevision hände det som Sven Cristea och hans kollegor hade flaggat för.

 

– Vi hjälper självklart våra kunder att bemöta frågeställningarna när sådant händer. Vi vill åtminstone hjälpa företag och entreprenörer att hålla nere dessa kostnader och svara på Skatteverket frågor på ett begåvat sätt.

 

Skattetillägget som företaget åkte på blev ändå lägre än vad det kunde ha varit. För att de slutligen lyssnade på sin revisors råd.

 

– Ofta kan ärendet vara öppet för olika tolkningar. Sedan finns det vissa case som inte är prövade. När jag råder kunderna förespråkar jag öppna yrkanden i deklarationen. Särskilt om företagaren är osäker, eller om det inte går att stödja sig på lagstiftning eller prejudikat.

 

– Men hade kunden följt våra råd från början, så hade de inte behövt hamna i den sitsen, säger Sven Cristea.

 

Sofia Hadjipetri Glantz

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

 

Är ditt företag föremål för skatterevision?

Sven Cristea tipsar:

 • Behåll lugnet. Vissa år sker det slumpvisa skatterevisioner, andra år fokuserar Skatteverket på vissa branscher. Du vet inte vilket som gäller i ditt fall.
 • Ta hjälp tidigt. Vänd dig till din revisor, eller en rådgivare som är duktig på redovisning och skatt, och håll löpande kontakt under processen.
 • Svara inte på något du inte förstår implikationerna eller konsekvenserna av. När du svarar: Håll alltid god ton. Ge alla underlag som Skatteverket begär. Ju mer information du kan ge, desto bättre och sväva inte ut – se till att besvara frågan.
Läs mer

När ska mina anställda förmånsbeskattas för vård?

2019-11-28

Förmån för hälso- och sjukvård, samt företagshälsovård. Var går gränserna? Resultat reder ut.

 

Senaste året har beskattning av företagshälsovården hamnat i fokus. Förklaringen är ett riksdagsbeslut från våren 2018. Då bestämde politikerna att skattefriheten för förmån av inte offentligt finansierad hälso- och sjukvård skulle slopas. De nya reglerna infördes 1 juli 2018 och innebär att en anställd som får inte offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsförmåner av sina arbetsgivare, till exempel en sjukvårdsförsäkring, förmånsbeskattas. Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter för förmånen och samtidigt är kostnaden avdragsgill i verksamheten.

 

Så långt kan det tyckas tydligt, men frågor har dykt upp sedan de nya reglerna började gälla. Framför allt handlar det om gränsdragningar och att hålla isär begreppen. Företagshälsovård och hälso- och sjukvård är två olika saker:

 

Företagshälsovård har organisationen och arbetsplatsen i fokus medan hälso- och sjukvård (eller ”vanlig vård”) sätter individen i fokus.

 

–  En arbetsgivare har skyldighet att tillhandahålla företagshälsovård utifrån vad arbetsförhållandena kräver, men har ingen skyldighet att erbjuda sina anställda tillgång till vanlig vård, säger Peter Munck af Rosenschöld, vd på branschorganisationen Sveriges Företagshälsor.

 

Innan de nya reglerna infördes var det vanligt att arbetsgivare erbjöd de anställda hälso- och sjukvårdsförsäkring avseende inte offentligt finansierad sjukvård skattefritt och att denna var samordnad med företagshälsovården. När situationen var sådan att förmån av hälso- och sjukvård var skattefri behövde arbetsgivaren och arbetstagaren aldrig fundera på i vilket syfte en arbetstagare sökte vård.

 

Nu är situationen annorlunda. För att inte förmånsbeskattas måste det finnas en koppling mellan den anställdes hälsoproblem och arbetssituationen. Då faller det under företagshälsovård – som fortfarande är skattefritt.

 

–  Grunden är att allt man får av sin arbetsgivare är skattepliktigt. Om arbetsgivaren erbjuder en försäkringslösning där den anställde snabbare kan få vård om denne bryter ett ben eller får halsfluss ska det förmånsbeskattas, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

 

Det betyder också att de nya reglerna säger att allmänna hälsoundersökningar, som att låta alla anställda genomgå en hälsokontroll årligen, inte längre är skattefria. Hälsoundersökningarna måste kunna motiveras av att det systematiska arbetsmiljöarbetet kräver dem. Alltså: ur ett skatteperspektiv är det ännu viktigare än tidigare att ha bra planer för sitt arbetsmiljöarbete.

 

–  Och det är det som gör att man landar i gränsdragningsproblematiken. Om lagen kräver en viss nivå av företagshälsovård var går då gränsen för vilka hälsoproblem som är arbetsrelaterade. Exempelvis vet man att stress över tid kan öka risken för högt blodtryck, säger Peter Munck af Rosenschöld.

Sedan reglerna förändrades har Sveriges Företagshälsor fört diskussioner med Skatteverket för att klargöra läget. På Skatteverkets rättsliga vägledning finns Skatteverket ett antal exempel. Några av dem återges här, exemplen i sin helhet finns att läsa på Skatteverkets webb.

 

Men viss gränsdragningsproblematik återstår ändå, situationer där det handlar om tolkningar vad som faller inom ramen för förebyggande eller rehabiliterande åtgärder från företagets sida. Sådana är nämligen också undantagna skatteplikt.

 

– Huvudregeln är man pratar om rehabilitering och förebyggande arbete är att sådant som rör muskler, skelett och psykisk ohälsa räknas dit. Tanken är att vanliga människor med vanliga jobb ska kunna känna sig trygga med att arbetsgivaren uppfyller sin skyldighet att se till att de mår bra på jobbet. Men pratar vi om rena operationer, IVF-behandlingar eller exempelvis synoperationer faller det under sådant som ska förmånsbeskattas, säger Pia Blank Thörnroos.

 

Charlotta Marténg

 

Läs mer: Exempel på gränsdragningar i olika situationer artikel i Resultat nr 5 2019

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Jämställdhet vid rekrytering gynnar affärerna

2019-11-11

Anna Stenberg, grundare till WES Group, får priset Årets entreprenör. Rekryteringsföretaget satsar på jämställdhet och mångfald på ett sätt som gynnar företagens affärer.

 

 

– Det är fantastiskt att få så positiv feedback för arbetet med WES. Priset är ett kvitto på att vi har åstadkommit positiv och konkret förändring, och bidragit med ökad mångfald i näringslivet. Det här priset ska inte bara avse mig utan är ett pris som ska tillägnas hela teamet på WES och inte minst mina tre fantastiska partners Liv Gorosch, Nusin Cilgin och Amelie Wallin, säger Anna Stenberg.

 

I samband med eventet Cash is Queen på Drivhuset i Göteborg fick hon på onsdagskvällen ta emot utmärkelsen Årets entreprenör, som delas ut av Bolleks kunskapsfond till nyskapande entreprenörer som kännetecknas av uthållighet och handlingskraft.

 

För åtta år sedan startade Anna Stenberg rekryteringsföretaget WES, Women Executive Search, efter en lång karriär inom MTG, där hon bland annat arbetade som vd, operativ chef och HR-direktör.

 

– Jag är ödmjuk inför priset, men det är klart att det är viktigt att ha en stark tro på det man gör och att passion och engagemang är det som är nyckeln till att åstadkomma saker ihop med andra, säger hon.

 

Inspiration att starta WES fick Anna Stenberg när hon arbetade som chef inom Kinnevikgruppen på MTG. Hon ville öka mångfalden i sina ledningsgrupper, men rekryteringsföretagen presenterade nästan uteslutande manliga chefskandidater, till synes nästan klonade.

 

– Det var väldigt frustrerande, framför allt då vi insåg affärspotentialen i att öka mångfalden i våra ledningar. Företag med mångfald i chefsleden, visar många studier, är mer lönsamma och konkurrenskraftiga. Ändå såg jag ständigt att många duktiga talanger och ledare befann sig utanför rekryteringsbolagens radar.

 

Hon upplever att utvecklingen går åt rätt håll, men att många företag utgår från felaktiga rekryteringskriterier och förlegade normer.

 

– Framför allt finns en myt om att det saknas kvinnor med rätt kompetens och att kvinnor inte vill bli chefer.

 

Det avgörande vid valet arbetsgivare är företagens ledarskap och DNA i form av värderingar och kultur, betonar hon.

 

– Såväl i rekryteringsannonser som genom hela rekryteringsprocessen bör man lyfta fram företagskulturen och ledarskapet i mycket större utsträckning än vad de flesta företag gör i dag. Ofta är det för mycket fokus på arbetsuppgifter och kompetenskrav.

 

– I företag med många manliga chefer i nyckelroller kan det finnas en tendens att utvärdera män som söker jobb utifrån potential och kvinnor utifrån deras tidigare erfarenheter. Följden blir att kvinnor utvärderas hårdare och omedvetet kräver man att de kvinnliga kandidaterna ska ha mer erfarenhet med sig in i rollen jämfört med de manliga kandidaterna, säger Anna Stenberg.

 

Samtidigt är det viktigt att rekrytering utifrån kompetens och mångfald inte enbart blir en HR-fråga. Om det ska slå igenom i organisationen så behöver det vara en lednings- och styrelsefråga, och givetvis också en ägarfråga, som genomsyrar hela bolagets utveckling.

 

– Det positiva är att när man arbetar inkluderande och innovativt i rekryteringsprocesserna och går bortom de givna söknätverken med fokus på att identifiera de bästa kvinnliga kandidaterna brukar även andra mångfaldsdimensioner gynnas och med det även affärerna. Det viktigaste, men inte lättaste, är att som chef våga vara modig i rekryteringarna och våga bryta gamla normer, säger Anna Stenberg.

 

Martin Wallström

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

 

 

Missa inte intervjun med Anna Stenberg i Resultat nr 5 som kommer snart!

 

 

Bolleks kunskapsfond

Stiftelsen Bollek Leif Espings fond för de små och medelstora företagen – Bolleks kunskapsfond – är en stiftelse som bildades för att hedra minnet av Bollek Leif Esping. Varje år utser stiftelsen ”Årets entreprenör”. Tidningen Resultat är en samarbetspartner till utmärkelsen.

Fyra kriterier ligger till grund för en god entreprenör:

 

 1. En sann eldsjäl med stor uthållighet och handlingskraft.
 2. En nyskapande kreatör.
 3. En realistisk visionär med tillväxtambitioner.
 4. En seriös person, en god kommunikatör och en stimulerande förebild med samhällsengagemang.

 

Läs mer

Företrädaransvaret ses över

2019-11-11

Reglerna om företrädaransvar ska ses över. Regeringen har tillsatt en utredning som ska vara klar hösten 2020.

 

Som företrädare för ett bolag har du ett långtgående ansvar. Om du inte har koll på företaget kan det stå dig dyrt då få ursäkter godtas av domstolarna. Utöver det etiska och moraliska ansvar som kan följa med ett åtagande i ett företag kommer också ett personligt straff- och skadeståndsansvar. Det innebär att om en företrädare uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift som ett bolag är skyldigt att betala är det företrädaren, tillsammans med den juridiska personen, som är skyldig att betala skatten eller avgiften. Endast om det finns särskilda skäl får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten.

 

Det skatterättsliga företrädaransvaret har i omgångar varit under diskussion och nu har regeringen beslutat att reglerna ska ses över. Utredaren ska bland annat överväga om det finns behov att ändra reglerna om det skatterättsliga företrädaransvaret och i så fall lämna förslag på nya regler. I direktivet framgår det att utredaren ska ta hänsyn till att villkoren för att starta, driva och utveckla företag ska vara så goda som möjligt. Det ingår även i uppdraget att säkerställa att reglerna fortsatt bidrar till att upprätthålla en sund konkurrens i näringslivet, och att reglernas preventiva effekt bevaras.

 

– Det är utmärkt att dessa regler nu utreds, förhoppningsvis i grunden denna gång. Praxis har blivit alldeles för hård. Ansvaret är nu närmast strikt. Varje år blir närmare 1000 företagare personligen ansvariga för bolagets skatteskulder, trots att de ofta snabbt gjort vad de rimligen kunnat för att undvika bolagets konkurs, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

 

Uppdraget ska redovisas senast 30 oktober 2020.

 

Charlotta Marténg

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

 

Läs mer: Direktiv 2019:74 Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret

 

Läs mer

Regelefterlevnad efter skattekontroll bättre hos företag med revisor

2019-10-25

Företag som varit med om en skatterevision gör mer rätt i framtiden. En ny rapport från Skatteverket visar att effekten av skatterevisionen blir ännu bättre om företaget är äldre än fem år eller har en revisor.

 

Skatteverkets slumpmässiga revisioner har mer än ett syfte. Inte bara ska de leda till att rätt skatt betalas in. Företag som varit med om en skatterevision förväntas följa skattereglerna bättre i framtiden.

 

– Vi ser att de slumpvisa kontrollerna är effektiva och har haft en tydlig positiv effekt på regelefterlevnaden i vissa grupper, säger Nikolay Angelov, analytiker på Skatteverket.

 

De slumpmässiga kontrollerna som Skatteverket gör har i grunden gjorts för att skapa underlag för att mäta skattefelet, det vill säga skillnaden mellan den skatt som skulle ha betalats in om alla följde gällande regler och den faktiska skatten. I en studie som presenterades i mitten av oktober har Skatteverket tittat på hur regelefterlevnaden sett ut åren efter kontrollerna.

 

Bäst effekt av slumpkontrollerna har Skatteverket sett i aktiebolag, bland företag som är äldre än fem år och bland dem som har en extern revisor. Här har kontrollen en effekt som håller i sig i flera år. När det handlar om företag som bedrivs som enskild firma, unga aktiebolag eller för företag utan extern revisor går det inte att se att kontrollerna har gett någon beteendeeffekt.

Charlotta Marténg

 

Läs mer: Skatteverkets rapport

 

I Resultat nr 5, som kommer ut i början av november, skriver vi om skatterevision och vad du bör tänka på när Skatteverket knackar på dörren. Håll utkik efter tidningen!

 

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Får jag fråga mina anställda om de tillhör något fackförbund?

2019-10-25

Företaget ska omplacera en anställd och behöver veta om denne är fackligt anställd. Men har arbetsgivaren rätt att ställa frågan? Läs vad arbetsrättsexperten Anneli Lönnborg, advokat på Gernandt & Danielsson svarar.

 

Vi står inför ett beslut om omplacering av en anställd och behöver inför detta beslut få reda på om den anställde är fackligt ansluten. Den anställde påstår att vi som arbetsgivare inte har rätt att fråga huruvida hen är fackligt ansluten eller inte. Om vi inte har rätt att fråga den anställde direkt, hur ska vi som arbetsgivare då få reda på om den anställde är fackligt ansluten eller inte?

 

Arbetsgivare får som huvudregel inte kränka föreningsrätten. Detta innebär dock inte att arbetsgivaren aldrig har rätt att fråga sina anställda om dessa är fackligt anslutna eller inte. Avgörande för rätten till frågan om en anställd är fackligt ansluten eller inte beror på syftet med utfrågningen.

 

Det finns en rad tvingande regler i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, och lagen om anställningsskydd, LAS, enligt vilka arbetsgivaren har skyldigheter i vissa situationer gentemot de fackliga organisationerna. I en situation rörande omplacering har arbetsgivaren en skyldighet att förhandla med den anställdes eventuella fackförbund. För att arbetsgivaren ska kunna fullgöra denna skyldighet behöver arbetsgivaren veta vilket fackförbund som denne ska kontakta för förhandling. Om arbetsgivaren frågar sina anställda om deras fackliga tillhörighet för att fullgöra en skyldighet enligt MBL eller LAS anses arbetsgivaren ha ett berättigat syfte med frågan och någon kränkning av föreningsrätten föreligger därmed inte.

 

Anneli Lönnborg, advokat Gernandt & Danielsson

 

Experterna svarar publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Beslut fattat om höjd pensionsålder

2019-10-25

Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs. Samtidigt ska ett nytt begrepp, riktålder, införas i socialförsäkringssystemen.

 

I Sverige finns inte någon formell pensionsålder. Däremot finns pensionsrelaterade åldersgränser i olika regelsystem som påverkar den enskildes val när det är dags att sluta arbeta. Tiden för när den allmänna pensionen kan börja tas ut är flexibel.

 

Nu har riksdagen sagt ja till regeringens förslag att höja åldersgränsen för allmän pension. Beslutet innebär att man inte kommer att kunna ta ut inkomstgrundad ålderspension förrän man fyllt 62 år, jämfört med 61 år i dag. Riksdagen beslutade också att höja åldersgränsen för rätten att ha kvar sin anställning från 67 till 68 år. Reglerna börjar gälla 1 december 2019 respektive 1 januari 2020.

 

Samtidigt sa riksdagen ja till ett förslag från regeringen om att införa ett nytt begrepp i socialförsäkringsbalken, riktålder för pension. Då vi lever allt längre är tanken att riktåldern ska ersätta den norm som finns att i dag gå i pension vid 65 års ålder. 65-årsgränsen som finns i olika socialförsäkringar och andra förmåner kommer att ersättas av riktåldern. Riktåldern blir ett riktmärke för när en person kan gå i pension och vissa beräkningar i socialförsäkringen och andra förmåner kommer att vara knutna till den. Exakt hur det ska utformas och vad som ska omfattas kommer regeringen att återkomma till.

 

Charlotta Marténg

 

Läs mer: En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Det här innebär höstbudgeten

2019-09-18

Regeringen lämnade i dag in höstbudgeten till riksdagen, med ett antal nyheter som påverkar entreprenörer och företagare framöver.

 

I regeringens budgetproposition ingår ett antal förslag som är baserade på januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Liberalerna och Miljöpartiet. Bland åtgärderna föreslås satsningar på fler jobb, hantering av klimatfrågorna och tryggad välfärd.

 

– De problem vi har i Sverige i dag kan bara lösas om vi tar ett större gemensamt ansvar för vår trygghet och sammanhållning. I den här budgeten tar vi nya initiativ för fler i arbete, en starkare välfärd i hela landet, bättre ekonomi för pensionärer, bättre miljö och en ambitiös klimatomställning som alla, i hela landet, kan vara med på. Vi genomför kraftfulla ökningar av resurserna till trygghet och säkerhet, säger finansminister Magdalena Andersson, i ett pressmeddelande.

 

För att fler ska komma i arbete föreslår regeringen ett paket på 1,3 miljarder kronor som bland annat ska gå till bättre integration, fortsatt utbyggnad av kunskapslyftet samt aktiv näringspolitik.

 

I budgeten ingår även ett förslag från regeringen om utvecklingstid för anställda, på upp till ett år som ska motivera och ge möjlighet för anställda att utbilda sig inom bristyrken samtidigt som rörligheten på arbetsmarknaden främjas.

 

Regeringen vill även förstärka avdragsmöjligheterna för forskning och utveckling, med en sänkning av arbetsgivaravgifter för personal inom forskning och utveckling i företag, inom ramen för det så kallade FoU-avdraget.

 

För att göra det mer attraktivt att anställa personer som exempelvis står utanför arbetsmarknaden sedan en längre tid avser regeringen att införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Det innebär en sänkning av arbetsgivaravgifterna för dem som står utanför arbetsmarknaden sedan en längre tid. Nedsättningen avser lön och ersättningar upp till 23 500 kronor per månad.

 

Regeringen föreslår också flera åtgärder för att Sverige ska bli ett fossilfritt land, däribland att mer pengar till klimatbonusbilar, samt för att bygga ut nätet av snabbladdare vid större vägar. Inom ramen för ambitionen att stärka välfärden läggs ett antal förslag, däribland en kompensation till landstingen för vårdmoms. Regeringen avser även att stärka kampen mot brottsligheten, vilket bland annat ska ske i form av en förstärkt tillsyn kring penningtvätt, samt flera åtgärder där regeringen flaggar för att vissa myndigheter ska kunna få tillgång till bland annat bankkonton, i syfte att avslöja penningtvätt.

 

Martin Wallström

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: Budgetpropositionen

Läs mer

Vad innebär en kontrollinventering av varulager?

2019-09-18

Varför vill revisorn kontrollinventera varulagret och vad innebär det egentligen? Läs vad Resultats experter svarar.

 

Revisorn vill kontrollinventera vårt varulager. Varför och vad innebär det?

 

Svar: Bolag som har varulager är, enligt bokföringslagen och lag om inventering av varulager för inkomstbeskattningen, normalt skyldiga att inventera sitt varulager och uppdatera bokföringen enligt god redovisningssed.

 

Om bolaget har en vald revisor så ska varulagret normalt revideras enligt god revisionssed. Detta gäller inte samtliga varulager utan enbart väsentliga sådana. Förenklat är ett varulagervärde överstigande tio procent av balansomslutningen en väsentlig balanspost. Enligt revisionsstandarderna ISA 500 & ISA 501, som revisorn ska följa i sitt arbete ska revisorn då delta vid, eller i anslutning till, bolagets inventering för att kunna säkra varulagrets existens samt kontrollera rutinerna. Detta görs för att inhämta revisionsbevis som ska ligga till grund för utformningen av revisionsberättelsen.

 

Revisorn träffar bolagets lageransvariga och gör kontroller att det finns överensstämmelse mellan lagerlistan och varulagret. Kontroller sker bland annat delvis genom intervju med personalen och delvis genom kontrollräkning.

 

Kim Lavin, auktoriserad revisor

 

Kim Lavin är ny i panelen bland Resultats experter. Han tar över efter Jan Kjäll.

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Så planerar du för ett lyckat generationsskifte

2019-09-18

Börja i tid! Rådet gäller oavsett om företaget ska gå vidare inom familjen eller via ett externt ägarskifte.

 

Från att du bestämmer att du vill genomföra ett generationsskifte tills det är signerat och klart får du räkna med en period på ett par år. Och du behöver en gedigen plan på hur du ska gå tillväga. Det finns många frågor att ta hänsyn till, såväl ekonomiska och skattemässiga som juridiska och känslomässiga.

 

Enligt en undersökning från PwC uppger 71 procent av de svenska familjeföretagen att de har familjemedlemmar som arbetar i verksamheten och att 68 procent av ägarna planerar att lämna över ägande eller ledning. Men i samma undersökning uppger fler än hälften av företagen att de saknar en successionsplan för hur generationsskiftet praktiskt ska gå till.

 

Victoria Rodin är auktoriserad revisor och delägare på Andersson & co i Växjö. Dels råder hon kunder hur de ska genomföra generationsskiften. Dels var hon själv involverad i ett generationsskifte när hon som en av två anställda tog över Andersson & co från de tidigare ägarna, en process som tog två år.

 

En svår bit i generationsskiftet kan vara finansieringen och den är därför något man behöver fundera ett extra varv kring.

 

– Jag pratar mycket med kunderna om just finansieringen. Att man ska förbereda sig på att det kan bli tufft hos banken. Det är viktigt att man är väl förberedd inför ett bankbesök med underlag som exempelvis budgetar och finansieringsplaner, säger Victoria Rodin.

 

– I många fall kan inlösen av aktier vara ett sätt att underlätta en ägarförändring. Då använder man bolagets fria egna kapital för att lösa in samtliga eller delar av den säljande partens aktier. Det förutsätter att köparen äger del av aktierna sedan tidigare eller förvärvat i samband med ägarskiftet samt att det finns fritt eget kapital och likviditet att lösa detta, tillägger hon.

 

Förra året analyserade Swedbank och Sparbankerna siffror från EU:s statistikmyndighet Eurostat och en undersökning från Sifo – och kom fram till att 68 000 av Sveriges företagare är över 65 år. Det är 14 procent av företagarna i Sverige. På tio år har andelen företagare över 65 år i Sverige stigit från nio till 14 procent.

 

– Blir det fler än en ny ägare som tar över företaget? Som ägare på väg att generationsväxla måste du därför fundera på om de nya ägarna har samma värderingar och mål som du med bolaget och om de har det sinsemellan, säger Victoria Rodin.

 

Sofia Hadjipetri Glantz

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

 

Några viktiga frågor du kan ställa dig själv är:

 • Vem ska ta över, och varför? Har du barn som är intresserade, eller är en extern försäljning ett troligare alternativ?
 • Om nästa generation ska ta över – hur ska överlåtelsen ske? Finns det syskon som inte är intresserade, och hur ska de i så fall kompenseras?
 • Hur gör ni ett rättvist generationsskifte och undviker framtida konflikter?
 • Vad vill du göra efter skiftet och vilka pengar ska du leva på? Att lämna ett livsverk är ofta tillräckligt tungt psykologiskt och ska inte dessutom bli ekonomiskt belastande.
 • Genom att planera skiftet i god tid får ni både tid för ordentlig kunskapsöverföring och skattemässiga dispositioner.

 

 

 

 

Läs mer

5 tullfrågor att hantera innan brexit

2019-08-28

Resultat tipsar om fem viktiga saker kring tullfrågor för dig som företagare att tänka på. Oavsett utgången inför brexit.

 

 1. Ansök om ett så kallat EORI-nummer. Det är en form av registreringsnummer som är nödvändigt för att bedriva handel vid import till eller export från EU. Detta sker på Tullverkets webbplats.
 2. Ansöka om tillgång till Tullverkets webbtjänster, vilket ger tillgång till de system som kan användas för att sköta en stor del av tullhanteringen.
 3. Lär dig hur tullproceduren fungerar, vilket är möjligt genom material som finns på Tullverkets hemsida.
 4. Gå igenom verksamheten och se om det finns behov av att söka tillstånd som kan göra tullhanteringen enklare i framtiden. Detta kan innefatta att göra riskanalyser, se över vilka regler som gäller för ens egna varor, analysera de egna transporterna, ta kontakt med leverantörer och undersöka ifall företaget behöver ett ursprungsintyg.
 5. Blir det inte en hård brexit gäller det att inte missa att rapportera in sin handel med Storbritannien till SCB, via Intrastat under en övergångsperiod vars längd EU och Storbritannien har bestämt tillsammans.

Martin Wallström

 

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

 

Läs mer: Dags att förbereda tullfrågorna inför brexit

 

Läs mer: Tullverket om brexit

Läs mer

Differentierad utdelning vid avveckling av bolagsägande kan kapitalbeskattas

2019-08-28

Differentierad utdelning som sker i samband med en delägares avveckling av ägandet i sitt bolag, kan beskattas i inkomstslaget kapital och inte som lön. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Beslutet har överklagats.

 

Bakgrunden var två delägare, A och B, som ägde hälften vardera av ett bolags aktier och som hade lika många aktier av samma aktieslag, som ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden, SRN.

 

Båda delägarna hade i betydande omfattning varit verksamma i bolaget, samt fått marknadsmässig lön för arbetet. A hade för avsikt att lämna bolaget och flytta utomlands och i samband med det skulle en utförsäljning av aktierna ske från A till B.

 

En överenskommelse hade också slutits mellan delägarna att bara delägaren som skulle lämna bolaget skulle erhålla utdelning. Båda ägarna kunde inte ta ut samma utdelning, som en följd av att värdet av bolagets fria egna kapital inte medgav detta.

 

Därför fattade delägarna ett beslut på en bolagsstämma att delägare A skulle få utdelning för sina aktier, medan delägare B inte av bolaget skulle få utdelning för sina aktier. Det fanns inga skillnader mellan de två delägarnas arbetsinsatser som motiverade en sådan differentiering av utdelningen.

 

Enligt A och B ska utdelningen beskattas hos A som inkomst enligt inkomstskattelagen, 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Skatterättsnämnden fick därför frågan om delägare A:s utdelning skulle beskattas som inkomstslaget kapital från kvalificerade aktieandelar, eller om utdelningen skulle beskattas som lön till A.

 

Enligt förhandsbeskedet från SRN så ska utdelningen betecknas som kvalificerade andelar i inkomstslaget kapital och beskattas som sådant. Aktierna i bolaget hade samma rätt till utdelning och aktierna kan inte ges olika utdelningsrätt utifrån vem som är aktieägare.

 

SRN skriver i sin bedömning: ”Eftersom den aktuella utdelningen inte differentieras efter olika delägares arbetsinsatser i bolaget saknas det enligt Skatterättsnämndens mening anledning att behandla utdelningen till A som ersättning för en arbetsprestation”.

 

Det fanns således inget underlag, enligt Skatterådsnämnden, för att beskatta utdelningen som lön, utan den ska kapitalbeskattas. Beslutet från Skatteverket har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Martin Wallström

 

Läs mer: Differentierad utdelning: Skatterättsnämndens förhandsbesked, 4 juli 2019

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

 

 

Läs mer

HFD: Direktavdrag för byte till moderna fönster är OK

2019-08-28

Ett fastighetsbolag bytte till moderna fönster på sina hus. Det var en standardhöjning, direktavdrag var inte möjligt, ansåg Skatteverket. Men Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, gav fastighetsbolaget rätt.

 

Husen hade tvåglasfönster med träram. De äldsta var från 1930-talet, de nyaste från 1960-talet. När fastighetsbolaget bytte till moderna treglasfönster ansåg Skatteverket att det innebar en standardhöjning.

 

Skatteverket medgav inte direktavdrag för den del av anskaffningsutgiften som motsvarade standardhöjningen. Till saken hör att utgifter för att reparera och underhålla en byggnad får dras av omedelbart. Men enligt praxis kan rätten till omedelbart avdrag begränsas om åtgärden medför en förbättring i förhållande till byggnadens ursprungliga skick. Det var detta som Skatteverket tog fasta på.

 

Både förvaltningsrätten och kammarrätten höll med Skatteverket. Men fastighetsbolaget överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Högsta förvaltningsdomstolen skriver i sin dom, som kom i somras, att om direktavdrag ska nekas måste det röra sig om en mer markant förändring som kan anses förhöja byggnadens värde utöver vad som följer av en ordinär underhålls- och reparationsåtgärd.

 

Domstolen anser att den förbättring av byggnaderna som bytet av fönstren innebär hänger samman med den allmänna tekniska utvecklingen på området. Fastighetsbolaget hade därmed enligt Högsta förvaltningsdomstolen rätt att dra av utgifterna i sin helhet som utgifter för reparation och underhåll.

 

Björn Dickson

 

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 2482–2485-18

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

 

Läs mer

Nya lagar 1 juli – så påverkas du

2019-07-08

I dag börjar flera nya lagar att gälla i Sverige. Bland annat återinförs skattereduktionen för gåvor, den särskilda löneskatten för äldre avskaffas och det införs tillståndsplikt för att få sälja tobak.

 

1 juli och 1 augusti är datum då det kan var bra att vara lite extra uppmärksam. Då införs nämligen en rad nya lagar. Flera av dem är en följd av den så kallade januariöverenskommelsen  –  den sakpolitiska uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

 

Resultat ger dig en sammanfattning av några av de nya lagarna som finns presenterade i regeringens sammanställning ”Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019”.

 

 

Tillståndsplikt för tobaksförsäljning och utvidgat rökförbud

En ny lag som ersätter tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införs. Det betyder att det införs tillståndsplikt för att få sälja tobak. Rökförbudet utvidgas och omfattar nu även:

 

– uteserveringar,

– entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till,

– områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med kollektivtrafik,

– inhägnade platser avsedda för idrottsutövning,

– lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet utvidgas också till att omfatta fler produkter, bland annat elektroniska cigaretter.

Träder i kraft: 1 juli 2019.

 

 

Återinförd skattereduktion för gåvor

Det blir åter avdragsgillt för privatpersoner att dra av gåvor till ideell verksamhet. En förutsättning för skattereduktionen är att gåvorna består av pengar och lämnas till på förhand godkända gåvomottagare. Gåvorna måste uppgå till minst 200 kronor per gåva och sammanlagt minst 2 000 kronor per beskattningsår. Maximal skattereduktion är 1 500 kronor per person och år.

 

Träder i kraft: 1 juli 2019.

 

Höjt tak för rutavdrag

Det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Taket för rutavdraget blir därmed 50 000 kronor för samtliga. Det höjda taket kommer att gälla för hela beskattningsåret 2019.

Träder i kraft: 1 juli 2019.

 

Nya skatteregler för att underlätta ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Generationsskiften i fåmansföretag underlättas. Samma skatteregler gäller oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen. Läs mer: Nya skatteregler vid ägarskifte, Resultat nr 3 2019

Träder i kraft: 1 juli 2019.

 

Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Den särskilda löneskatten om 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete för personer som vid årets ingång fyllt 65 år avskaffas. Löneskatten avskaffas även på inkomst av bland annat aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång fyllt 65 år, samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året uppburit hel allmän ålderspension.

Träder i kraft: 1 juli 2019.

 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Varken allmän löneavgift eller några andra arbetsgivaravgifter än ålderspensionsavgift om 10,21 procent ska betalas för lön och annan ersättning till anställda som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Detta gäller inte den del av ersättningen som för en månad överstiger 25 000 kronor. Ändringen gäller för ersättning som utges efter den 31 juli 2019.

Träder i kraft: 1 augusti 2019.

 

Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda

Den längsta tid som ett enmansföretag som anställer en första person har rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten förlängs från 12 till 24 kalendermånader i följd. Endast ålderspensionsavgift ska betalas under denna tid.

Träder i kraft: 1 augusti 2019.

 

Lättare för arbetsgivare att få stöd för nystartsjobb

Kravet på att andra anställningsförmåner än lön ska följa av kollektivavtal eller i väsentliga delar vara likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen, tas bort för nystartsjobb. Däremot kvarstår kravet på att lön ska följa av kollektivavtal eller vara likvärdig med lön enligt kollektivavtal inom branschen.

Träder i kraft: 1 augusti 2019.

 

Läs mer: Regeringens sammanställning ”Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019”.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Vad påverkar soliditeten? Experterna svarar

2019-07-08

Experterna om vad som påverkar ett bolags soliditet. Vad behövs mer än bra vinst?

 

Min bank talar om att bolagets soliditet måste förbättras. Utöver att vinsten ska vara bra vad finns det mer som påverkar?

 

Soliditeten är andelen eget kapital av balansomslutningen. Med detta menas att om det sammanlagda bokförda värdet av alla tillgångar i bolaget är 100 och det sammanlagda bokförda värdet av alla skulder och reserveringar är 80 så är soliditeten 20 och i det här fallet 20 procent. Detta innebär att om man kan minska balansomslutningen utan att något annat ändras så stiger soliditeten. Exempelvis ska man ur soliditetssynpunkt inte ha årsbokslut när lagret är som störst om lagret finansieras genom lån/checkkredit. Soliditeten påverkas också negativt om man köper en bil på avbetalning i stället för att leasa densamma. Att amortera skulder, inklusive leverantörsskulder, i samband med bokslutsdatum sänker också balansomslutningen och höjer därmed soliditeten, allt annat lika.

 

Jan Kjäll, Senior Advisor och före detta auktoriserad revisor

 

Läs mer

Nya regler för vouchers – så redovisar du momsen

2019-07-08

Du har väl inte missat de nya reglerna för vouchers? Reglerna påverkar bland annat hur en voucher definieras och hur momsen ska redovisas.

 

Britt-Inger Andersson, auktoriserad redovisningskonsult via FAR på Revideco Skellefteå svarar på de vanligaste frågorna kring vouchers och vad de nya reglerna innebär.

 

Vad är en voucher?
– En voucher är ett värdebevis, exempelvis ett presentkort eller matkupong, som du kan använda som ett betalmedel för en vara eller tjänst. Det framgår av vouchern vem som är säljare och vilka varor eller tjänster man kan nyttja vouchern mot. Den kan vara antingen i pappersform eller elektronisk.

 

Varför kommer det nya momsregler för värdebevis – eller vouchers, som de heter i lagen?

– Tidigare har det saknats regler för vouchers inom EU:s momsdirektiv. För att se till att momsbeskattningen inom EU blir enhetlig så har man nu infört EU-gemensamma momsregler för vouchers. Momslagen har ändrats och de nya reglerna tillämpas på vouchers som ställs ut från och med 1 januari 2019.

 

Vad är det för nya definitioner som gäller?

– Enfunktionsvoucher definieras som ett värdebevis som visar att betalning gjorts för en kommande vara eller tjänst. Och redan när den ställs ut är beskattningsland och momssats känt. Moms och beskattningsunderlag redovisas direkt när vouchern överlåts.

 

Alla andra värdebevis som inte är en enfunktionsvoucher definieras som en flerfunktionsvoucher. För en flerfunktionsvoucher redovisas moms och beskattningsunderlag först när vouchern byts ut mot en vara eller tjänst.

 

Vad är det för skillnad på en enfunktionsvoucher och en flerfunktionsvoucher?
När du köper en enfunktionsvoucher är det redan vid köpet känt vilket beskattningsunderlag och vilken moms som ska erläggas för varan eller tjänsten. Det är även känt i vilket land som den kan utnyttjas.

 

Exempelvis kan det vara matkuponger på en restaurang eller ett presentkort hos en butik som endast säljer varor med en momssats.

 

När du köper en flerfunktionsvoucher är det inte känt vilken momssats som varan eller tjänsten du kommer att köpa har eller i vilket land den kommer att utnyttjas.

 

Påverkas redovisningen av momsen om det är en enfunktionsvoucher eller en flerfunktionsvoucher?

 

–  Ja. För en enfunktionsvoucher redovisas momsen direkt och en flerfunktionsvoucher först vid det tillfälle när det löses in – byts mot en vara eller tjänst.

 

Hur ska det företag som även säljer varorna eller tjänsterna redovisa försäljningen av den utställda enfunktionsvouchern?
– Skattskyldigheten för moms inträder vid försäljningstillfället av enfunktionsvouchers. Därför ska beskattningsunderlag och moms redovisas till Skatteverket samma period som försäljningen av vouchern skett. Samtidigt har bolaget kvar en skuld till innehavaren av vouchern.

 

Hur ska samma företag redovisa försäljningen av de varor och tjänster som enfunktionsvouchern används som betalningsmedel för?
– Enligt god redovisningssed ska intäkten i bokföringen inte tas förrän i den period man sålt varan eller utfört tjänsten. Detta innebär att man momsmässigt redovisar beskattningsunderlaget och momsen när vouchern ställs ut, men redovisningsmässigt ska intäkten bokföras först när man levererar varan eller tjänsten i utbyte mot vouchern.

 

Vilken är den största skillnaden mot tidigare?
– Tidigare har det varit otydliga regler kring momsbeskattning av vouchers. Och inom EU-länderna har beskattningen inte varit enhetlig. Den huvudsakliga skillnaden mot tidigare regler är att momssatsen styr om vouchern bedöms som enfunktions- eller flerfunktionsvoucher. Tidigare ansågs det vara en flerfunktionsvoucher som du vid köptillfället inte identifierat vilken vara eller tjänst som den skulle lösas in mot oavsett momssats.

 

Vilka branscher/företag berörs av den här förändringen?
– Alla företag som säljer vouchers, men främst detaljhandeln, restaurang- och servicebranscher. Och de företag som endast har en momssats på allt som säljs av varor och tjänster.

 

Hur påverkar det här mig när jag jobbar med företagets redovisning?
– Det innebär att du måste ta reda på vilken typ av voucher som företaget säljer, för att redovisningen av momsen ska ske i rätt period.

 

Vad händer om vouchern säljs men aldrig används? Spelar det någon roll för redovisningen av momsen?
– När en enfunktionsvoucher förfaller så tillfaller nettot bolaget. Exempelvis en enfunktionsvoucher på 1 000 kr – där momsen (25%) har redovisats till Skatteverket vid försäljningen av vouchern– där blir kvarstående skuld på 800 kr en intäkt i bolaget.

 

Om det är en flerfunktionsvoucher på samma belopp, så kommer hela beloppet, 1 000 kr att tillfalla bolaget som intäkt. Och bolaget behöver inte redovisa in momsen, då man bedömer att ingen momspliktig omsättning har skett.

 

Är det skillnad om man säljer egna presentkort eller om man är förmedlare?

 

Ja – det är skillnad. Om du säljer andras presentkort så uppstår ingen momspliktig omsättning vid försäljningen av presentkortet. Skattskyldighet för moms uppstår hos utställaren om det är en enfunktionsvoucher och hos den butik som lämnar ut en vara eller tjänst i utbyte mot en flerfunktionsvoucher.

 

Det sker en avräkning mot det andra företaget – för sålda och inlösta presentkort. Och får du som förmedlare en administrativ ersättning eller provision på hanteringen av andras presentkort så är den ersättningen momspliktig omsättning i din verksamhet.

 

Säljer du egna presentkort som är enfunktionsvouchers så uppstår skattepliktig omsättning vid försäljningen av presentkortet. Och säljer du flerfunktionsvouchers så uppstår skatteplikten först när presentkortet löses in mot en vara eller tjänst.

 

Charlotta Marténg

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag föreslås

2019-05-29

Regeringen vill sänka kravet på aktiekapital. Från dagens 50 000 kronor till 25 000 kronor.

 

Ett nytt lägre krav på aktiekapital har föreslagits i en promemoria från justitiedepartementet. Förslaget är nu ute på remiss och beslut ska sedan fattas av riksdagen. Enligt promemorian skulle de nya reglerna kunna införas från 1 januari 2020.

 

I aktiebolagslagen finns krav på att ett aktiebolag måste ha tillgångar som minst motsvarar bolagets förpliktelser. Fram till 1 april 2010 var kravet att ett aktiebolag skulle ha 100 000 kronor i aktiekapital, men då sänktes summan till 50 000 kronor för privata aktiebolag. Nu är det dags igen för en sänkning, och den bygger på den så kallade januariöverenskommelsen.

 

Genom att sänka gränsen till 25 000 kronor hoppas regeringen att aktiebolagsformen ska bli mer attraktiv och hänvisar till erfarenheter från när kravet på aktiekapital sänktes 2010.

 

Regeringen konstaterar också att för tjänste- och kunskapsföretag som inte behöver ha kapitalkrävande tillgångar kan ett krav på 50 000 kronor i aktiekapital vara onödigt betungande. ”Ambitionen bör vara att kravet på aktiekapital inte är högre än nödvändigt.” skriver regeringen på sin webb. Samtidigt konstaterar regeringen att mot detta måste intressen som talar mot en sänkning ställas – så som borgenärsskyddet.

 

Charlotta Marténg

 

Läs mer: Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag Ds 2019:6

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Stopp för skattefria pensioner i Portugal

2019-05-17

Snart sätts det punkt för möjligheten att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt i Portugal. Sverige och Portugal har kommit överens om en ändring i skatteavtalet mellan länderna.

 

2009 införde Portugal regler som gjorde det möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning i Sverige helt skattefritt. Det var möjligt utifrån hur skatteavtalet mellan Sverige och Portugal var formulerat, men som inte var avsikten med avtalet när det ingicks 2002.

 

Sverige har tidigare uppmärksammat frågan och begärt att skatteavtalet ska omförhandlas. Nu har det skett och i torsdags kom beskedet att Sverige och Portugal undertecknat ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal mellan länderna. Det betyder att det inte längre kommer att vara möjligt att flytta till Portugal för att plocka ut privat pension skattefritt.

 

Sveriges inställning är att pension som tjänats in i Sverige även ska beskattas i Sverige. Detta eftersom pensionsavsättningarna varit avdragsgilla. Sker ingen beskattning i Portugal ska den då ske i Sverige.

 

Det ändrade avtalet innebär nu att pensioner som berörs får beskattas i staten de utbetalas från. Pensioner som betalas ut från Sverige till personer bosatta i Portugal får alltså beskattas i Sverige. Bestämmelsen liknar de skatteavtal Sverige har med andra länder.

 

”I fråga om pensioner som inte beskattas i Portugal får beskattning ske i Sverige från och med den dag då ändringsprotokollet träder i kraft och blir tillämpligt. Det kan tidigast ske från 1 januari 2020. När det gäller pensioner som är föremål för beskattning i Portugal får beskattning i Sverige ske från och med 1 januari 2023.” skriver regeringen på sin webb.

 

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

 

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, kommenterar:

 

– Det här minskar trycket på att återkomma med ett förslag om en ny exitskatt, utflyttningsskatt, som en del i en kommande skattereform. En sådan kan annars inte uteslutas. Skattesystem som främjar konkurrens om pensionärer känns inte heller långsiktigt hållbara och tillväxtfrämjande. Talang är väl en sak men inte om pensionärer. Portugal bör ha kommit förbi det ekonomiska stadiet, säger han.

 

Charlotta Marténg

Läs mer

Från 1 juli börjar de nya skattereglerna vid ägarskifte att gälla. Beslutet har nu fattats av riksdagen.

2019-05-17

 

Från 1 juli börjar de nya skattereglerna vid ägarskifte att gälla. Beslutet har nu fattats av riksdagen.

 

Enligt dagens regler kan skatten bli högre när en andelsägare överlåter sitt företag till en närstående än om företaget överlåts till en utomstående. Reglerna har mött kritik från många håll och i mars presenterades regeringens förslag om ändrade skatteregler, något tidningen Resultat skrivit om tidigare.

 

Nu har riksdagen fattat beslut i frågan. Regeringens förslag har gått igenom och innebär att samma skatteregler gäller oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen. De nya bestämmelserna kommer att börja gälla från 1 juli i år.

 

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, kommenterar förslaget:

 

– Äntligen! Det här har varit en långbänk. Nu främjas inte längre externa försäljningar av familjeföretag utan samma skatteregler gäller vid försäljningar inom familjen, ofta till ett eller flera barn, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

 

Han framhåller dock att de nya reglerna kan komma att ändras.

 

– Reglerna är relativt förmånliga och det finns därför ingen garanti att de överlever en ny skattereform eller en förenkling av dessa så kallade 3:12-regler, något regeringen aviserat ska ske. Vad som händer på området bör därför följas noga för den som står i begrepp att generationsskifta företaget, säger Hans Peter Larsson.

 

Charlotta Marténg

 

Läs merAnalys: Nya skattereglerna om ägarskifte

Läs mer: Så här blev förslaget om nya skatteregler för ägarskiften

Läs mer: Småföretagen gynnas i budgeten

Läs mer

När ska särskild löneskatt påföras pensionsutfästelsen?

2019-04-29

Hur pensionsutfästelser till anställda i ett aktiebolag hanteras redovisningsmässigt påverkar löneskatten.

 

– Vår erfarenhet är att företag inte är fullt medvetna om att den redovisningsmässiga hanteringen får skatteeffekter, säger Stefan Asklöf.

 

Tidningen Resultat har tagit hjälp av skatteexperterna Sanna Sernhage och Stefan Asklöf för att reda ut begreppen kring särskild löneskatt och pensionsutfästelser. Den redovisningsmässiga hanteringen av en utfäst pension till en anställd i ett aktiebolag, som säkerställts med en pantsatt kapitalförsäkring, har betydelse för vid vilken tidpunkt särskild löneskatt ska påföras pensionsutfästelsen.

 

– När en arbetsgivare lämnar en pensionsutfästelse i form av en direktpension och som säkerställs med en arbetsgivarägd kapitalförsäkring, i vilken den anställda har panträtt, anses pensionsutfästelsen inte vara tryggad, säger Sanna Sernhage, som tillsammans med Stefan Asklöf är lärare på FAR:s skattekurs ”Pensioner ur ett skatteperspektiv”.

 

– Det betyder att skattemässig avdragsrätt inte föreligger vid säkerställandet. I stället får arbetsgivaren göra ett skattemässigt avdrag vid tidpunkten då pensionen betalas ut till den anställda, säger Sanna Sernhage.

 

Hon och Stefan Asklöf djupdyker i frågan i en artikel publicerad på tidningenresultat.se, se länk sist i artikeln.

 

Om arbetsgivaren däremot redovisar avsättningen i balansräkningen i enlighet med tryggandelagen, det vill säga under rubriken ”Avsatt till pensioner” eller som delpost under rubriken ”Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser” drar Sernhage och Asklöf i artikeln följande slutsats:

 

– En ökning av avsättningen under innevarande beskattningsår ska öka underlaget för särskild löneskatt för beskattningsåret i fråga. Det innebär att oavsett om pensionsutfästelsen har skett genom ett säkerställande som medger avdragsrätt eller inte ska särskild löneskatt påföras vid tidpunkten för säkerställandet i en sådan situation, säger Stefan Asklöf.

 

Är det så att arbetsgivaren i stället redovisar avsättningen under en annan rubrik i balansräkningen än enligt tryggandelagen ska underlaget för särskild löneskatt inte påverkas för innevarande beskattningsår.

 

– I en sådan situation kommer särskild löneskatt att påföras först när pensionen betalas ut, säger Sanna Sernhage.

 

Det här betyder alltså att hur den utfästa pensionen till en anställd i ett aktiebolag, som säkerställts med en pantsatt kapitalförsäkring, hanteras redovisningsmässigt är det som styr vid vilken tidpunkt särskild löneskatt ska påföras pensionsutfästelsen.

 

– Vår erfarenhet är att företag inte är fullt medvetna om att den redovisningsmässiga hanteringen får den beskrivna effekten ur ett skattemässigt perspektiv, säger Stefan Asklöf.

 

Läs mer: Sanna Sernhage och Stefan Asklöfs: Fördjupande artikel: Den redovisningsmässiga hanteringen av direktpension i balansräkningen – redovisningsrubrik styr tidpunkten för när särskild löneskatt ska påföras

Läs mer

Analys: Nya skattereglerna om ägarskifte

2019-04-29

Förslaget om nya skatteregler för ägarskiften föreslås bli verklighet från 1 juli i år. Skattekonsulterna Stefan Asklöf, Deloitte, och Roger Zinders, Zinders skatt, analyserar förslaget åt Resultats läsare.

 

Resultat har tidigare berättat om förslaget till nya regler som innebär att en överlåtelse av ett företag inom familjen, egentligen den så kallade närståendekretsen, ska beskattas på samma sätt som en försäljning till utomstående (se länk sist i artikeln).

 

– Den diskriminering som familjeinterna överlåtelser varit föremål för kommer nu i många fall att undanröjas med de nya reglerna, säger Stefan Asklöf.

 

Stefan Asklöfs och Roger Zinders första intryck är att lagtexten är svårläst.

 

– För den vanlige företagaren kan det inte vara lätt, för att inte säga rent omöjligt, att ta till sig bestämmelsen. Känslan är att man från regeringshåll varit oerhört mån om att verkligen begränsa läkningen av diskrimineringen till ett minimum, säger Roger Zinders.

 

– Men okej, om företagare som nu står inför en familjeintern överlåtelse får ett lagstadgat ”kryphål” är det bara att gilla läget och anpassa sig därefter. I det avseendet tror vi dock att det är klokt att rådfråga skatteexpertis, säger Stefan Asklöf.

 

“Trädadomarna” påverkar

 

Lagförslaget gäller bara överlåtelser som genomförs efter 1 juli 2019. Det ska ses mot bakgrund av den rättspraxis som vuxit fram kring begreppet ”samma eller likartad verksamhet” med början i de så kallade trädadomarna från 2010.

Ett vanligt förfarande när ett företag ska säljas är att göra det via holdingbolag – i vart fall när säljarens gränsbelopp på aktierna i företaget är begränsat. Köpeskillingen köparen betalar för företaget landar därmed skattefritt i holdingbolaget och kan sedan tas ut av säljaren i den takt som önskas.

 

– Vanligt förekommande är då att säljaren upphör att vara verksam i företaget och inte heller är verksam i holdingbolaget. I ett sådant fall tar det fem hela beskattningsår innan säljaren är ”ute ur” 3:12-systemet med innebörden att beskattningen vid efterföljande tömning av holdingbolaget (trädabolaget) stannar vid måttliga 25 procent, säger Roger Zinders.

 

Nytt lagförslag presenterades

 

På grund av rättspraxis kring ”samma eller likartad verksamhet” har nämnda femåriga trädaperiod inte kunnat påbörjas efter en familjeintern överlåtelse av det skälet att någon som är säljaren närstående fortsatt att vara verksam i företaget – en effekt som inte hade uppkommit om överlåtelsen skett till utomstående.

 

Problemet uppmärksammades av branschen relativt omgående, men det dröjde till 2016 innan den så kallade 3:12-utredningen lämnade förslag på åtgärd (SOU 2016:75). Med utgångspunkt i utredningen arbetades ett lagförslag fram som tillsammans med en mängd försämringar på området var på väg mot riksdagen sommaren 2017.

 

– I ljuset av hot om misstroendeförklaring från oppositionen drogs förslaget tillbaka i sin helhet, inklusive den politiskt helt okontroversiella frågan om läkningen av den skattemässiga diskrimineringen av familjeinterna överlåtelser, säger Stefan Asklöf.

 

– I och med det nyligen ingångna så kallade januariavtalet plockades dock förslaget upp igen, denna gång utan att tyngas av försämringar på andra håll i 3:12-systemet. Därför finns det förstås inget som kommer att stoppa förslaget denna gång, fortsätter han.

 

Charlotta Marténg

 

Så här slår förändringen

 

Den nya paragrafen, 57:4 a inkomstskattelagen (IL), är utformad som en strikt undantagsregel från huvudregeln i 57:4 IL. Undantagsregeln gäller alla möjliga överlåtelser inom den så kallade närståendekretsen, exempelvis två eller flera syskon emellan. Det enda undantaget (från undantagsregeln) är överlåtelser till make/maka.

 

Så här beskriver Stefan Asklöf och Roger Zinders hur den nya paragrafen i inkomstskattelagen kommer att påverka företagen:

 

I termer av ett generarationsskifte från förälder till barn där föräldern sett till att den formella överlåtaren av företaget (nedan kallat Verksamhetsföretaget) är ett holdingbolag (nedan kallat Trädabolaget), kan bestämmelsen formuleras så här:

 

Förälderns andelar i Trädabolaget ska inte anses kvalificerade om den enda grunden är att barnet är fortsatt verksam i Verksamhetsföretaget. Nej, det måste finnas en annan grund, exempelvis att föräldern själv varit verksam i Verksamhetsföretaget under den senaste femårsperioden. Den föreslagna 57:4 a IL förkortar således inte förälderns ´”normala” femåriga trädaperiod – den medför dock att trädaperioden påbörjas från och med året efter att föräldern upphört att vara verksam i Verksamhetsföretag.

 

Syftet är med andra ord att föräldern ska befrias från den ”samma eller likartad-smitta” via barnets fortsatta verksamhet som följer av 57:4 IL.

 

För undantagsregelns tillämplighet uppställs fyra villkor, vilka samtliga måste vara uppfyllda.

 

Villkor 1 uppfattar vi egentligen bara som en självklar förutsättning, nämligen att något har överlåtits från förälderns Trädabolag. Ett generationsskifte får väl så att säga per definition antas innefatta en överlåtelse av något.

 

Villkor 2 innebär att föräldern måste vara helt utan ägarandel i Verksamhetsföretaget. Det måste således vara fråga om ett fullständigt skifte. Ett vanligt förfarande är dock att ägandet övergår till barnet succesivt under en längre tidsperiod. Undantagsregeln blir dock tillämplig först året efter att barnet övertagit samtliga andelar i Verksamhetsföretaget.

 

Villkor 3 medför en viss ”tidspress” att genomföra generationsskiftet. Om föräldern upphör att vara verksam i Verksamhetsföretaget måste generationsskiftet genomföras inom tre år räknat från och med året efter att föräldern upphört att vara verksam.

 

Ett exempel kan illustrera: En förälder äger, via ett holdingbolag, 100 procent av aktierna i Verksamhetsföretaget. Av vilket skäl som helst, exempelvis försämrad hälsa, väljer föräldern att sluta arbeta i företaget under våren 2019 och istället låta barnet ta över ledningen av företaget. Samtidigt överväger föräldern också att överlåta aktierna i Verksamhetsföretaget till barnet, men detta upplever föräldern känslomässigt svårare. Åren går och beslutet drar ut på tiden.

 

Om föräldern ska komma i åtnjutande av den nya undantagsregeln måste dock aktierna övergå till barnet senast 31 december 2022. Det gäller nämligen att föräldern ska ha varit verksam i Verksamhetsföretaget ”under minst fem av de sju beskattningsåren närmast före det beskattningsår som överlåtelsen sker”. Om överlåtelsen sker i december 2022 kan konstateras att föräldern under sjuårsperioden 2015–2021 varit verksam fem av dessa år (2015–2019). Kravet på ”fem av sju år” är således uppfyllt. Men om överlåtelsen dröjer till januari 2023 kan däremot konstateras att föräldern under den nu aktuella sjuårsperioden 2016-2022 bara varit verksam under fyra av dessa år (2016-2019). Kravet på ”fem av sju år” är i det fallet inte uppfyllt. Tilläggas ska dock att kravet på verksamhet enligt detta villkor inte behöver uppfyllas av föräldern, utan av någon denne närstående (dock ej det övertagande barnet).

 

Slutligen, genom villkor 4 om ”särskilda skäl”, avser regeringen att rättstillämpningen framöver ska kunna fånga upp fall som exempelvis otillbörlig omvandling av arbetsinkomster till kapitalinkomster. Luddigt förstås, men en traditionell säkerhetsventil mot kringgåenden och icke avsedda effekter.

 

Stefan Asklöf, Deloitte och Roger Zinders, Zinders skatt

 

Läs mer: Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag prop 2018/19:54

Läs mer

Lyft ditt företag med ett tydligt ägardirektiv

2019-04-29

Underskatta inte vikten av ett tydligt ägardirektiv. Med struktur för ägare, styrelse och företagsledning är det lättare att utveckla företaget. Missa inte Resultats miniserie i tre delar där Monika Lindberg och Helena von der Esch på Grant Thornton hjälper dig att förstå ekonomin ur ett ägarperspektiv.

 

I del tre belyser vi frågan: Hur gör du som ägare för att med ett tydligt ägardirektiv skapa rätt styrningsmodell för styrelse och ledning?

 

Ett tydligt ägardirekt är A och O för att kunna skapa en bra styrningsmodell för styrelse och ledning. Det är ägaren eller ägarna som tar ansvar för att göra ett aktuellt och väl genomarbetat ägardirektiv.

 

– Det är också viktigt om man är flera ägare att man använder en gemensam linje och talar med en gemensam röst. Ägardirektiv är ett dokument som går till styrelsen, för att den ska kunna fatta strategiska beslut och som sedan går till ledningen som ska agera på de strategier styrelsen lagt, säger Helena von der Esch, affärsrådgivare, Grant Thornton.

 

Ägarna till ett nybildat företag fokuserar ofta på affärsplan och budget. Men det är lika angeläget att lägga tid på ägardirektivet redan från start. Punkter som ska vara med är mål för verksamheten, när och om man vill ha ett aktivt styrelsearbete på plats från början och hur det bemannas, fördelningen av roller i företaget bland ägarna samt den gemensamma värdegrunden hos ägarna.

 

– Man kan använda ägardirektivet som grund för att skapa en styrelse. Styrelsen bygger strategiska riktlinjer för en företagsledning som i sin tur leder bolaget i daglig verksamhet, säger Helena von der Esch.

 

Målen i ägardirektivet ska även innehålla nyckeltal. Om ägarna bestämmer sig för en årlig tillväxt på tio procent, ska styrelsen lägga den strategiska planen i ett längre perspektiv på tre till fem år för att nå dit. Det kan betyda att man bedömer att det kan bli en tillväxt på fem procent första året, noll procent andra året, och fem procent tredje året, säger Monika Lindberg, auktoriserad redovisningskonsult och certifierad affärsrådgivare på Grant Thornton.

 

– Ordningen är: Äga, styra, leda. Det är jätteviktigt att ägarna sätter upp mål via ägardirektivet. Exempelvis hur stort ska bolaget bli? Vilken avkastning väntar vi oss?, tillägger hon.

 

Ett företag befinner sig hela tiden i ett sammanhang, påminner Helena von der Esch. Ägardirektivet bör därför revideras varje eller vartannat år.

 

– Man kan fånga upp från företagsledning, via styrelse till ägarna, att ägardirektivet behöver ses över. Men det är bra om ägarna själva tar beslut i att revidera direktivet. Det är ett grundläggande ägararbete.

 

Många gånger är det svårt att göra ett ägardirektiv utan extern hjälp och då kan någon i styrelsen eller en affärsrådgivare komma till hjälp. Är man fyra till sex ägare får man räkna med att ägardirektivet ungefär tar lika många veckor att slutföra.

 

– Ta hjälp av någon som har djup förståelse för vad ett ägardirektiv är. Och som har en förmåga att håll i samtal mellan ägarna. Ett bollplank som kan hjälpa ägarna att föra fram en gemensam vilja som alla ägare kan stå för, säger Helena von der Esch.

 

– Som ägare kan man ofta bli lite ensam och har inte så mycket tid att ägna sig åt frågeställningar som egna personliga mål. Ibland kan det handla om att man som affärsrådgivare helt enkelt får föra samtal med ägaren kring vad denne vill med sitt liv. Varför äger du företaget? Varför ägnar du ditt liv och investeringar till att driva företaget? Det blir som ett utvecklingssamtal. Det upplever, enligt min erfarenhet, alla som väldigt positivt. Ägaren drivs att fortsätta utveckla företaget enligt sina visioner och mål, avslutar hon.

 

Sofia Hadjipetri Glantz

 

Det ska vara med i ägardirektivet:

 

 • Företagets bakgrund, varför finns företaget?
 • Vad är företagets syfte?
 • Ägarnas gemensamma värdegrund.
 • Mål för verksamheten.
 • Tidsplan, hur ska företaget utvecklas?
 • Vilka roller ska ägarna ha?
 • Hur ska styrelsen bemannas?
 • Ägarnas syn på hållbart ägande och hållbart företagande.
 • Finansiering av företaget.
 • Utdelning till ägare.
 • Syn på risk.

Läs även: Del 1 Så vet du att du har rätt nyckeltal

Läs även: Del 2 Vilken information har du rätt till som ägare?

Läs mer

Vilken information har du rätt till som ägare?

2019-04-29

Vad utläser du som ägare egentligen ur en årsredovisning och vilken information har du rätt till? Och hur gör du för att med ett tydligt ägardirektiv skapa rätt styrningsmodell för styrelse och ledning? Missa inte Resultats miniserie i tre delar där Monika Lindberg och Helena von der Esch på Grant Thornton hjälper dig att förstå ekonomin ur ett ägarperspektiv.

 

I del två belyser vi frågan: Vilken information har du rätt till som ägare?

 

En eller ett antal entreprenörer startar ett bolag, arbetar i styrelsen och är dessutom operativa. Av förklarliga skäl skiljer man i det fallet oftast inte på rollerna. Men så blir bolaget större. Kanske tar man in en extern vd och styrelse.

 

Det är då du som ägare får en tydligare ägarroll – och då är det bra att veta vad du har rätt till. Det säger Monika Lindberg, auktoriserad redovisningskonsult och certifierad affärsrådgivare på Grant Thornton.

 

–  Det faller tillbaka på aktiebolagslagen. Om man läser i den så framgår det att ägaren har rätt till information på bolagstämma och årsstämma. Som entreprenör kan man bli frustrerad. Man har visserligen rätt att begära ut information från styrelsen, men styrelsen har också rätt att säga nej. I ABL 7:36 kan man läsa om en utökad möjlighet till information för mindre ägargrupper, säger hon.

 

Via ägardirektivet kan ägaren/ägarna vara tydliga med vad de vill och inte vill med bolaget. Ägardirektivet är kärnan i bolaget och styrelsen är skyldig att följa det som står.

 

Ägarna är i normalt fall så pass involverade att de ändå får informationen. Men det kan vara bra att känna till ägarens juridiska roll och vad ägargruppen har rätt till. Många ägare upplever just att de tappar kontrollen när bolaget växer och rollen förändras.

 

–  Då kan det vara en bra idé att sätta upp rutiner kring ett ägarråd, med ägarrapportering från vd:n eller styrelseordföranden. Om du som ägare är vd, så har du rätt till informationen. Men i rollen som vd, inte i rollen som ägare, påminner Monika Lindberg.

 

Sofia Hadjipetri Glantz

 

Läs även: Del 1 Så vet du att du har rätt nyckeltal

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Så vet du att du har rätt nyckeltal

2019-04-29

Vad utläser du som ägare egentligen ur en årsredovisning och vilken information har du rätt till? Och hur gör du för att med ett tydligt ägardirektiv skapa rätt styrningsmodell för styrelse och ledning? Missa inte Resultats miniserie i tre delar där Monika Lindberg och Helena von der Esch på Grant Thornton hjälper dig att förstå ekonomin ur ett ägarperspektiv.

 

Först ut är frågorna om vad du som ägare utläser ur en årsredovisning, vad nyckeltalen står för och hur du vet att du har rätt nyckeltal

 

En årsredovisning ger en första indikation på hur företaget mår – och ju mer du som ägare vet hur du ska leta efter informationen, desto mer får du ut av läsningen.

 

– Jag brukar säga att man ska angripa årsredovisningen. Själv börjar jag alltid med slutet. Där tittar jag på vad man har använt för regelverk när man har upprättat årsredovisningen. Förenklat, är den upprättad enligt K2 (regelbaserad) eller enligt K3 (principbaserad)? Där får man en första fingervisning, säger Monika Lindberg, auktoriserad redovisningskonsult och certifierad affärsrådgivare på Grant Thornton.

 

Det är viktigt att läsa förvaltningsberättelsen, tillsammans med den tillhörande flerårsöversikten, fortsätter Monika Lindberg.

 

– Fler än man tror läser en årsredovisning; intressenter, banker, långivare och potentiella köpare. Där ska man lägga lite krut. Antingen i text förklara varför det har gått bra. Eller förklara varför det kan ha gått lite sämre. I flerårsöversikten kan ägaren titta efter trenderna i bolaget, som omsättningar eller om bolaget har haft en tillväxt eller inte.

 

Även relationen mellan intäkter och kostnader är bra att titta närmare på. Om bolaget har haft en kraftig tillväxt, så kan ägaren leta efter information om kostnaderna har ökat i samma takt.

 

– Kanske har rörelseresultatet inte ökat. Då kan man fundera: Hur effektiva är bolaget på att hantera sin tillväxt? Det kan innebära att bolaget inte har effektiva processer, eftersom tillväxt inte bara ska ätas upp av kostnader.

 

Vilka förutsättningar har bolaget, om något skulle hända akut i dag, att betala sina kortfristiga skulder? Det ska framgå av balansräkningen i årsredovisningen. Har bolaget tillräckligt med tillgångar som snabbt kan omsättas i pengar för att betala skulder som förfaller?

 

– Om bolaget har det, så är det en trygghet. Å andra sidan, om man har väldigt mycket kortfristiga fordringar och inte så mycket skulder, kan det betyda att bolaget inte har koll på sina kassaflöden eller sin affärsmodell, påpekar Monika Lindberg.

Nyckeltalen i en årsredovisning kan ge ordentligt huvudbry till mottagarna. Men så behöver det inte vara. Via ägardirektivet (som lyfts i del 3 i artikelserien) sätter ägarna upp mål med företaget, nyckeltal som förs till styrelsen och ledningen och sedan anpassas till de olika bolagsorganen.

 

– Jag brukar tala om fem nyckeltal; tillväxt, bruttovinst, soliditet, kassalikvidet och avkastning. När nyckeltalen når ledningen behöver de brytas ned i nya nyckeltal som omvandlas till aktiviteter. Exempelvis, hur många säljsamtal behöver vi ringa för att uppnå detta? Vilken typ av kunder behöver vi? Allt från medarbetarna till ägarna ska gå åt samma håll, men genom olika aktiviteter och mål.

 

Nyckeltalen ska vara relevanta och mäta mot målen för att de ska kunna ge rätt information. Det handlar om att bolagen ska kunna styras åt rätt håll. Det är också viktigt att företaget väljer ut ett antal nyckeltal som de följer genom alla år, basnyckeltal. Här kan ägarna utläsa trender.

 

– Man ska inte välja flera nyckeltal som mäter samma sak. Om man inte vet vad man vill ha för nyckeltal så kan man ta hjälp av sin ekonomifunktion, sin redovisningsbyrå, rådgivare eller revisor, tipsar Monika Lindberg.

 

Sofia Hadjipetri Glantz

 

5 viktiga nyckeltal

 

 • Tillväxt (omsättningsökning, ger indikation på tjänstens/produktens konkurrenskraft).
 • Bruttovinst (intjänings-/vinstförmåga).
 • Soliditet (överlevnadsförmåga).
 • Kassalikvidet (betalningsförmåga).
 • Avkastning (visar förmåga att ge avkastning till ägarna).

Andra nyckeltal kan vara: Kundnöjdhet. Vad har vi för hållbarhetsmål? Följer vi dem? Hur når vi dem? Hur mår medarbetarna?

Del 2: Vilken information har du rätt till som ägare?

Del 3: Lyft ditt företag med ett tydligt ägarperspektiv

Läs mer

Likvärdig skatt vid generationsskifte föreslås

2019-03-14

Vid generationsskifte i fåmansföretag ska skatten vara lika oavsett om företaget överlåts till en närstående eller utomstående. Det föreslår nu regeringen.

 

Propositionen som läggs fram härstammar från utredningen ”Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag” och handlar om att underlätta för familjer vid generationsskifte. Förslaget är helt i linje med den sakpolitiska överenskommelse regeringspartiet gjort tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna.

 

Dagens regler innebär att om ett fåmansföretag säljs till en närstående kan skatten bli högre än om företaget säljs till en utomstående person. I propositionen föreslås att det ändras och regeringen vill se ett undantag från bestämmelsen om så kallad samma eller likartad verksamhet.

 

–  Det här underlättar för att företag kan fortsätta att drivas inom familjen när någon går i pension. Det är viktigt eftersom familjeföretag är en central del av svensk ekonomi och står för ett stabilt och långsiktigt ägande, säger finansminister Magdalena Andersson, S.

 

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och auktoriserad skatterådgivare, välkomnar att företagare som generationsskiftar inom familjen nu får lika bra skatteregler som den som säljer företaget externt.

 

–  Nu återstår att även ta bort den så kallade 4-procentsregeln så att ägare till små och stora fåmansföretag behandlas lika. Den här frågan pekade jag tillsammans med FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman på hösten 2018. Nu får vi se om droppen urholkar stenen även i denna fråga, säger han.

 

I propositionen föreslår regeringen ytterligare en förändring och det är i syfte att hindra kringgåenden. Ändringen innebär att tillämpningsområdet för de särskilda reglerna om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, utvidgas. Med förslaget som nu läggs ska 3:12-reglerna tillämpas även när samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett indirekt ägt företag.

 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2019.

 

Charlotta Marténg

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Ingen moms vid uthyrning av företagsbostäder

2019-03-07

Att hyra ut företagsbostäder i över fyra månader är inte momspliktig rumsuthyrning. Det meddelar Skatterättsnämnden. Beslutet har överklagats.

 

Ett bolag som hyr ut möblerade bostäder till företag, organisationer och myndigheter har vänt sig till Skatterättsnämnden för ett förhandsbesked. I dag hyrs bostäderna ut per dygn, per vecka eller per månad. Bolaget vill veta om det blir fråga om momspliktig rumsuthyrning om det hyr ut bostäderna på ännu längre tid än i dag.

 

Uthyraren tar upp två konkreta exempel:

 

 • Ett företag bokar en företagslägenhet för fem månader. Bokningen ger möjlighet att förlänga tiden men den möjligheten utnyttjas inte.
 • Ett företag bokar en företagslägenhet för fyra månader. Därefter görs en ny bokning och lägenheten hyrs ut till samma företag under ytterligare sju månader.

 

Uthyraren tyckte att båda uthyrningarna är momsskyldig korttidsupplåtelse. Bland annat framhöll uthyraren att hyran för bostäderna betalas per dygn, som i hotellbranschen, och att man konkurrerar med hotellen.

 

Men Skatteverket anser att uthyrningarna inte är tillhandahållande av tillfällig logi enligt mervärdesskattelagens mening. Tidsgränsen fyra månader är lämplig. Sex månader skulle kunna medföra att uthyrning av möblerade bostäder per termin till studenter beläggs med moms, anser Skatteverket.

 

Skatterättsnämnden ger Skatteverket rätt och skriver att den här formen av uthyrning inte är sådan aktiv upplåtelse som när hotell hyr ut rum. Den avgörande skillnaden är att hotellrum hyrs ut för korta vistelser.

 

Här är det i stället fråga om ett kontinuerligt utnyttjande av lägenheterna. Därmed handlar det här om undantagen upplåtelse av fastighet som avses i mervärdesskattelagens kapitel 3 paragraf 2.

 

Björn Dickson

 

Skatterättsnämnden 20-18/1

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Ersättning för arbetsskada kan ge skattelindring

2019-03-07

Engångsersättning för förlorad framtida inkomst kan ge skattelindring. Men bara en gång för en och samma personskada, oavsett om pengarna betalas ut under olika år. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om skattelindring och ersättning för personskada. En man, AA, hade drabbats av en arbetsskada. Under 2012 fick mannen ersättning för förlorad inkomst från sin trygghetsförsäkring.

 

Man kan få sådan ersättning i form av ett engångsbelopp, som en livränta eller som en blandning av båda. AA valde att ta emot ersättningen som ett engångsbelopp.

 

Beskattningen av en ersättning blir olika beroende på om den tas ut vid ett tillfälle eller under lång tid, till exempel som livränta. Därför finns en lindring av beskattningen för den som tar ut ersättningen i form av ett engångsbelopp – bara 60 procent av summan är skattepliktig. Skattelindringen gäller upp till 15 prisbasbelopp. På summor högre än så betalas vanlig skatt.

 

AA hade fått ersättning för förlorad inkomst på grund av sin skada under 2012 och 2017. Han räknade också med att få ersättning under 2018 och 2019. AA vände sig till Skatterättsnämnden för ett förhandsbesked: Skulle någon del av den ersättning han fick under 2017, och eventuellt under 2018 samt 2019, vara skattefri? Så länge som ersättningen inte översteg 15 prisbasbelopp per år tyckte AA att bara 60 procent av ersättningen skulle vara skattepliktig.

 

Skatterättsnämnden sa nej, och frågan fördes vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, som går på Skatterättsnämndens linje och därmed ger Skatteverket rätt. När en person får flera engångsbelopp för en och samma skada ska den skattefria summan vara högst 15 basbelopp. Den mest närliggande tolkningen enligt Högsta förvaltningsdomstolen är att skattelindringen ska gälla för alla utbetalningarna tillsammans, när de gäller en och samma skada. Det gäller även om pengarna betalas ut under olika år.

 

Björn Dickson

 

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 2658-18

 

Fotnot: Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor.

Läs mer

Behöver ditt företag en mobilpolicy?

2019-03-07

Mobilen är ett viktigt arbetsredskap och har suddat ut begreppet arbetstid allt mer. Behöver företaget en mobil- och tillgänglighetspolicy? Om detta skriver advokat Anneli Lönnborg, Gernandt & Danielsson i sin arbetsrättskrönika i tidningen Resultat.

 

Med mobilen som arbetsredskap har begreppet arbetstid mer och mer suddats ut. Mobilen är för många, framför allt tjänstemän, ett viktigt arbetsredskap för att kunna utföra sina arbetsuppgifter även utanför kontoret. Men möjligheten innebär även att kravet på tillgänglighet ökat, skriver Annelie Lönnborg.

 

Mot bakgrund av detta har frågan om införandet av en mobilpolicy, eller en så kallad tillgänglighetspolicy, på arbetsplatsen blivit högaktuell.

 

Även om det inte finns några exakta regler för hur tillgänglighetspolicyn ska se ut bör den innehålla information om mellan vilka tider arbetsgivaren förväntar sig att den anställde svarar på mail. Detta ger den anställde anvisningar om under vilket tidsintervall den anställde ska hålla koll på sin mail, och motsatsvis när den anställde inte förväntas hålla koll på inkomna mail. Det kan också vara bra om det i policyn klargörs hur man ser på mail under kvällar och helger.

 

”I arbetsmiljöhänseende kan det vara en god idé att i policyn också klargöra om det är acceptabelt att ha privata ljudsignaler på arbetsmobilen, att ha mobilen på vid interna/externa möten, att ta samtal under möten. Policyn är också ett bra sätt att förmedla information om hur arbetsgivaren ser på den anställdes användande av arbetsmobilen för privata ändamål.” skriver Anneli Lönnborg.

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

 

Läs krönikan i sin helhet: Behövs en mobil- och tillgänglighetspolicy?

 

Läs mer

Friskvårdsbidrag på 6 500 kronor var förmån av mindre värde

2019-02-06

Var går gränsen för hur högt ett skattefritt friskvårdsbidrag kan vara? En person vände sig till Skatterättsnämnden för att hen som anställd i ett bolag hade möjlighet att mot kvitto få friskvårdsbidrag på upp till 6 500 kronor. Hen ville i så fall använda bidraget för att betala ett medlemskap hos ett klättercenter för 5 400 kronor och resterande skulle användas till ett gymkort.

 

Ansökan föranleddes av att Skatteverket tidigare gett uttryck för att 5 000 kronor bör vara högsta skattefria belopp när utdelnings sker mot kvitto. Men om arbetsgivaren i stället för att betala ut ett friskvårdsbidrag betalar ett gymkort för de anställda så ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen för enklare slag och mindre värde, även om kostnaden är högre än 5 000 kronor.

 

När frågan prövats av Skatterättsnämnden framhöll Skatteverket att det är skillnad på förmåner i pengar och naturaförmåner. Myndigheten håller fast vid att ett skattefritt friskvårdsbidrag bör uppgå till högst 5 000 kronor. En utbetalning mot kvitton som överstiger den summan ska därmed beskattas.

 

Men Skatterättsnämnden höll inte med Skatteverket. Nämnden skriver i förhandsbeskedet att det i lagstiftningen inte är uttalat vad som avses med mindre värde. Mot bakgrund av praxis kan friskvårdsbidraget, om de används på det sättet som beskrivits, uppfylla kravet på att vara av mindre värde. Förmånen är alltså att anse som skattefri personalvårdsförmån.

 

Skatterättsnämnden 31-18/D

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer

Så räknar du ut karensavdraget

2019-01-28

Karensdagen har ersatts av ett karensavdrag. Var uppmärksam på om det påverkar ditt företags löneadministration. 

 

Förra året beslutade riksdagen att införa ett karensavdrag och ta bort karensdagen. Bakgrunden var bland annat att man ville ha ett mer rättvist och förutsägbart system. Oavsett när sjukfrånvaron inträffar ska avdraget vara detsamma för den försäkrade.De nya reglerna började gälla 1 januari då karensavdraget infördes. Det påverkar dig som arbetsgivare, och innebär att när en av dina anställda blir sjuk får du räkna på ett nytt sätt. Det är också en god idé att vara uppmärksam på om ditt företags löneadministration påverkas.

 

Karensavdraget görs i samband med sjukfrånvaro, och avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid en genomsnittlig arbetsvecka. Beloppet baseras alltså på hur mycket den anställda arbetar i genomsnitt en kalendervecka. För personal som har en bestämd sysselsättningsgrad, till exempel heltid eller deltid, ska du utgå från det som är överenskommet.

 

Jobbar dina anställda utifrån en oregelbunden sysselsättningsgrad är det du som arbetsgivare som ska göra en bedömning av hur mycket personen skulle ha arbetat en genomsnittlig vecka.

 

På verksamt.se finns ytterligare information om karensavdraget och räkneexempel för karensavdraget.

 

Läs mer: Räkneexempel för karensavdraget

 

Där kan du till exempel se att för en anställd som arbetar regelbundet kan det se ut på följande sätt:

 

Anställd med rätt till sjuklön

Lön: 110 kr/timme

Sjuklön: 88 kr/timme (110 kr x 0,8)

Genomsnittlig veckoarbetstid:

40 timmar

Veckoersättning i sjuklön: 3520 kr (40 timmar x 88 kr)

Karensavdrag:

20 % av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön: 704 kr (3520 kr x 0,2)

Du som har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag påverkas inte av de nya reglerna utan har kvar det antal karensdagar du själv har valt. Har du aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag och samma regler gäller för dig som för andra anställda. I stället för en karensdag görs alltså ett karensavdrag.

Läs mer: Försäkringskassan om karensdavdrag

Charlotta Marténg

Läs mer

Höjda avgifter hos Bolagsverket

2019-01-28

Funderar du på att byta namn på ditt företag? 1 februari höjer Bolagsverket avgiften för namnbyte. 

 

Bolagsverket bildades för snart 15 år sedan då bolagsavdelningen i Patent- och registreringsverket (PRV) blev en egen myndighet. Myndigheten har tre grundläggande uppgifter:

– Myndighetsutövning (det vill säga granskning och registrering av företag och föreningar, ändringar i företag, hantering av årsredovisningar och beslut med mera).

– Service och information (att tillhandahålla företagsfakta, öppen och tillgänglig information om företag och föreningar).

– Förenkling (förenkla företagandet och tillsammans med andra aktörer utveckla effektiva digitala tjänster).

Till skillnad från många andra myndigheter finansieras inte verksamheten främst av skatter utan huvudsakligen genom de avgifter som tas ut för tjänsterna som utförs. Från och med 1 februari 2019 kommer Bolagsverket att höja avgiften för flera av sina tjänster – bland annat berörs aktiebolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar, företagsinteckningar och e-ingivna kungörelser.

En lista över alla ändringar finns på Bolagsverkets webb, men några av avgifterna som höjs är:

 

För aktiebolag

 • Ändring av företagsnamn e-tjänst 1 300 kronor, blankett 1 500 kronor.
 • Ändring av styrelse, revisor eller firmateckning e-tjänst 700 kronor, blankett 1 000 kronor.

För enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag

 • Registrera enskild näringsidkare, handelsbolag eller kommanditbolag e-tjänst 1 100 kronor, blankett 1 400 kronor.
 • Ändra företagsnamn e-tjänst 900 kronor, blankett 1 100 kronor.
 • Ändra exempelvis bolagsman, revisor eller firmateckning e-tjänst 500 kronor, blankett 800 kronor.

En avgift som däremot sänks är avgiften för e-ingivna kungörelser som kommer att sänkas från 30 till 20 kronor.

Charlotta Marténg

Läs mer: Bolagsverket Nya avgifter 1 februari 2019

Läs mer

Nytt år – nya regler

2019-01-02

Nytt år innebär nya regler. Tidningen Resultat ger dig en kort sammanfattning av några av de viktigare regelförändringarna som kan vara bra att känna till och som trädde i kraft 1 januari 2019.

 

Arbetsgivardeklaration på individnivå

 

Den största förändringen med de nya reglerna blir att arbetsgivaren inte längre ska redovisa lön och skatteavdrag i ett totalbelopp för samtliga anställda. Fram tills årsskiftet 2018/2019 (eller halvårsskiftet för vissa företag) har det fungerat som så att arbetsgivaren senast 31 januari året efter att ersättningen betalats ut ska lämna en kontrolluppgift där det framgår vem som fått ersättning, förmåner och för vem utbetalaren gjort skatteavdrag.

 

Med de nya reglerna gäller det att hålla koll på alla uppgifterna och redovisa dem varje månad. Det som ska specificeras för varje anställd är utbetald ersättning, förmåner och skatteavdrag.

 

Genom att arbetsgivardeklaration införs på individnivå kommer det att bli enklare för de anställda att kontrollera hur mycket arbetsgivaravgift som betalats in och att skatter har dragits av. Samtidigt blir det enklare för Skatteverket att komma åt svartarbete och förutsättningarna att hitta oredovisade inkomster ökar.

 

Läs mer: Skatteverket – arbetsgivardeklarationer på individnivå så funkar det

 

Entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

 

En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör högre upp i kedjan. Med entreprenad menas företag som har utlovat att utföra ett arbete för en bestämd betalning.

 

Ansvaret att betala ut lön ska i första hand gälla uppdragsgivaren, det vill säga den entreprenör som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör. Om uppdragsgivaren inte betalar eller inte kan nås ska även entreprenören högst upp i kedjan, huvudentreprenören, kunna ansvara för att lönen utbetalas. Lagen ska även gälla när arbetstagaren har varit utstationerad till annan plats.

 

Läs mer: Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

 

Sänkt bolagsskatt

 

Bolagsskatten sänks från 22 procent till 20,6 procent från 2021. Sänkningen ska ske i två steg. För beskattningsår som börjar efter 31 december 2018 men före 1 januari 2021 ska bolagsskatten vara 21,4 procent. Därefter sänks den till 20,6 procent.

 

Karensavdrag ersätter karensdag

 

Ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ändras från och med 1 januari 2019. Karensavdraget ska i princip motsvara karensdagen beloppsmässigt och kommer att uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklönen. Framför allt kommer detta att spela roll för dem som jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar. Med det nya systemet blir avdraget lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk.

 

För den som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning. Regeländringen gäller inte personer som enbart får inkomst som egenföretagare.

 

Läs mer: Karensavdrag en mer rättvis självrisk

 

Högre jobbskatteavdrag och högre grundavdrag för pensionärer

 

Det utökade jobbskatteavdraget som klubbades igenom väntas ge mer i plånboken för majoriteten löntagare med inkomster upp till 31 310 kronor i månaden. Budgeten betyder också sänkt skatt för pensionärer med 21 000 kronor eller mindre i månadsinkomst.’

 

Läs mer: Statens budget 2019 rambeslut

 

Enklare att vabba

 

Kravet på att göra en anmälan första dagen tas bort. Den som stannar hemma från arbetet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn kommer du bara behöva göra en ansöka för att kunna få ersättning för VAB.

 

Läs mer: Försäkringskassan om ändrade vab-regler

 

Höjd gräns för att betala statlig inkomstskatt på arbetsinkomster

 

Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs, och blir 42 000 kronor 2019 i stället för 40 600 kronor.

 

Radio- och tv-avgiften ersätts

 

Riksdagen har beslutat att ersätta den nuvarande radio- och tv-avgiften med en allmän public service-avgift från och med den 1 januari 2019. Denna ska betalas direkt med skatten av alla som vid årets ingång fyllt 18 år och har en beskattningsbar inkomst. Public service-avgiften administreras av Skatteverket.

 

Läs mer: Radiotjänst om allmän public service-avgift

 

Nya momsregler för värdebevis/vouchers

 

De nya reglerna omfattar vouchrar utställda efter 31 december 2018, och man kommer att skilja på Man kommer också att skilja på enfunktionsvoucher och flerfunktionsvoucher. I de fall det finns tillräckligt med uppgifter om momsen som ska betalas när varan eller tjänsten inlöses samt i vilket land den ska omsättas räknas vouchern som ställs ut som en enfunktionsvoucher.

 

Läs mer: Nya momsregler för värdebevis

 

Läs mer